POMOC MATERIALNA W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024 

Wnioski o pomoc materialną będą przyjmowane
WYŁĄCZNIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
poprzez konto studenta w WIRTUALNYM DZIEKANACIE DO 15.10.2023 r.

 

Jest to termin ostateczny, nie podlega przedłużeniu.

ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ

Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta przesłany elektronicznie na koncie studenckim.

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

1) pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;

2) drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Do powyższego okresu wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego.

W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

Stypendium Rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium socjalne i zapomoga nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

 

Stypendia i zapomoga nie przysługują również studentowi niewpisanemu na kolejny rok studiów w przypadku ukończenia ostatniego roku i przedłużenia studiów celem złożenia pracy dyplomowej.

Przepisy te stosuje się również do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.

 

Składając wniosek, student potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem świadczeń dla studentów Lubelskiej Akademii WSEI i akceptuje jego postanowienia.

STYPENDIUM REKTORA

O stypendium Rektora studenci mogą się ubiegać w dwóch kategoriach:

  1. STYPENDIUM REKTORA – kategoria naukowa – dla studentów, którzy uzyskali w poprzednim roku akademickim wysoką średnią ocen lub/i posiadają dodatkowe osiągnięcia naukowe, artystyczne (zdobyte w poprzednim roku akademickim).
  2. STYPENDIUM REKTORA – kategoria sportowa – dla studentów, którzy uzyskali wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

 

Stypendium Rektora może otrzymać do 10% studentów z najwyższą liczbą zdobytych punktów na określonym kierunku studiów.

Studenci kontynuujący naukę po przeniesieniu się z innej uczelni i studenci, którzy studia pierwszego stopnia ukończyli na innej uczelni załączają zaświadczenie o średniej ocen ze wszystkich przedmiotów za ostatnie dwa semestry.

 

Wszystkie osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, które student zgłasza we wniosku muszą być potwierdzone stosownymi dokumentami (np. zaświadczenia, kopie dyplomów, itp.). Punktowane będą tylko osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku akademickim (tj. 01.10.2022 – 30.09.2023) i potwierdzone odpowiednim dokumentem.

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Do wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy obowiązkowo dołączyć skan aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Stypendium przysługuje na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

1) pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;

2) drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Ponadto w przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, stypendium dla osób niepełnosprawnych  przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów.

ZAPOMOGI

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Do wniosku należy OBOWIĄZKOWO dołączyć dokumentację potwierdzającą opisane okoliczności. Wnioski bez dokumentów potwierdzających trudną sytuację będą ocenione negatywnie.

O zapomogę można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zapomogi.

STYPENDIUM SOCJALNE (W TYM STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI)

Stypendium przyznawane jest na podstawie wniosku z kompletem dokumentów potwierdzających sytuację materialną studenta. Wymagane dokumenty określa Regulamin świadczeń dla studentów Lubelskiej Akademii WSEI oraz załącznik nr 1 – Szczegółowe zasady ustalania dochodu studenta.

Stypendium socjalne przyznawane jest studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, których dochód na członka rodziny nie przekracza 1 294,40 zł netto miesięcznie. 

Dochód na osobę w rodzinie studenta obliczany jest jednorazowo, a stypendium przyznawane jest na cały rok akademicki.

 

WAŻNE !!!

 

Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600,00 zł, jest zobowiązany do dołączenia do wniosku zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej (OPS) lub zaświadczenia z  centrum usług społecznych (CUS) o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny.

Brak ww. zaświadczenia skutkuje odmową stypendium.

 

W związku z tym, że ostateczny dochód na osobę w rodzinie studenta będzie znany dopiero po złożeniu wniosku o stypendium socjalne i obliczeniu go przez pracowników Lubelskiej Akademii WSEI, studenci, którzy nie są w 100% pewni, czy ich dochód przekroczy 600,00 zł, dla swojego interesu powinni dostarczyć zaświadczenie z OPS lub CUS. Obowiązek złożenia zaświadczenia wynika z art. 88 ust. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

W przypadku, gdy OPS lub CUS odmówi studentowi wydania przedmiotowego zaświadczenia, bądź wyda zaświadczenie informujące, że rodzina studenta nie ubiegała się lub nie korzysta z pomocy społecznej, studentowi może być przyznane stypendium socjalne, jeżeli wykaże, że przyczyny niedołączenia zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej były uzasadnione oraz udokumentuje źródła utrzymania rodziny.