WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH

Koło Naukowe Młodzi Ekonomiści – KN zostało powołane w dniu 05.10.2017 i zarejestrowane pod numerem 21/2017. Celem powołanego KN było poszerzenie wiadomości teoretycznych i praktycznych z zakresu ekonomii i finansów oraz rozwijanie umiejętności samodzielnego prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem modelowania statystycznego i ekonometrycznego w obszarze mikroekonomii, makroekonomii, zarządzania firmą, finansów i rachunkowości, zarządzania projektami i technik menadżerskich. Przedmiotem pracy KN jest rozwiązywanie studium przypadków oraz problemów ekonomicznych, zarządczych, udział w konferencjach naukowych oraz seminariach naukowych.

Opiekun KN – dr Diana Wróblewska

Koło Naukowe Administratywistów – KN nr 17/2014 posiadające status prawny organizacji studenckiej, zostało powołane w celu rozpowszechniania i pogłębiania wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego, rozwijania umiejętności praktycznych z wykorzystaniem wiedzy prawa administracyjnego materialnego i proceduralnego. Koło stanowi przestrzeń do wymiany myśli i poglądów naukowych studentów.

Opiekun KN – mgr Anna Paździor

Koło Naukowe „Bezpieczne państwo – bezpieczny obywatel” – KN nr 15/2013 powołane w celu promowania idei bezpieczeństwa narodowego. KN kształtuje wśród studentów zrozumienie dla polityki, strategii bezpieczeństwa oraz postaw patriotycznych, pro obywatelskich i pro obronnych.

Opiekun KN – mgr Dagny Derewiecka

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI

Koło Naukowe „LogTrans” – nr 20/2017 zarejestrowano w dniu 08.05.2017. Celem KN jest poszerzenie wśród studentów wiadomości teoretycznych oraz praktycznych z zakresu organizacji i zarządzania procesami transportowymi.

Opiekun KN – dr hab. inż. Józef Stokłosa, prof. Akademii WSEI, jozef.stoklosa@wsei.lublin.pl

Studenckie Koło Naukowe  innovatio – Innowacyjne Zastosowania Informatyki  – Działalność koła skupia się na innowacyjnych zastosowaniach informatyki w przemyśle i biznesie. Realizowane w ramach koła projekty wykorzystują szerokie spektrum technologii IT, począwszy od aplikacji mobilnych, webowych, poprzez bazy danych i hurtownie danych, grafikę CAD i wydruki 3D, aż po cyberbezpieczeństwo.

Opiekun KN – dr inż. Piotr Bednarczuk piotr.bednarczuk@wsei.lublin.pl

Studenckie Koło Naukowe FLEX – KN nr 19/2017. Działalność studentów KN FLEX związana jest przede wszystkim z zagadnieniami sprzętowymi, takimi jak optymalizacja wykorzystania poszczególnych podzespołów sprzętu komputerowego, a w szczególności procesorów, czy organizacja lokalnej łączności bezprzewodowej.

Opiekun KN – dr hab. inż. Tomasz Rymarczyk, prof. Akademii WSEI,  tomasz.rymarczyk@wsei.lublin.pl

WYDZIAŁ NAUK O CZŁOWIEKU

Koło Naukowe Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej „Progressus”  – KN nr 1/2023 pełni rolę organizacji zrzeszającej studentów zainteresowanych teorią i praktyką pedagogiczną. Celem KN jest motywowanie członków do podejmowania badań empirycznych i rozwijania wszechstronnych zainteresowań dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych w zakresie szeroko pojętego paradygmatu dziecka i dzieciństwa. KN zajmuje się także publikowaniem artykułów oraz rozwijaniem kompetencji kluczowych, metodologicznych i miękkich kandydatów na przyszłych nauczycieli, zdolności twórczych i innowacyjnych. Działalność organizacji wzbogaca współpraca z wybranymi przedszkolami i szkołami podstawowymi, w tym integracyjnymi oraz alternatywnymi, Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli, innymi placówkami oświatowymi oraz poradniami psychologiczno–pedagogicznymi.

Sprawozdanie

Opiekun KN – dr hab. Jolanta Karbowniczek, prof. Akademii WSEI

Wolontariat WSEI – organizacja studencka nr 13/2012 została powołana w celu pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej. Wolontariusze podejmują bezpłatne, dobrowolne i bezinteresowne działania na rzecz innych, promując jednocześnie ideę prospołeczności wśród studentów uczelni i w lokalnej społeczności. Organizacja pozwala na rozwój osobisty wolontariuszy poprzez pracę w grupie, tworzenie i realizację własnych projektów. Pozwala nabywać umiejętności kontaktu z osobą potrzebującą pomocy, udzielania wsparcia i reagowania w trudnych sytuacjach.

Opiekun – dr Grzegorz Kata  grzegorz.kata@wsei.lublin.pl

https://www.wsei.lublin.pl/wolontariat-wsei/

Studenckie Koło Naukowe przy Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej WSEI – Koło Naukowe zostało powołane w celu poszerzenia wiedzy studentów z zakresu pielęgniarstwa w różnych dziedzinach tj. anestezjologia, chirurgia, choroby wewnętrzne i inne oraz wykorzystanie symulacji medycznej w praktycznej nauce zawodu. Studenckie Koło Naukowe prowadzi także profilaktykę oraz promocję zdrowia wśród społeczeństwa. Rolą SKN jest aktywizowanie studentów do podjęcia działań w zakresie prac naukowo-badawczych i szukania rozwiązania na wiele nieodgadniętych pytań.

Opiekun KN – mgr piel. Mariusz Sutryk mariusz.sutryk@wsei.lublin.pl

Akademickie Centrum Wsparcia Rówieśniczego (ACWR) – organizacja studencka nr 9a/2010 została powołana w celu przygotowania studentów kierunku Psychologia oraz innych kierunków pomocowych do udzielania pomocy potrzebującym wsparcia kolegom z Uczelni a tym samym nabywania umiejętności nawiązywania kontaktów, prowadzenia rozmów wspierających i wsparcia rówieśniczego w sytuacjach kryzysowych. Statutowym zadaniem ACWR jest identyfikacja typowych problemów w środowisku akademickim, budowanie sieci pomocy rówieśniczej oraz prowadzenie kampanii informacyjnych i działań edukacyjnych w środowisku studenckim. W ramach świadczenia powyższych działań studenci podnoszą kompetencje niezbędne w wykonywaniu przyszłego zawodu. Wszystkie działania realizują pod profesjonalną opieką i superwizją specjalistyczną.

Opiekun – dr Wiesław Poleszak, prof. Akademii WSEI,  wieslaw.poleszak@wsei.lublin.pl

Koło Naukowe Studentów Psychologii „INNOWACJA” – KN nr 8/2009 pełni funkcję organizacji studenckiej zapewniającej możliwość współpracy, rozwijania i kształtowania życia naukowego. Pozwala na samorozwój, zdobywanie wiedzy z zakresu metodologii badań naukowych oraz aktywizuje studentów do angażowania się w naukowe przedsięwzięcia.

Opiekun KN – dr Monika Baryła-Matejczuk, prof. Akademii WSEI,  monika.baryla@wsei.lublin.pl