Jakość kształcenia jest zazwyczaj pojmowana jako:

 • wyjątkowość lub doskonałość,
 • perfekcja, zgodność – niewystępowanie usterek,
 • sprawność, skuteczność w osiągnięciu celu,
 • transformacja, umiejętność dostosowania się do zmieniających się wymagań i potrzeb,
 • satysfakcja studenta.

Doskonalenie  jakości kształcenia w WSEI w Lublinie  to skoncentrowane na studentach i potrzebach otoczenia procesy:

 • zapewniające realizację ustawowych zadań Uczelni,  w sposób gwarantujący powtarzalność cech jakościowych,
 • zapewniające realizację misji i strategii Uczelni,
 • zmierzające do usprawnienia działań i podniesienia wartości kształcenia,
 • zmierzające  do podnoszenia atrakcyjności i konkurencyjności Uczelni wobec innych szkół wyższych. 

System Jakości Kształcenia WSEI w Lublinie  dostosowany jest zarówno do wymagań zewnętrznych, określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym i przepisach wykonawczych, wymagań Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jak i wewnętrznych uregulowań Uczelni, uwzględniających jej specyfikę. 

Podstawowe zewnętrzne akty prawne i wytyczne związane z jakością kształcenia w szkolnictwie wyższym:

 1. Standardy i wskazówki dotyczące Zapewnienia Jakości w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego  zatwierdzone przez Konferencję Ministerialną w Erewaniu, 14-15 maja 2015 roku (Revised ESG approved by the Ministerial Conference in Yerevan, on 14-15 May 2015).
 2. Ewaluacja i standardy jakości kształcenia obowiązujące w systemie polskiego szkolnictwa wyższego ( Art. 241-244 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z póź. zm. oraz załącznik nr 2 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 3.  Kryteria oceny programowej (Rozp. MNiSW z dnia 12.09.2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej);
 4. Wskaźniki spełnienia standardów jakości kształcenia obowiązujące w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, w tym właściwe funkcjonowanie:
  • Systemu Zarządzania Jakością;
  • Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia;
  • Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia.