INSTYTUT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I BIZNESU

Dyrektor Instytutu: prof. WSEI dr hab. Tomasz Wołowiec 

Instytut prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe zogniskowane w obszarze szeroko rozumianej administracji publicznej, ekonomii i finansów. Rezultaty badań prezentowane są w formie seminariów naukowych Instytutu, odbywających się raz w miesiącu. Podstawowe obszary aktywności naukowej obejmują:
 • Prawo podatkowe i finansowe,
 • Prawo finansów publicznych,
 • Prawo międzynarodowe,
 • Systemy podatkowe i ekonomia opodatkowania,
 • Prawo administracyjne i samorząd terytorialny,
 • Finanse indywidualne i korporacyjne, w tym ryzyko systemu finansowego,
 • Finanse behawioralne,
 • Analizy ekonomiczne, finansowe i zarządzanie finansami,
 • Bankowość i finanse międzynarodowe,
 • Rachunkowość podatkową, zarządczą i finansową,
 • Rozwój lokalny i regionalny oraz przedsiębiorczość,
 • Polityka ekonomiczna i finanse publiczne.

Pracownicy instytutu:

prof. dr hab. Gudowski Janusz
prof. dr hab. Olga Kozmenko
prof. WSEI, dr hab. Cwynar Andrzej
prof. WSEI, dr hab. Martyniuk Włodzimierz
prof. WSEI, dr Bogacki Sylwester
prof. WSEI, dr Żuk Krzysztof
dr Bilan Svitlana
dr Białek Ryszard
dr Cwynar Wiktor
dr inż. Dmowski Artur
dr Marczuk Marcin
dr Nowak Ryszard
dr Skrzypek – Ahmed Sylwia
dr Wojciechowski Łukasz
dr Wróblewska Diana

Wybrane ostanie publikacje:

 1. Andrzej Cwynar, Wiktor Cwynar, Kamil Filipek Debt experience of Facebook users in Poland. A conceptual s. 243-264, Polish Sociological Review 2018
 2. Andrzej Cwynar, Wiktor Cwynar, Kamil Wais Debt literacy and debt literacy self-assessment. The case of Journal of Consumer Affairs 2018
 3. Olha Fedirko, Tetiana Zatonatska, Tomasz Wolowiec, Stanisław Skowron Data Science and Marketing in E-Commerce Amid COVID-19 Pandemic European Research Studies Journal, Volume XXIV, Special Issue 2, 3-16, 2021
 4. Tomasz Wolowiec, Sylwia Skrzypek-Ahmed, Grzegorz Gliszczynski
  Individual Debt Ratio as a Way of Assesing the Financial Conditions of Local Government Units European Research Studies Journal, Volume XXIV, Special Issue 2, 35-46, 2021
 5. Tomasz Rymarczyk, Grzegorz Kłosowski, Anna Hoła, Jan Sikora, Tomasz Wołowiec, Paweł Tchórzewski, Stanisław Skowron Comparison of Machine Learning Methods in Electrical Tomography for Detecting Moisture in Building Walls, MDPI „Energies” 2021, 14, 2777. p. 1-22
 6. Artur Dmowski, Jakub Bis An Optimal Algorithm of Material Reserves Management based on Probabilistic Model European Research Studies Journal, Volume XXIV, Special Issue 2, 179-188, 2021
 7. Fedir Zhuravka, Hanna Filatova, Petr Šuleř and Tomasz Wołowiec (2021). State debt assessment and forecasting: time series analysis. Investment Management and Financial Innovations, 18(1), 65-75.
 8. Jun Yinga , Xiaojing Zhanga , Yiqi Zhanga and Svitlana Bilan Green infrastructure: systematic literature review, Economic Research https://doi.org/10.1080/1331677X.2021.1893202
 9. Kozmenko, S., Kozmenko, O., Gałecka, A., & Aldiwani, K. Analysis of the state budgets of lower-middle-income and upper-middle-income countries: Evidence from Ukraine and Libya. Journal of International Studies, 2020, 13(4), 213-228.
 10. Serhiy Frolov, Sylwester Bogacki, Fathi Shukairi and Alina Bukhtiarova Evaluation of state budget structural changes based on the coefficient method. Investment Management and Financial Innovations, 2021, 18(1), 55-64.
 11. Diana Wróblewska, Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w kontekście stosowania koncepcji otwartych innowacji, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Lublin 2020
 12. Ryszard Piasecki, Janusz Gudowski, Foreign Direct Investment from Emerging Markets.Theory and Practice “Comparative Economic Research” no 2/2020a

