Kolejne projekty naukowe z dofinansowaniem z MEiN

Lubelska Akademii WSEI otrzymała dofinansowanie Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację aż dwóch projektów naukowych w ramach programu Doskonała Nauka. Z przyjemnością informujemy, że nasza Uczelnia otrzymała prestiżowe dofinansowanie od Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację dwóch projektów naukowych w ramach programu Doskonała Nauka. To ogromne wyróżnienie dla naszej instytucji i dowód uznania dla naszych naukowców. Projekt 1: "WSPIERANIE RÓŻNORODNOŚCI PSYCHICZNEJ W WARUNKACH TRANSFORMUJĄCEGO SIĘ ŚWIATA." Wsparcie finansowe uzyskał projekt autorstwa dr hab. Katarzyny Markiewicz prof. Lubelskiej Akademii WSEI, którego przedmiotem jest organizacja Interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: Wspieranie różnorodności psychicznej w warunkach transformującego się świata. Jako organizatorzy zaprosimy do dyskusji specjalistów różnych dyscyplin na temat konsekwencji, jakie przynoszą i będą przynosiły wydarzenia, których doświadczamy, na jakie obszary naszego życia i w jaki sposób będą one wpływały oraz jak bardzo różnią się nasze mechanizmy adaptacyjne i co z tego może wynikać dla jakości życia. Szczególną wrażliwość na procesy adaptacyjne wobec dziejących się zmian wykazują dzieci i młodzież, dlatego to ich problemom chcemy w znaczącym stopniu dedykować I organizowaną Konferencję. Przewidywany czas realizacji – Listopad 2023 Projekt 2: "PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W XXI WIEKU. OBLICZA, WYZWANIA I PERSPEKTYWY" Kolejny projekt, który uzyskał dofinasowanie, to Monografia pod redakcją naukową dr Sylwii Skrzypek-Ahmed, która stanowi spójne tematycznie opracowanie naukowe na temat szeroko rozumianej problematyki przedsiębiorczości. Przy tworzeniu monografii brali udział zarówno przedstawiciele nauki, samorządów  i praktycy życia gospodarczego z Polski i Ukrainy. Artykuły w niej zawarte mają charakter zarówno prac badawczych, jak i analiz poglądowych. Wieloaspektowość podejścia do problematyki zapewnia publikowanym treściom zasięg projektu nie tylko ogólnopolski, ale i międzynarodowy.

Projekt WSEI na liście rankingowej NCN

Projekt FINANSOWY JĘZYK PŁCI. ALFABETYZM I ZACHOWANIA FINANSOWE KOBIET I MĘŻCZYZN A JĘZYK DOMENY FINANSÓW autorstwa dr hab. Andrzeja Cwynara prof. WSEI został zakwalifikowany przez Narodowe Centrum Nauki do finansowania w ramach konkursu OPUS-22. 

Badania pokazują, że na całym świecie alfabetyzm finansowy konsumentów jest niski. Braki te przekładają się na zachowania finansowe, generując wymierne koszty ekonomiczne. Z badań wynika też, że to zagrożenie jest większe w przypadku kobiet. To one systematycznie osiągają niższe wyniki w testach alfabetyzmu finansowego. Jednak pomimo tego, badania sugerują, że zachowania finansowe raportowane przez kobiety nie różną się istotnie od zachowań mężczyzn. Nie wiadomo, jaki mechanizm prowadzi do zamknięcia przez kobiety luki kompetencyjnej w porównaniu z mężczyznami pomiędzy alfabetyzmem a zachowaniami finansowymi. Celem naukowym projektu jest zbadanie tego mechanizmu i zaprojektowanie instrumentów do pomiaru alfabetyzmu i zachowań finansowych, które nie są obciążone błędem wynikającym z czynnika płci.

dr hab. inż. Tomasz Rymarczyk oraz dr Przemysław Adamkiewicz są współautorami patentów

