Akademia WSEI w swojej ofercie wsparcia finansowego studentów posiada szereg możliwości, z których studenci mogą korzystać już od pierwszego roku studiów

STYPENDIA

Stypendium Rektora - osiągnięcia naukowe i artystyczne

Jeśli dobrze się uczysz i chętnie uczestniczysz w dodatkowych szkoleniach, kursach, albo posiadasz osiągnięcia artystyczne możesz ubiegać się  stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Stypendium Rektora - osiągnięcia sportowe

Promując studentów wyróżniających się znakomitymi osiągnięciami sportowymi, którzy reprezentują Uczelnię we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym najlepsi.

8912765

ZŁOTYCH PRZYZNANO NA STYPENDIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Stypendium socjalne

Możesz je uzyskać już od pierwszego roku studiów, jeśli dochód w twojej rodzinie nie przekracza 1294,40 zł netto na osobę miesięcznie.

Dodatkowo jeśli jesteś studentem studiów stacjonarnych możesz otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym obiekcie niż dom studencki.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Jeśli legitymujesz się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności możesz liczyć na stypendium specjalne, które jest przyznawane już od pierwszego roku studiów na podstawie przedstawionego orzeczenia. Wypłacane jest co miesiąc.

Zapomogi losowe

Poza wsparciem w postaci stypendium przyznawane są również zapomogi losowe. Mogą się o nie ubiegać studenci, którzy w wyniku zdarzenia losowego znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji finansowej.

ULGI I BONIFIKATY

Absolwent WSEI

Absolwenci Akademii WSEI studiów I stopnia kontynuujący naukę na studiach II stopnia w Akademii WSEI otrzymują ulgę w czesnym w wysokości 10% na okres pierwszego roku studiów II stopnia.

Bonifikata w czesnym

Studenci, którzy dokonali wpłaty czesnego za cały rok (2 semestry) z góry otrzymują 5% bonifikaty od ustalonej kwoty czesnego.

1780000

ZŁOTYCH PRZYZNANO NA ULGI I BONIFIKATY W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Bonifikata dla zakładów pracy

Bonifikata dla pracowników jednego zakładu pracy przyznawana jest, na pisemny wniosek pracodawcy skierowany do Kanclerza Uczelni, w przypadku studiowania w Akademii WSEI 5 i więcej osób z tego zakładu pracy, w danym roku akademickim.

Bonifikata rodzinna

Studentom Akademii WSEI przyznawane są bonifikaty w opłatach czesnego z tytułu studiowania w Akademii WSEI osób związanych pokrewieństwem (dla rodzeństwa, małżeństw, dzieci i rodziców).

Świadczenia pomocy materialnej dla studentów Akademii WSEI przyznawane są na pisemny wniosek studenta
Więcej informacji: Pomoc materialna