Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji Lublinie, mając na uwadze dotychczasowy dorobek naukowy pracowników badawczo-dydaktycznych oraz uzyskaną kategorię naukową B w parametryzacji za lata 2015–2018 dla Wydziału Transportu i Informatyki, kontynuuje prowadzone działania naukowe oraz podnosi, jakość badań naukowych.

W tym celu, Uchwałą Senatu nr 8/2017/2018, 10/2017/2018, powołano Instytuty jako jednostki naukowe odpowiedzialne za stymulowanie ciągłego doskonalenia jakości badań naukowych w Uczelni.

Instytut Administracji Publicznej i Biznesu

Instytut Administracji Publicznej i Biznesu

Instytut prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe, które będą poddawane ewaluacji naukowej. Rezultaty badań prezentowane są w formie seminariów naukowych Instytutu…

Instytut Informatyki i Innowacyjnych Technologii

Instytut Informatyki i Innowacyjnych Technologii

Instytut realizuje badania naukowe w zakresie informatyki, tomografii, Internetu rzeczy, procesów technologicznych, przemysłu 4.0, analizy danych, rozpoznawania wzorców…

Instytut Psychologii i Nauk o Człowieku

Instytut Psychologii i Nauk o Człowieku

Instytut realizuje badania naukowe w zakresie psychologii, pedagogiki oraz szeroko rozumianych nauk o zdrowiu i nauk medycznych. Do jego zdań należy m.in. rozpoznawanie oraz ocena…

Rolą instytutów jest określenie celów oraz strategicznych obszarów badań, które pozwolą jednostce na specjalizację i rozpoznawalność oraz umożliwią zwiększenie konkurencyjności w środowisku akademickim.

Proces wyodrębniania strategicznych tematów badań i specjalizacji instytutów miał swój początek od momentu sprecyzowania 4-letniego planu rozwoju, który był spójny z zasobami kadrowymi i materialnymi (laboratoria) jednostki.

W oparciu o plan rozwoju Instytutów zostały wskazane dyscypliny, które będą poddane ewaluacji w okresie (2017–2021):

PSYCHOLOGIA

NAUKI O ZDROWIU

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA

EKONOMIA I FINANSE