Patent na wynalazek: Statyw do mocowania elektrod
Pracownicy Instytutu Informatyki i Innowacyjnych Technologii: dr hab. inż. Tomasz Rymarczyk oraz dr Przemysław Adamkiewicz są współautorami patentu- Statyw do mocowania elektrod (Nr patentu 238455) Zastosowanie patentu: Wyznaczenia poziomu zawilgocenia budynków są istotnym elementem kondycjonowania zwłaszcza budowli historycznych. Zdecydowana większość obiektów o ścianach murowanych z cegły ceramicznej, wybudowanych na terenach dzisiejszej Polski i Europy do 1945 roku w ogóle nie posiada lub ma nieskuteczne izolacje przeciwwilgociowe. Większość tego typu budowli jest pod ochroną konserwatora zabytków, dlatego ocena stanu zawilgocenia może jedynie następować metodami nieniszczącymi. Metody Elektrycznej Tomografii Hybrydowej umożliwiają uzyskanie obrazu przestrzennej koncentracji wilgoci w zamkniętych przestrzeniach. Istotnym elementem systemu pomiarowego jest system mocowania elektrod pomiarowych w elektrycznej tomografii impedancyjnej. Element ten w zasadniczy sposób wpływa, na jakość otrzymywanych wyników.   Patent na wynalazek: Uchwyt do mocowania elektrod pomiarowych w badaniach stopnia zawilgocenia murów Pracownicy Instytutu Informatyki i Innowacyjnych Technologii: dr hab. inż. Tomasz Rymarczyk oraz dr Przemysław Adamkiewicz są autorami patentu- Uchwyt do mocowania elektrod pomiarowych w badaniach stopnia zawilgocenia murów (Nr patentu 239542) Przedmiotem wynalazku jest uchwyt do mocowania elektrod pomiarowych w badaniu stopnia zawilgocenia murów składający się z płyty mocującej, w której środkowej części znajduje się otwór o przekroju okrągłym ze znajdującą się w nim tuleją z kołnierzem, której kołnierz przylega do wewnętrznej części korpusu w kształcie tulei stopniowanej. Pomiędzy płytą mocującą a korpusem znajduje się elastyczny pierścień. Z drugiej strony na powierzchni korpusu znajduje się płytka z gniazdem przyłączeniowym. Charakteryzuje się on tym, że na powierzchni płyty znajduje się tuleja wykonany z gąbki.   Patent na wynalazek: Układ i sposób pomiaru elektrycznej aktywności klatki piersiowej Pracownicy Instytutu Informatyki i Innowacyjnych Technologii: dr hab. inż. Tomasz Rymarczyk oraz dr Przemysław Adamkiewicz są współautorami patentu - Układ i sposób pomiaru elektrycznej aktywności klatki piersiowej (Nr patentu 239559) Przedmiotem zgłoszenia jest układ i sposób pomiaru elektrycznej aktywności klatki piersiowej z wykorzystaniem map potencjałów węzłowych.   Patent na wynalazek: Wielokanałowa karta pomiarowa do pomiaru wartości impedancji w systemie pomiaru zawilgocenia murów. Pracownicy Instytutu Informatyki i Innowacyjnych Technologii: dr hab. inż. Tomasz Rymarczyk oraz dr Przemysław Adamkiewicz są współautorami patentu- Wielokanałowa karta pomiarowa do pomiaru wartości impedancji w systemie pomiaru zawilgocenia murów (Nr patentu 238954) Przedmiotem wynalazku jest wielokanałowa karta pomiarowa do pomiaru wartości impedancji w systemie pomiaru zawilgocenia murów podłączana do elektrod pomiarowych, która posiada klucz sprzętowy, wzmacniacz analogowy PGA z filtrem, układy formowania, przetwornik analogowo cyfrowy, kontroler FPGA. Charakteryzuje się ona tym, że kartę pomiarową stanowi klucz sprzętowy (1), posiadający wejścia na elektrody pomiarowe (2a, 2b, 2c, 2d) oraz wyjścia podłączone do programowalnych wzmacniaczy analogowych PGA z filtrem (3a, 3b, 3c, 3d), a także wyjścia podłączone do układów formatowania (4a, 4b, 4c, 4d). Wzmacniacze analogowe PGA z filtrem (3a, 3b, 3c, 3d) oraz układy formatowania (4a, 4b, 4c, 4d) podłączone są równolegle do wejść przetwornika analogowo cyfrowego (5), który podłączony jest do bezpośrednio programowalnej macierzy bramek FPGA (6)

„Znowu razem. Aktywny senior w świecie po pandemii” – nowy projekt naukowy WSEI

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie otrzymała dofinansowanie Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację projektu naukowego
„ZNOWU RAZEM. AKTYWNY SENIOR W ŚWIECIE PO PANDEMII” w ramach programu Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu” na podstawie umowy SONP/SN/515490/2021 Projekt stanowi odpowiedź na sygnalizowaną przez seniorów potrzebę wsparcia w readaptacji - powrocie do aktywności i odczuwania satysfakcji życiowej w świecie po pandemii.