INSTYTUT INFORMATYKI I INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII

Dyrektor Instytutu: prof. WSEI dr inż. Tomasz Rymarczyk

Instytut realizuje badania naukowe w zakresie informatyki, tomografii, Internetu rzeczy, procesów technologicznych, przemysłu 4.0, analizy danych, rozpoznawania wzorców, algorytmów inteligencji obliczeniowej oraz cyberbezpieczeństwa.
Współpracuje z innymi instytutami naukowymi i uczelniami w Polsce i na świecie. Działalność naukowa Instytutu zorientowana jest na opracowywanie nowatorskich interdyscyplinarnych rozwiązań oraz współpracę z przemysłem poprzez realizację zleceń projektowych o charakterze badawczo-naukowym.
Głównymi wyzwaniami i zadaniami Instytutu Informatyki i Innowacyjnych Technologii są:
 • Prowadzenie badań naukowych wysokiej jakości,
 • Realizacja projektów badawczych,
 • Współpraca z przedsiębiorstwami,
 • Współpraca z renomowanymi ośrodkami naukowymi i naukowo-dydaktycznymi,
 • Organizacja, współorganizacja oraz aktywny udział w konferencjach naukowych w kraju i za granicą,
 • Zwiększenie ilości publikacji w wysoko punktowanych czasopismach naukowych,
 • Rozwijanie mechanizmów sprzyjających osiąganiu przez pracowników doskonałości naukowej,
 • Rozwój bazy badawczej na rzecz zaawansowanych narzędzi i technologii informatycznych.

Pracownicy instytutu:

prof. dr hab. inż. Andrzej Krawczyk
prof. dr hab. inż. Jan Sikora
prof. dr hab. David Valis
prof. WSEI, dr hab. inż. Piotr Lesiak
prof. WSEI, dr hab. inż. Andrzej Marciniak
prof. WSEI, dr hab. inż. Daniel Pieniak
prof. WSEI, dr hab. inż. Józef Stokłosa
dr Przemysław Adamkiewicz
dr inż. Piotr Bednarczuk
dr Konrad Gauda
dr inż. Mirosław Guzik
dr inż. Piotr Gołąbek
dr inż. Mariusz Kalita
dr inż. Marcin Kowalski
dr inż. Arkadiusz Małek
dr Andres Vejar
mgr inż. Konrad Niderla
mgr inż. Michał Maj
mgr inż. Krzysztof Żabiński

Wybrane ostanie publikacje:

 1. Tomasz Rymarczyk, Grzegorz Kłosowski, Anna Hoła, Jan Sikora, Tomasz Wołowiec, Paweł Tchórzewski, Stanisław Skowron Comparison of Machine Learning Methods in Electrical Tomography for Detecting Moisture in Building Walls, MDPI „Energies” 2021, 14, 2777. p. 1-22
 2. Vejar A., Rymarczyk T., Electrical Tomography Reconstruction Using Reconfigurable Waveforms in a FPGA, Sensors, vol. 21, no. 9, p. 3272, 2021
 3. Pieniak, D., Niewczas, A., Walczak, A., Łępicka, M., Grądzka-Dahlke, M., Maciejewski, R., Kordos, P. The effect of thermal stresses on the functional properties of various dental composites, Tribology International, 2021, vol. 152.
 4. Mazurek M., Rymarczyk T., Kania K., Kłosowski G., Dedicated algorithm based on discrete cosine transform for the analysis of industrial processes using ultrasound tomography, Adjunct Proceedings of the 2020 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing and Proceedings of the 2020 ACM International Symposium on Wearable Computers
 5. D. Vališ, K. Hasilová, M. Forbelská, Z. Vintr, Reliability modelling and analysis of water distribution network based on backpropagation recursive processes with real field data, Measurement, 2020, https://doi.org/10.1016/j.measurement.2019.107026
  Erd A., Stoklosa J., Energy Dependencies in Li-Ion Cells and Their Influence on the Safety of Electric Motor Vehicles and Other Large Battery Packs, Energies, 2020, 13(24), 6738.
 6. Tomasz Rymarczyk, Michał Oleszek, Jakub Szumowski, Paweł Tchórzewski, Przemysław Adamkiewicz, Jan Sikora „A hybridtomography for assessing the moisture level of walls andbuilding condition” Tom: 95 Zeszyt: 2 Przegląd Elektrotechniczny 2019
 7. Tomasz Rymarczyk, Michał Gołąbek, Piotr Bożek, Przemysław Adamkiewicz, Michał Maj, Jan Sikora „Ultrasound tomographymeasuring system for acquisition and analysis data” Tom: 3 Zeszyt: 1 Przegląd Elektrotechniczny 2019
 8. Tomasz Rymarczyk, Jan Sikora, Przemysław Adamkiewicz „Effectivealgorithm for tomography imaging in threedimensionalproblems” Tom: 95 Zeszyt: 3 Przegląd Elektrotechniczny 2019
 9. Andrzej Erd, Marek Jaśkiewicz, Dawid Łukasz Rutkowski, Grzegorz Koralewski, Józef Stokłosa “Experimental research ofeffectiveness of brakes in passenger cars under selected conditions” ,IEEE Xplore 2018
 10. Józef Stokłosa, Marek Jaśkiewicz „Selected research issues of cardiagnostics.” Wyd: Innovatio Press WSEI Lublin 2017

