STYPENDIA

Stypendium rektora w kategorii NAUKOWEJ

W kategorii NAUKOWEJ ustalone zostały 4 progi stypendium Rektora. Każda lista rankingowa dzielona jest na 4 proporcjonalne progi.

stypendium Rektora dla najlepszych studentów – kategoria naukowa
próg  KWOTA STYPENDIUM
1 700 zł
2 800 zł
3 900 zł
4 1000 zł

Progi na poszczególnych kierunkach:

PUNKTY PRZYZNAWANE SĄ ZA ŚREDNIĄ OCEN (np. 4,01= 1pkt., 4,10 = 10 pkt., 5,00 = 100 pkt.) ORAZ ZA DODATKOWE OSIĄGNIĘCIA:

 

KIERUNEK PROGI PUNKTOWE
1 2 3 4
Informatyka II 65 – 73 74 – 82 83 – 90 91 – powyżej
Zarządzanie II 97 98 99 100
Transport II 80 – 83 84 – 86 87 – 90 91 – powyżej

Stypendium socjalne zostało przyznane studentom, których dochód nie przekraczał kwoty 1000 zł netto na osobę w rodzinie miesięcznie.

Uczelniana Komisja Stypendialna ustaliła następujące progi stypendium socjalnego:

stypendium socjalne
próg dochodu KWOTA STYPENDIUM
dochód od 0zł do 250 zł 900 zł
dochód od 250,01zł do 600 zł 800 zł
dochód od 600,01zł do 800 zł 700 zł
dochód od 800,01zł do 1000 zł 600 zł
zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki
próg dochodu KWOTA ZWIĘKSZENIA
dochód od 0 zł do 1000 zł 300 zł

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznano studentom, którzy posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności i złożyli wymagany wniosek o stypendium. Ustalone zostały następujące stawki na rok akademicki 2020/2021:

stypendium dla os. niepełnosprawnych
stopień niepełnosprawności KWOTA STYPENDIUM
stopień lekki 550 zł
stopień umiarkowany 650 zł
stopień znaczny 750 zł

 

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może pobierać świadczenia tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

Stypendium rektora, stypendium socjalne i zapomoga nie przysługują studentowi:

  • posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny
  • posiadającemu tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Przepisy te stosuje się również do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

Składając wniosek, Student potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem przyznawania świadczeń dla studentów WSEI w Lublinie i akceptuje jego postanowienia.

STYPENDIUM REKTORA

O stypendium rektora studenci mogą się ubiegać w dwóch kategoriach:

  1. STYPENDIUM REKTORA – kategoria naukowa – dla studentów, którzy uzyskali w poprzednim roku akademickim wysoką średnią ocen lub/i posiadają dodatkowe osiągnięcia naukowe, artystyczne (zdobyte w poprzednim roku akademickim).
  2. STYPENDIUM REKTORA – kategoria sportowa – dla studentów, którzy uzyskali wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Stypendium rektora może otrzymać do 10% studentów z najwyższą liczbą zdobytych punktów na każdym kierunku.

Wypełniony wniosek o przyznanie stypendium rektora należy złożyć bez wpisanej średniej ocen. Po złożeniu wniosku, średnie ocen zostaną uzupełnione na wnioskach przez kierowników właściwych Dziekanatów. Wyjątek stanowią studenci kontynuujący naukę po przeniesieniu się z innej uczelni. Osoby te do wniosku o stypendium załączają zaświadczenie o średniej ocen z wszystkich przedmiotów za ostatnie dwa semestry.

Wszystkie osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, które student zgłasza we wniosku muszą być potwierdzone stosownymi dokumentami (np. zaświadczenia, kopie dyplomów, itp.). Punktowane będą tylko osiągnięcia uzyskane w okresie od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r.

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na podstawie wniosku i kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez właściwy organ.

Student posiadający tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub posiadający tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia, może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych w przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

ZAPOMOGI

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Zapomogi przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta, złożony wraz z dokumentacją potwierdzającą okoliczności opisane we wniosku. O zapomogę można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zapomogi.

STYPENDIUM SOCJALNE (W TYM STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI)

Stypendium przyznawane jest na podstawie wniosku złożonego z kompletem dokumentów potwierdzających sytuację materialną studenta.

Stypendium socjalne przyznawane jest studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, których wysokość dochodów w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie przekracza 1 000,00 zł netto miesięcznie. Dochód na osobę w rodzinie studenta obliczany jest jednorazowo, stypendium przyznawane jest na cały rok akademicki.

Do wniosku należy dołączyć załączniki – zgodnie ze „Szczegółowymi zasadami ustalania dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne.”

UWAGA!!!    Zaświadczenia z właściwych urzędów przyjmowane będą jedynie w oryginale, a dokumenty np. akty USC, wyroki sądowe, umowy, świadectwa pracy itp. mogą być złożone w dobrej jakości kserokopii.

Zniesiony zostaje obowiązek dołączania do wniosku o zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny przez studenta, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł.

Wszystkie wnioski przygotowane są do druku dwustronnego, dlatego prosimy o drukowanie ich dwustronnie. Do każdego wniosku należy dołączyć Oświadczenie o formie wypłaty stypendium.

Prosimy o wypełnianie wniosków z należytą starannością i podanie aktualnego adresu mailowego, który umożliwi kontakt w czasie weryfikacji wniosku. Niepoprawienie ewentualnych braków i błędów, we wskazanym przez pracownika WSEI terminie, będzie skutkowało wydaniem decyzji odmownej.

Wszystkie wnioski przygotowane są do druku dwustronnego, dlatego prosimy o drukowanie ich dwustronnie

Wnioski można składać pocztą na adres:

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin

z dopiskiem „Wniosek o stypendium”

Wszelkie informacje dotyczące pomocy materialnej dla studentów WSEI w Lublinie:
e-mail: biurokarier@wsei.lublin.pl
tel. (81) 749-32-71