W projekcie przewidziano warsztaty o następującej tematyce:

  1. Funkcjonowanie seniorów w czasie pandemii – blaski i cienie. Zdobycie i rozwój kompetencji w zakresie nawiązywania, wzmacniania i utrzymywania właściwych relacji interpersonalnych z najbliższym otoczeniem, adaptacja do nowej sytuacji.
  2. Budowanie więzi międzypokoleniowych, ukazanie wartości każdego z etapów życia, jego blaski i cienie.
  3. Umiejętności korzystania z edukacji online.
  4. Nowoczesne techniki całożyciowego uczenia się. Twórcze myślenie – dlaczego zawsze jest w cenie? Książka – jej cyfrowa postać. Jak korzystać online z otwartych zasobów wiedzy?
  5. Terapia postcovidowa: Prezentacja możliwości, jakie daje rekomendowany Program kompleksowej rehabilitacji postcovidowej, który obejmuje m.in.: kinezyterapię, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia ogólnousprawniające, terenoterapię, treningi marszowe; fizykoterapię; treningi relaksacyjne; edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym np. naukę prawidłowej techniki używania inhalatorów, eliminację nałogów i innych czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych.
Organizatorzy:
  • Wydział Nauk o Człowieku WSEI
  • Stowarzyszenie Forum Uniwersytetów III Wieku Lubelszczyzny
Administrator projektu: Centrum Informacji Naukowej Ewa Golec ewa.golec@wsei.lublin.pl tel. 81-749-32-48
Plakat Znowu razem

Theoretical and practical aspects of CSR implementation by foreign investors pod redakcją prof. dr. hab. J. Gudowskiego oraz prof. dr. hab. Ryszarda Piaseckiego

W 2022 ukazała się anglojęzyczna publikacja naukowa Theoretical and practical aspects of CSR implementation by foreign investors pod redakcją prof. dr. hab. J. Gudowskiego oraz prof. dr. hab. Ryszarda Piaseckiego.
Monografia jest pracą zbiorową zagranicznych autorów, wypełniającą lukę w literaturze przedmiotu, dotyczącą obszaru CSR. Theoretical and practical aspects of CSR implementation by foreign investors -do pobrania

Nagroda Beta 2021 dla Pana dr. hab. Andrzeja Cwynara, prof. WSEI

Nagroda Beta 2021 dla książki "Alfabetyzm finansowy na świecie i w Polsce"

Decyzją Kapituły Nagrody βeta 2021, w której skład wchodzili: prof. Jan Czekaj - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, prof. Leszek Dziawgo - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. Jerzy Gajdka - Uniwersytet Łódzki, prof. Krzysztof Jajuga – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, prof. Elżbieta Mączyńska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, prof. Bogdan Nogalski – Uniwersytet Gdański oraz prof. Dariusz Zarzecki – Uniwersytet Szczeciński, laureatem został Pan dr hab. Andrzej Cwynar, prof. WSEI z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, za pracę pt. „Alfabetyzm finansowy na świecie i w Polsce”.

EADP Summer Tour September 2021

W konferencji wzięło udział ponad 200 naukowców, reprezentujących różne naukowe ośrodki z Europy, ale także z USA, Japonii, Hongkongu.

W każdym z konferencyjnych dni miały miejsce po dwa wykłady plenarne i 2 sympozja na zaproszenie (Invited Symposium). Zorganizowanych zostało 12 sympozjów oraz 15 sesji tematycznych a także 6 sesji posterowych. Łącznie 150 prelegentów miało możliwość zaprezentowania dorobku naukowego własnego lub zespołów badawczych, które reprezentowali.

Polskę reprezentowało ponad 30 uczestników, z czego najliczniejszy udział przedstawicieli naszego kraju odnotowany został w drugim dniu konferencyjnym, za organizację którego odpowiadały: reprezentująca Uniwersytet warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Polskie Stowarzyszenie psychologii Rozwoju człowieka prof. UWM, dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, oraz reprezentujące Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie prof. WSEI, dr hab. Katarzyna Markiewicz i dr Monika Baryła-Matejczuk.

