Wnioski o stypendia na semestr letni w roku akademickim 2019/2020

Informujemy, że studenci rozpoczynający studia od semestru letniego mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

 • stypendium socjalne (wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne to 1 000 zł na osobę)
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • zapomogę

Wnioski o stypendium przyjmowane będą do dnia 31 marca 2020 r.

 1.  Podstawą obliczenia punktów do STYPENDIUM REKTORA jest średnia ocen za poprzedni rok akademicki studenta, tj.
 • dwa ostatnie semestry studiów pierwszego stopnia – studenci pierwszego roku studiów magisterskich,
 • pierwszy rok studiów drugiego stopnia – studenci drugiego roku studiów magisterskich

oraz osiągnięcia uzyskane w okresie od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r.

Przypominamy, że osoby, które rozpoczynały studia od semestru letniego w latach ubiegłych, mają możliwość ubiegania się o stypendium rektora na semestr letni w roku akademickim 2019/2020. 

 1. Osoby, które miały przyznane STYPENDIUM SOCJALNE do końca lutego 2020 r. mogą ubiegać się o stypendium na semestr letni składając wypełniony wniosek oraz Oświadczenie o sytuacji materialnej i rodzinnej. Nie ma konieczności dołączania dokumentów złożonych wraz z wnioskiem jesienią 2019 r.
 2. Osoby, które nie pobierały dotąd stypendium socjalnego składają komplet dokumentów zgodnie z regulaminem przyznawania pomocy materialnej dla studentów WSEI w Lublinie. Rokiem bazowym za który należy dołączyć zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i oświadczenie/zaświadczenie o wysokości składek zdrowotnych jest 2018 r.

ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ

Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane są wyłącznie na pisemny wniosek studenta.

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

Stypendium rektora, stypendium socjalne i zapomoga nie przysługują studentowi:

 • posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny
 • posiadającemu tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Przepisy te stosuje się również do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

Składając wniosek, Student potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem przyznawania świadczeń dla studentów WSEI w Lublinie i akceptuje jego postanowienia.

STYPENDIUM REKTORA

O stypendium rektora studenci mogą się ubiegać w dwóch kategoriach:

 1. STYPENDIUM REKTORA – kategoria naukowa – dla studentów, którzy uzyskali w poprzednim roku akademickim wysoką średnią ocen lub/i posiadają dodatkowe osiągnięcia naukowe, artystyczne (zdobyte w poprzednim roku akademickim).
 2. STYPENDIUM REKTORA – kategoria sportowa – dla studentów, którzy uzyskali
  wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Stypendium rektora może otrzymać do 10% studentów z najwyższą liczbą zdobytych punktów na każdym kierunku.

Wypełniony wniosek o przyznanie stypendium rektora należy złożyć bez wpisanej średniej ocen. Po złożeniu wniosku, średnie ocen zostaną uzupełnione na wnioskach przez kierowników właściwych Dziekanatów. Wyjątek stanowią studenci kontynuujący naukę po przeniesieniu się z innej uczelni. Osoby te do wniosku o stypendium załączają zaświadczenie o średniej ocen z wszystkich przedmiotów za ostatnie dwa semestry.

Wszystkie osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, które student zgłasza we wniosku muszą być potwierdzone stosownymi dokumentami (np. zaświadczenia, kopie dyplomów, itp.). Punktowane będą tylko osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku akademickim (tj. 01.10.2018 – 30.09.2019).

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na podstawie wniosku i kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez właściwy organ.

Student posiadający tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub posiadający tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia, może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych w przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

ZAPOMOGI

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Zapomogi przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta, złożony wraz z dokumentacją potwierdzającą okoliczności opisane we wniosku. O zapomogę można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zapomogi.

STYPENDIUM SOCJALNE (W TYM STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI)

Stypendium przyznawane jest na podstawie wniosku z kompletem dokumentów potwierdzających sytuację materialną studenta.

Stypendium socjalne przyznawane jest studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, których wysokość dochodów na członka rodziny nie przekracza 1000,00 zł netto miesięcznie. Dochód na osobę w rodzinie studenta obliczany jest jednorazowo a stypendium przyznawane jest na cały rok akademicki.

Do wniosku należy dołączyć załączniki zgodnie ze „Szczegółowymi zasadami ustalania dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne.”

WAŻNE !!!

Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. 528,00 zł netto, musi do wniosku dołączyć zaświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ponieważ ostateczny dochód na osobę w rodzinie studenta będzie znany dopiero po złożeniu wniosku o stypendium socjalne i obliczeniu go przez pracowników WSEI, dlatego też studenci, którzy nie są w 100% pewni, czy ich dochód przekroczy 528 zł, dla swojego interesu powinni dostarczyć zaświadczenie z OPS. Obowiązek złożenia zaświadczenia wynika z art. 88 ust.4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W wyjątkowych sytuacjach zaświadczenie może zostać dostarczone w późniejszym terminie jednak nie później niż 18 października 2019 r.

Należy zwrócić uwagę na treść zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej (OPS, MOPS). Zaświadczenie ma dotyczyć sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta. Tym samym informacja zawierająca tylko stwierdzenie, że student/rodzina studenta korzysta lub nie korzysta z pomocy OPS nie jest informacją wystarczającą. Przedstawienie zaświadczenia, z którego nie wynika sytuacja dochodowa i majątkowa studenta i jego rodziny uznaje się za niedołączenie wymaganego w art. art. 88 ust.4 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zaświadczenia i będzie skutkowało odmową przyznania stypendium.

UWAGA!!!   

Zaświadczenia z właściwych urzędów przyjmowane będą jedynie w oryginale, a dokumenty np. akty USC, wyroki sądowe, umowy itp. mogą być złożone w dobrej jakości kserokopii.

Wszystkie wnioski przygotowane są do druku dwustronnego, dlatego prosimy o drukowanie ich dwustronnie

Wnioski można składać pocztą na adres:

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin

z dopiskiem „Wniosek o stypendium”

Wnioski można składać osobiście:
w siedzibie uczelni, pokój 207 (II piętro)

Wszelkie informacje dotyczące pomocy materialnej dla studentów WSEI w Lublinie:
e-mail: biurokarier@wsei.lublin.pl
tel. (81) 749-32-19