Pomoc materialna

Pomoc materialna2019-01-11T15:02:20+00:00

Wszystkie wnioski przygotowane są do druku dwustronnego, dlatego prosimy o drukowanie ich dwustronnie

Wnioski można składać pocztą na adres:

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin

z dopiskiem „Wniosek o stypendium”

Wnioski można składać osobiście:
w siedzibie uczelni, pokój 207 (II piętro)

Wszelkie informacje dotyczące pomocy materialnej dla studentów WSEI w Lublinie:
e-mail: biurokarier@wsei.lublin.pl
tel. (81) 749-32-19

Przypominamy, że:

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługuje stypendium socjalne, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów i zapomoga, chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.

O stypendium rektora dla najlepszych studentów może się ubiegać student pierwszego roku studiów drugiego stopnia, rozpoczętych w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów pierwszego stopnia.