W „polskim dniu” konferencji zorganizowane zostały trzy sympozja, na których przedstawiono 13 referatów, pięć sesji tematycznych, w ramach których odbyły się 24 wystąpienia oraz cztery sesje plakatowe, podczas których zaprezentowano 28 plakatów. Uczestnicy z Polski reprezentowali między innymi Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu a także SWPS Poznań i Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie czy Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II.

Wyróżnienie dla dr. hab. inż. Piotra Lesiaka

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, oddział w Radomiu, obchodziło w piątek 22 października 2021 roku, swoje 100-lecie.

Z tej okazji pracownik Wydziału Transportu i Informatyki WSEI w Lublinie, dr hab. inż. Piotr Lesiak, został wyróżniony Złotą Odznaką Honorową SEP, którą otrzymał z rąk Prezesa SEP doktora inż. Piotra Szymczaka. Odznaczony należy do tego stowarzyszenia od czasów studenckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej, gdzie Jego praca dyplomowa została wyróżniona przez SEP. Jest też rzeczoznawcą SEP i jej aktywnym członkiem. Serdecznie gratulujemy.

WSEI ze wzorem użytkowym

Otrzymaliśmy Decyzję z Urzędu Patentowego o udzieleniu Prawa Ochronnego na wzór użytkowy
pt.: Urządzenie indukcyjne do prowadnic dźwigowych autorstwa dr. inż. Pawła Lonkwica

Prowadnice dźwigowe podczas okresu eksploatacji są narażane na działanie chwytaczy. Miejsca, w których zadziałały chwytacze są czyszczone w sposób mechaniczny zmniejszając ich pole przekroju. Po zakończeniu okresu eksploatacji i zakwalifikowaniu urządzenia dźwigowego do wymiany, powstaje pytanie:

Czy prowadnice nadają się do dalszego użytku czy też nie? Odpowiedź można uzyskać poprzez ocenę stanu technicznego z użyciem proponowanego urządzenia.

Urządzenie indukcyjne nakłada się na część roboczą prowadnicy. Dzięki zastosowaniu czujnika indukcyjnego w urządzeniu, jesteśmy w stanie analizować rozkład pola magnetycznego. Prowadnica w miejscu nienaruszonym posiada pole magnetyczne o wartości wyjściowej. Przesuwając urządzenie indukcyjne po prowadnicy zapisujemy w komputerze wartości definiujące rozkład pola magnetycznego. Po przejechaniu przez naruszoną część powierzchni prowadnicy (po czyszczeniu mechanicznym), w komputerze pojawią się wartości odbiegające od wartości wyjściowych. Ustalenie wartości brzegowych określających przydatność prowadnicy do dalszej eksploatacji lub nie będzie kluczowa.

Zastosowanie takiego urządzenia może przyczynić się do obniżenia kosztów wymiany urządzenia dźwigowego poprzez zmniejszenie kosztów związanych z wymianą prowadnic dźwigowych. Zastosowanie wkładek o różnej szerokości spowoduje, że istnieje możliwość oceny prowadnic zarówno kabinowych jak i przeciwwagi, a także prowadnic w dźwigu ciernym lub hydraulicznym.

Urządzenie zostało docenione przez gremium międzynarodowe otrzymując I nagrodę

Dr Diana Wróblewska -„Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w kontekście stosowania koncepcji otwartych innowacji”

Autorka w swojej najnowszej książce poruszyła problematykę innowacyjności przedsiębiorstw oraz jej uwarunkowań. Wskazany obszar prac jest od kilkunastu lat tematem zainteresowań autorki oraz przedmiotem prac badawczych związanych z uzyskaniem stopnia doktora. Głównym celem monografii jest identyfikacja wewnętrznych uwarunkowań innowacyjności, odnoszących się do posiadanych zasobów oraz określenie czynników determinujących skłonność badanych przedsiębiorstw do realizowania procesów otwartych innowacji. Praca przeznaczona jest zarówno dla teoretyków i badaczy zajmujących się zagadnieniami innowacyjności, jak też dla praktyków życia gospodarczego, stanowiąc odpowiedź na zapotrzebowanie rynku w aktualnej sytuacji epidemiologicznej i kryzysu przedsiębiorstw z tym związanych. https://wydawnictwo.wsei.eu/