INSTYTUT PSYCHOLOGII I NAUK O CZŁOWIEKU

Dyrektor Instytutu: prof. WSEI dr hab. Katarzyna Markiewicz
Instytut realizuje badania naukowe w zakresie psychologii, pedagogiki oraz szeroko rozumianych nauk o zdrowiu i nauk medycznych. Do jego zdań należy m.in. rozpoznawanie oraz ocena środowiskowych, psychologicznych i biologicznych uwarunkowań zdrowia człowieka czy ocena stanu sanitarno-epidemiologicznego populacji (szczególnie na szczeblu lokalnym). Na podstawie badań własnych przygotowywanie programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej, rehabilitacji psychospołecznej wraz ze wsparciem teoretycznym przy ich wdrażaniu. Podstawowe obszary aktywności naukowej to:
 • Psychoprofilaktyka i profilaktyka zdrowotna,
 • Psychologia wychowawcza i wsparcie w rozwoju dzieci i młodzieży,
 • Pomoc psychologiczna i psychoterapia,
 • Diagnoza i wsparcie dzieci uzdolnionych i wysoko wrażliwych,
 • Czynniki ryzyka i czynniki chroniące w zachowaniach problemowych młodzieży,
 • Psychologia transportu
 • Neuropsychologia i neurolingwistyka,
 • Psychologia zdrowia i choroby,
 • Promocja i edukacja zdrowotna,
 • Pedagogika specjalna i geragogika,
 • Polityka, administracja i organizacja ochrony zdrowia.
Głównymi wyzwaniami i zadaniami Instytutu Psychologii i Nauk o Człowieku są:
 • prowadzenie badań naukowych wysokiej jakości,
 • realizacja projektów badawczych,
 • współpraca z renomowanymi ośrodkami naukowymi i naukowo-dydaktycznymi,
 • organizacja, współorganizacja oraz aktywny udział w konferencjach naukowych w kraju i za granicą,
 • zwiększenie ilości publikacji w wysoko punktowanych czasopismach naukowych.

Pracownicy instytutu:

Instytutu Psychologii
Dr Małgorzata Artymiak
Prof. WSEI, dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka
Prof. WSEI, dr hab. Zbigniew Gaś
Prof. dr hab. Bożydar Kaczmarek
Dr Grzegorz Kata
Dr Jacek Łukasiewicz
Prof. WSEI, dr hab. Katarzyna Markiewicz
Dr Monika Baryła-Matejczuk
Dr Teresa Panas
Dr Marta Pawelec
Dr Wiesław Poleszak
Prof. WSEI, dr Robert Porzak
Dr Małgorzata Sitarczyk
Dr Marcin Stencel

Instytut Nauk o Zdrowiu
dr Marta Czekirda
dr hab Piotr Dziemidok
dr Jolanta Dziewulska
dr Joanna Girzelska
dr Magdalena Głowacka
dr Ewa Guz
prof WSEI dr hab Mirosław Jarosz
mgr Noemi Jaszyna
dr Anna Koper
prof WSEI dr hab Wiesław Kowalski
dr Zbigniew Orzeł
dr Maria Pyć
 dr Hanna Skórzyńska
mgr Mariusz Sutryk
prof WSEI dr hab Anna Włoszczak Szubzda
mgr Karol Tarkowski
dr Tadeusz Wasilewski

