WSEI w swojej ofercie wsparcia finansowego studentów posiada szereg możliwości, z których studenci mogą korzystać już od pierwszego roku studiów

STYPENDIA

Stypendium Rektora - osiągnięcia naukowe i artystyczne

Jeśli dobrze się uczysz i chętnie uczestniczysz w dodatkowych szkoleniach, kursach, albo posiadasz osiągnięcia artystyczne możesz ubiegać się  stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Kwota stypendium wynosi od 550zł do 1000zł.

Stypendium Rektora - osiągnięcia sportowe

Promując studentów wyróżniających się znakomitymi osiągnięciami sportowymi, którzy reprezentują Uczelnię we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym najlepsi otrzymują stypendium w wysokości od 500zł do 700 zł.

8550000

ZŁOTYCH PRZYZNANO NA STYPENDIA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Stypendium socjalne

Możesz je uzyskać już od pierwszego roku studiów, jeśli dochód w twojej rodzinie nie przekracza 1000zł netto na osobę miesięcznie. Stypendium wynosi od 550zł do 850zł miesięcznie.

Dodatkowo jeśli jesteś studentem studiów stacjonarnych możesz otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym obiekcie niż dom studencki w wysokości 300 zł miesięcznie.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Jeśli legitymujesz się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności możesz liczyć na stypendium specjalne, które jest przyznawane już od pierwszego roku studiów na podstawie przedstawionego orzeczenia. Wypłacane jest co miesiąc, a jego wysokość zależy od posiadanego stopnia i wynosi od 500zl do 700zł miesięcznie.

Zapomogi losowe

Poza wsparciem w postaci stypendium przyznawane są również zapomogi losowe. Mogą się o nie ubiegać studenci, którzy w wyniku zdarzenia losowego znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji finansowej. Wysokość zapomogi wynosi od 500 zł do 1 000 zł.

ULGI I BONIFIKATY

Absolwent WSEI

Absolwenci WSEI studiów I stopnia kontynuujący naukę na studiach II stopnia w WSEI otrzymują do 10% zwolnienia z wysokości czesnego za jeden rok studiów.

Bonifikata w czesnym

Studenci, którzy dokonali wpłaty czesnego za cały rok (2 semestry) z góry otrzymują 5% bonifikaty od ustalonej kwoty czesnego.

1450000

ZŁOTYCH PRZYZNANO NA ULGI I BONIFIKATY W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Bonifikata dla zakładów pracy

Bonifikata dla pracowników jednego zakładu pracy przyznawana na wniosek pracodawcy w przypadku studiowania w WSEI 5 i więcej osób z tego zakładu pracy w danym roku akademickim.

Bonifikata rodzinna

Studentom WSEI przyznawane są bonifikaty w opłatach czesnego z tytułu studiowania w WSEI osób związanych pokrewieństwem (dla rodzeństwa, małżeństw, dzieci i rodziców).

Świadczenia pomocy materialnej dla studentów WSEI przyznawane są na pisemny wniosek studenta
Więcej informacji: Pomoc materialna