Naukowcy z WSEI w gronie 2% najlepszych uczonych na świecie

W prestiżowym gronie 2% najlepszych naukowców na świecie znalazło się dwóch pracowników Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie:
  • Prof. WSEI dr hab. inż. Tomasz Rymarczyk
  • Prof. dr hab. inż. Jan Sikora
Lista TOP 2% jest  to prestiżowy ranking najbardziej wpływowych ludzi nauki na świecie. Zawiera nazwiska badaczy, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów z określonych z ich dyscyplin i subdyscyplin. Zestawienia zostało przygotowane przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier i przedsiębiorstwem SciTech Strategies. https://data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw/2

Queen Mary University of London doceniła naszego wykładowcę

Queen Mary University of London na przygotowywanej przez siebie stronie internetowej dotyczącej „Wrażliwości przetwarzania sensorycznego” umieścił na „mapie” badań i badaczy tego obszaru naszą Uczelnię i wykładowcę, Panią dr Monikę Baryłę- Matejczuk.

Dzięki temu WSEI znalazła się w bardzo prestiżowym gronie Uczelni na świecie, w których bada się to zagadnienie, a nasz wykładowca – jedyny w Polsce! – został uwzględniony, jako badacz „Wrażliwości przetwarzania sensorycznego” (wysokiej wrażliwości).

Serdecznie gratulujemy!

https://sensitivityresearch.com/research/researchers-directory/

WSEI otrzymała Patent na wynalazek

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie otrzymała patent na wynalazek pt. „Urządzenie i sposób badania trwałości materiałów, zwłaszcza biomateriałów stomatologicznych.”

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej przyznał Dokument Patentowy wynalazkowi stworzonemu przez wykładowców WSEI, Pana mgr inż. Kamila Pasierbiewicza i Pana dr hab. inż. Daniela Pieniaka.

Wynalazek to urządzenie mające na celu badanie trwałości materiałów sposobami mechanicznymi poprzez zmienny docisk i zmianę położenia przeciwpróbki. Obciążenia mechaniczne są wykonywane równolegle z kondycjonowaniem, które odwzorowuje czynniki środowiska fizjologicznego tzn. odwzorowuje ruch zębów i zmienne warunki temperaturowe panujące w jamie ustnej. Urządzenie i sposób badania znajdują swoje zastosowanie przede wszystkim dla badania trwałości biomateriałów stomatologicznych.

Na co dzień inżynierowie są wykładowcami WSEI na Wydziale Transportu i Informatyki. Prace nad wynalazkiem trwały kilkanaście miesięcy, dlatego tym bardziej cieszymy się z sukcesu naszych wykładowców. Serdecznie gratulujemy i czekamy na kolejne wynalazki naszych naukowców.

Dr inż. Józef Stokłosa nagrodzony za publikację w czasopiśmie o zasięgu miedzynarodowym.

Monografia „Selected research issues of car diagnostics” Innovatio Press 2017 autorstwa Bronislav Sarkan, Józef Stokłosa, Ondrej Stopka, otrzymała wyróżnienie Uniwersytetu w Zilinie oraz Instytutu Technologii i Biznesu w Czeskich Budziejowicach. Nagrodzona monografia przedstawia problematykę badań diagnostycznych w obszarze eksploatacji pojazdów samochodowych. Opisuje liczne metody i narzędzia do oceny stanu technicznego pojazdów. Praca może być przydatna pracowników stacji diagnostycznych, a także studentom kierunków transport oraz budowa i eksploatacja pojazdów.

Dr hab. Marek Brzeziński, prof. WSEI – Zintegrowane organizacje oparte na wiedzy

Dr hab. Marek Brzeziński, prof. WSEI wydał publikację pt. Zintegrowane organizacje oparte na wiedzy. Celem głównym pracy jest utworzenie teoretycznych podstaw dla modelowania elastycznie zintegrowanych organizacji opartych na wiedzy (ZOOW). Zaprezentowana w książce metodyka postępowania projektowego uwypukla także merytoryczne znaczenie kreatywności, wiedzy i innowacyjności w powstającym modelu ZOOW, a zarządzanie nimi ściśle wiąże się z możliwościami proponowanej metodyki ich modelowania. Publikacja w ocenie parametrycznej uczelni za okres 2017-2020 uzyska 25 punktów.