Uczelniana Komisja Stypendialna rozpatrzyła złożone wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w roku akademickim 2021/2022

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

  1. Stypendium rektora w kategorii SPORTOWEJ

o które mogli się ubiegać studenci, którzy uzyskali w poprzednim roku akademickim wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie na poziomie międzynarodowym lub krajowym.

W kategorii SPORTOWEJ ustalone zostały 3 progi stypendium Rektora.

stypendium Rektora dla najlepszych studentów – osiągnięcia sportowe
próg  Przedział punktowy KWOTA STYPENDIUM
1 50 – 89 1 000 zł
2 90 – 149 1 100 zł
3 150 – powyżej 1 200 zł
  1. Stypendium rektora w kategorii NAUKOWEJ

Stypendia Rektora zostały przyznane na okres roku akademickiego tj. na okres od października 2021 r. do czerwca 2022 r. z wyjątkiem przypadku gdy ostatni rok studiów zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr – wówczas stypendium przyznawane jest na okres 5 miesięcy.

W kategorii NAUKOWEJ ustalone zostały 4 progi stypendium Rektora.

stypendium Rektora dla najlepszych studentów – osiągnięcia naukowe
próg  KWOTA STYPENDIUM
1 1100 zł
2 1200 zł
3 1300 zł
4 1500 zł

Progi punktowe na poszczególnych kierunkach:

PUNKTY PRZYZNAWANE SĄ ZA ŚREDNIĄ OCEN (np. 4,01= 1pkt., 4,10 = 10 pkt., 5,00 = 100 pkt.) ORAZ ZA DODATKOWE OSIĄGNIĘCIA:

KIERUNEK PROGI PUNKTOWE
1.       (1100zł) 2.       (1200zł) 3.       (1300zł) 4.       (1500zł)
Administracja 79 – 81 82 – 84 85 – 86 87 – powyżej
Administracja II 90 – 92 93 – 94 95 – 97 98 – powyżej
Bezpieczeństwo wewnętrzne 75 – 80 81 – 87 88 – 93 94 – powyżej
Ekonomia 89 – 91 92 – 94 95 – 96 97 – powyżej
Ekonomia II 90 – 92 93 – 94 95 –97 98 – powyżej
Finanse i rachunkowość 86 – 89 90 – 93 94 – 97 98 – powyżej
Informatyka 18 – 38 39 – 58 59 – 79 80 – powyżej
Informatyka II 96 – 96 97 – 97 98 – 98 99 – powyżej
Logistyka 72 – 78 79 – 85 86 – 92 93 – powyżej
Mechanika i budowa maszyn 80 – 84 85 – 89 90 – 94 95 – powyżej
Mechatronika 24 – 38 39 – 52 53 – 67 68 – powyżej
Pedagogika 64 – 70 71 – 76 77 – 83 84 – powyżej
Pedagogika Przed. i Wcz. 84 – 87 88 – 91 92 – 94 95 – powyżej
Pedagogika II 83 – 86 87 – 91 92 – 95 96 – powyżej
Pielęgniarstwo 68 – 74 75 – 80 81 – 87 88 – powyżej
Pielęgniarstwo II 81 – 86 87 – 93 94 – 99 100 – powyżej
Psychologia lic. 58 – 69 70 – 80 81 – 92 93 – powyżej
Psychologia II 85 – 88 89 – 92 93 – 96 97 – powyżej
Psychologia jedn. 78 – 83 84 – 89 90 – 94 95 – powyżej
Transport 66 – 74 75 – 82 83 – 91 92 – powyżej
Transport II 55 – 64 65 – 74 75 – 83 84 – powyżej
Zarządzanie 55 – 65 66 – 77 78 – 88 89 – powyżej
Zarządzanie II 78 – 83 84 – 88 89 – 94 95 – powyżej

Stypendium socjalne zostało przyznane studentom, których dochód nie przekraczał kwoty 1000 zł netto na osobę w rodzinie miesięcznie.

Stypendia socjalne zostały przyznane na semestr zimowy rok akademickiego 2021/2022, tj. 5 miesięcy.

Uczelniana Komisja Stypendialna ustaliła następujące progi stypendium socjalnego:

stypendium socjalne
próg dochodu KWOTA STYPENDIUM
dochód od 0zł do 528 zł 1 400 zł
dochód od 528,01zł do 800 zł 1 300 zł
dochód od 800,01zł do 900,01 zł 1 100 zł
dochód od 900,01zł do 1000 zł 1 000 zł
zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki
próg dochodu KWOTA ZWIĘKSZENIA
dochód od 0 zł do 1000 zł 300 zł

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznano studentom, którzy posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności. Ustalone zostały następujące stawki na rok akademicki 2021/2022:

stypendium dla os. niepełnosprawnych
stopień niepełnosprawności KWOTA STYPENDIUM
stopień lekki 1000 zł
stopień umiarkowany 1100 zł
stopień znaczny 1200 zł

Przypominamy, że łączna miesięczna kwota stypendiów rektora i socjalnego nie może przekraczać 2435,80 zł.

 O TERMINIE ODBIORU DECYZJI STYPENDIALNYCH POINFORMUJEMY WKRÓTCE

 Listy zawierające numer albumu i kwotę przyznanego stypendium dostępne będą w wirtualnym dziekanacie w zakładce „ogłoszenia”.

ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ

Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane są wyłącznie na pisemny wniosek studenta.

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat kalendarzowych (tj. 72 miesiące). Dla biegu tego okresu nie ma znaczenia, czy student występuje o świadczenia oraz czy je pobiera.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

Stypendium rektora, stypendium socjalne i zapomoga nie przysługują studentowi:

  • posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny
  • posiadającemu tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Przepisy te stosuje się również do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

Składając wniosek, Student potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem przyznawania świadczeń dla studentów WSEI w Lublinie i akceptuje jego postanowienia.

Student ubiegający się o świadczenia składa „Oświadczenie dotyczące formy wypłaty stypendium”.

Wszystkie wnioski przygotowane są do druku dwustronnego, dlatego prosimy o drukowanie ich dwustronnie.

STYPENDIUM REKTORA

O stypendium rektora studenci mogą się ubiegać w dwóch kategoriach:

  1. STYPENDIUM REKTORA – kategoria naukowa – dla studentów, którzy uzyskali w poprzednim roku akademickim wysoką średnią ocen lub/i posiadają dodatkowe osiągnięcia naukowe, artystyczne (zdobyte w poprzednim roku akademickim).
  2. STYPENDIUM REKTORA – kategoria sportowa – dla studentów, którzy uzyskali
    wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Stypendium rektora może otrzymać do 10% studentów z najwyższą liczbą zdobytych punktów na każdym kierunku.

Wypełniony wniosek o przyznanie stypendium rektora należy złożyć bez wpisanej średniej ocen. Po złożeniu wniosku, średnie ocen zostaną uzupełnione na wnioskach przez kierowników właściwych Dziekanatów. Wyjątek stanowią studenci kontynuujący naukę po przeniesieniu się z innej uczelni. Osoby te do wniosku o stypendium załączają zaświadczenie o średniej ocen z wszystkich przedmiotów za ostatnie dwa semestry.

Wszystkie osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, które student zgłasza we wniosku muszą być potwierdzone stosownymi dokumentami (np. zaświadczenia, kopie dyplomów, itp.). Punktowane będą tylko osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku akademickim (tj. 01.10.2020 – 30.09.2021).

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na podstawie wniosku i kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez właściwy organ.

Student posiadający tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny
lub posiadający tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia, może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych w przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

ZAPOMOGI

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Zapomogi przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta, złożony wraz z dokumentacją potwierdzającą okoliczności opisane we wniosku. O zapomogę można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zapomogi.

STYPENDIUM SOCJALNE (W TYM STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI)

Stypendium przyznawane jest na podstawie wniosku z kompletem dokumentów potwierdzających sytuację materialną studenta.

Stypendium socjalne przyznawane jest studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, których wysokość dochodów na członka rodziny nie przekracza 1000,00 zł netto miesięcznie. Dochód na osobę w rodzinie studenta obliczany jest jednorazowo a stypendium przyznawane jest na cały rok akademicki.

Do wniosku należy dołączyć załączniki zgodnie ze „Szczegółowymi zasadami ustalania dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne.”

WAŻNE !!!

Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528,00 zł netto, musi do wniosku dołączyć zaświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ponieważ ostateczny dochód na osobę w rodzinie studenta będzie znany dopiero po złożeniu wniosku o stypendium socjalne i obliczeniu go przez pracowników WSEI, dlatego też studenci, którzy nie są w 100% pewni, czy ich dochód przekroczy 528 zł, dla swojego interesu powinni dostarczyć zaświadczenie z OPS. Obowiązek złożenia zaświadczenia wynika z art. 88 ust.4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Ośrodek pomocy społecznej wydaje to zaświadczenie na wniosek studenta na podstawie aktualnych lub ostatnich posiadanych informacji o beneficjentach pomocy społecznej (rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się tylko w przypadkach wskazanych w ustawie o pomocy społecznej). Wniosek o wydanie zaświadczenia może być przez studenta złożony elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP. 

W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej nie ma dostępu do informacji o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny, np. z powodu nieubiegania się rodziny o świadczenia z pomocy społecznej i odmówi studentowi wydania zaświadczenia albo wyda zaświadczenie zawierające informację, że rodzina nie ubiegała się lub nie korzysta z pomocy społecznej, studentowi może być przyznane stypendium socjalne, jeżeli wykaże on, że przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny były uzasadnione oraz udokumentuje źródła utrzymania rodziny w sytuacji braku lub bardzo niskich dochodów wykazanych we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego.

Do wniosku należy dołączyć załączniki – zgodnie ze „Szczegółowymi zasadami ustalania dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne.”

UWAGA!!!    Zaświadczenia z właściwych urzędów przyjmowane będą jedynie w oryginale, a dokumenty np. akty USC, wyroki sądowe, umowy itp. powinny być złożone w dobrej jakości kserokopii.

Wszystkie wnioski przygotowane są do druku dwustronnego, dlatego prosimy o drukowanie ich dwustronnie

Wnioski można składać pocztą na adres:

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin

z dopiskiem „Wniosek o stypendium” lub osobiście w pokoju 207

Wszelkie informacje dotyczące pomocy materialnej dla studentów WSEI w Lublinie:
e-mail: biurokarier@wsei.lublin.pl
tel. (81) 749-32-71