Wybrane ostanie publikacje:

 1. Pąchalska M., Kaczmarek B.L.J., Bednarek St. (2020). Neuropsychologia tożsamości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 2. Szałachowski, R., Tuszyńska-Bogucka, W. (2021). “Dies Irae?” The Role of Religiosity in Dealing with Psychological Problems Caused by The COVID-19 Pandemic—Studies on a Polish Sample. Religions, 12, 267. https://doi.org/10.3390/rel12040267
 3. Guz, E., Kaczoruk, M., Brodowicz-Król, M., Pyć, M., Sutryk, M., Lutomski, P., Choina, P., Goździewska, M., Kaczor-Szkodny, P. (2021). Social and economic benefits of secondary prevention of arterial hypertension. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 28(2), 319-325. https://doi.org/10.26444/aaem/134221
 4. Klinkosz, W., Iskra, J., Artymiak, M. (2021). Interpersonal competences of students,their interpersonal relations, and emotional intelligence. Current Issues in Personality Psychology, DOI: https://doi.org/10.5114/cipp.2021.105733
 5. Goniewicz, K., Goniewicz, M., Włoszczak-Szubzda, A., Burkle, F.M., Hertelendy, A.J., Al-Wathinani, A., Molloy, M.S., Khorram-Manesh, A. (2021). The importance of pre-training gap analyses and the identification of competencies and skill requirements of medical personnel for mass casualty incidents and disaster training. BMC Public Health 21, 114 (2021). https://doi.org/10.1186/s12889-021-10165-5
 6. Markiewicz, K., Kaczmarek, B.L.J. & Filipiak, S. Mediating Effect of Emotional and Social Competences on Interrelations Between Gender, Age and the Broad Autism Phenotype. Journal of Autism and Developmental Disorders, (2020). https://doi.org/10.1007/s10803-020-04756-1
 7. Juszkiewicz, K., Jarosz, M. J., Włoszczak-Szubzda, A., Głowacka, M. “Comparative analysis of the effectiveness of tuberculosis prophylaxis in patients with HIV/AIDS treated with isoniazid” .Annals of Agricultural and Environmental Medicine. 2019. doi: https://doi.org/10.26444/aaem/106765.
 8. Ozga W.K., Zapała D., Wierzgała P., Augustynowicz P., Porzak R., Wójcik G.M. “Acoustic Neurofeedback Increases Beta ERD During Mental Rotation Task” .Appl Psychophysiol Biofeedback.2019 Jun;44(2):103-115. doi: 10.1007/s10484-018-9426-0.
 9. Kaczmarek B.L.J., Stencel M. „Third mode of thinking”. The New Educational Review,3; 53;285-295. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018. ISSN:2084-4298.
 10. Kaczmarek B.L.J. “Application of Lurian Approach to Assessment of Perpetrators of Crimes”. KnE Life Sciences, [S.l.], p. 408–416, nov. 2018. ISSN 2413-0877. doi: https:// doi.org /10.18502/KLS.V4I8.3299.
 11. Gaś, Z.B. (red.) „Psychoprofilaktyka w świecie zagubionych wartości” ,Innovatio Press, Lublin, 2018, ISBN: 978-83-66159-07-5.
 12. Poleszak, W. (red.) „Wychowawcza funkcja rodziny”, Innovatio Press, Lublin, 2018, ISBN: 978-83-64527-96-8.
 13. Porzak, R. (red.) “Multidimensional adaptive diagnosis in career planning. Construction and psychometric properties of Career Tree inventories” Innovatio Press, Lublin, 2018, ISBN: 978-83-64527-92-0.
 14. Porzak, R. (red.) “Career guidance. Theoretical assumptions and exemplary practices”, Innovatio Press, Lublin, 2018, ISBN: 978-83-64527-79-1.
 15. Brodowski J., Jurczak A., Grochans E., Karakiewicz B., Laszczynska M.,Ciecwiez S., Włoszczak-Szubzda A., Starczewski A., Brodowska A. “Occurrence of climacteric symptoms in postmenopausal women after prophylactic bilateral ovariectomy”. Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology. 2017;44(3):403-407. ISSN: 0390-6663.