SEMESTR LETNI 18/19

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM NA  SEMESTR LETNI  ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

 dotyczy kierunków: Informatyka II, Pielęgniarstwo II, Transport II – rozpoczynających studia od semestru letniego

 STYPENDIUM SOCJALNE

Stypendium socjalne przyznawane jest studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, których wysokość dochodów na jednego członka rodziny nie przekracza 900 zł netto miesięcznie. Przyznawane jest na podstawie wniosku, złożonego wraz dokumentacją potwierdzającą sytuację materialną. Rokiem bazowym do ustalenia dochodów jest nadal rok kalendarzowy 2017, przy czym uwzględniane są zmiany sytuacji – zgodnie z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej.

UWAGA!!!

Osoby, które pobierały stypendium socjalne w semestrze zimowy wypłacane przez WSEI w Lublinie składają wniosek o przyznanie stypendium socjalnego z oświadczeniem o sytuacji materialnej i rodzinnej.

Oświadczenie o sytuacji materialnej i rodzinnej na semestr letni

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

O Stypendium Rektora dla najlepszych studentów mogą się ubiegać w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 wyłącznie studenci rozpoczynający studia od semestru letniego w roku akademickim 2018/2019 w dwóch kategoriach:

  1. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I ARTYSTYCZNE, o które mogą się ubiegać studenci, którzy uzyskali wysoką średnią ocen lub/i posiadają dodatkowe osiągnięcia naukowe, artystyczne (wg. tabeli poniżej).
  2. OSIĄGNIĘCIA  SPORTOWE, o które mogą się ubiegać studenci, którzy uzyskali
    wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
Rok studiówŚrednia i dodatkowe osiągnięcia za okres
1 rok II st.
  • średnia ocen za dwa ostatnie semestry studiów I stopnia
  • dodatkowe osiągnięcia od 1 marca 2018 r. do 28 lutego 2019 r.
2 rok II st.
  • średnia ocen za 1-szy rok (1 i 2 semestr)
  • dodatkowe osiągnięcia od 1 marca 2018 r. do 28 lutego 2019 r.

Na każdym kierunku studiów 10% studentów z najwyższą liczbą zdobytych punktów uzyska stypendium Rektora. Na semestr letni  tworzona jest nowa lista rankingowa wyłaniająca
10% najlepszych studentów spośród złożonych wniosków.

Wypełniony wniosek o przyznanie stypendium Rektora należy złożyć bez wpisanej średniej ocen. Po złożeniu wniosku, średnia ocen zostanie uzupełniona przez kierownika Dziekanatu.

Wyjątek stanowią studenci I roku studiów drugiego stopnia, którzy studia I stopnia ukończyli na innej uczelni. Te osoby dołączają zaświadczenie o średniej ocen z egzaminów i zaliczeń na prawach egzaminu za ostatnie dwa semestry studiów pierwszego stopnia z poprzedniej uczelni. Wszystkie osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, które student zgłasza
we wniosku, muszą być potwierdzone stosownymi dokumentami (np. zaświadczenia, kopie dyplomów, itp.). Osiągnięcia wpisane we wniosku a nieudokumentowane i osiągnięcia niewpisane we wniosku, a udokumentowane zaświadczeniem nie będą uwzględniane
przy ustalaniu zdobytych punktów.

UWAGA!!!

Student pierwszego roku studiów drugiego stopnia może ubiegać się o stypendium Rektora, jeśli rozpoczyna studia II stopnia w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od ukończenia studiów I stopnia.

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest studentom, posiadającym orzeczony stopień niepełnosprawności, na podstawie wniosku, złożonego z kopią orzeczenia właściwego organu (oryginał orzeczenia do wglądu).

Wnioski o przyznanie stypendium dla studentów rozpoczynających rok
od semestru letniego 2018/2019 przyjmowane będą
do dnia 30 marca 2019 r.

poniedziałek – piątek: 8:00 – 15:30
soboty: 8:00 – 14:30

Wszystkie wnioski przygotowane są do druku dwustronnego, dlatego prosimy o drukowanie ich dwustronnie

Wnioski można składać pocztą na adres:

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin

z dopiskiem „Wniosek o stypendium”

Wnioski można składać osobiście:
w siedzibie uczelni, pokój 207 (II piętro)

Wszelkie informacje dotyczące pomocy materialnej dla studentów WSEI w Lublinie:
e-mail: biurokarier@wsei.lublin.pl
tel. (81) 749-32-19

Przypominamy, że:

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługuje stypendium socjalne, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów i zapomoga, chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.

O stypendium rektora dla najlepszych studentów może się ubiegać student pierwszego roku studiów drugiego stopnia, rozpoczętych w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów pierwszego stopnia.