To program dla uczelni, studentów i pracowników. Celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej
szkół wyższych, umożliwianie studentom wyjazdów za granicę na część studiów i praktykę, promowanie mobilności pracowników uczelni, stwarzanie uczelniom licznych możliwości udziału w projektach
wraz z partnerami zagranicznymi.

DANE LICZBOWE

 • 4 mln osób skorzysta z programu, w tym 2 mln studentów;
 • 2 tys. organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedsiębiorców ustanowi 150 sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych;
 • 1,5 tys. instytucji szkolnictwa wyższego i przedsiębiorstw stworzy 150 sojuszy na rzecz wiedzy.
 • 800 tys. wykładowców, nauczycieli akademickich i szkolnych, szkoleniowców i osób pracujących z młodzieżą będzie uczestniczyć w projektach mobilności pracowników;
 • 25 tys. partnerstw strategicznych połączy 125 tys. szkół, instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, instytucji szkolnictwa wyższego i kształcenia dorosłych, organizacji młodzieżowych i przedsiębiorstw;

KARTA ERASMUS

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy:  „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem.

Czas trwania Programu Erasmus+: 2014-2020 (2020/2021 – ostatni rok akademicki objęty programem).

Decyzją Komisji Europejskiej Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie posiada Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE) i w pełni uczestniczy w realizacji działań zdecentralizowanych programu ERASMUS+ Akcja 1. Mobilność Edukacyjna.

REALIZOWANE DZIAŁANIA

W ramach programu ERASMUS+, Akcja 1. Mobilność Edukacyjna, WSEI ma przyznane dofinansowanie na realizację następujących działań dotyczących współpracy z krajami programu:

MOBILNOŚĆ STUDENTÓW

 • wyjazdy studentów na studia do innych krajów programu – na okres od 3 do 12 miesięcy;
 • wyjazdy studentów na praktyki do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy;
 • wyjazdy absolwentów na praktyki/staże do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy;

MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW UCZELNI

 • wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach w krajach programu; do tej kategorii wchodzą także przyjazdy przedstawicieli przedsiębiorstw z innych krajów programu w celu prowadzenia zajęć dla studentów;
 • wyjazdy pracowników uczelni (zarówno nauczycieli akademickich, jak i innych pracowników) do szkół wyższych, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w innych krajach programu w celach szkoleniowych (doskonalenie kompetencji zawodowych, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, „work shadowing” itp.).

PRAKTYKI ZA GRANICĄ

Studenci Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie mają możliwość ubiegania się o stypendium programu ERASMUS+ na wyjazd na praktyki do zagranicznych instytucji/przedsiębiorstw w roku akademickim 2020/2021. Wyjazdy studentów na praktyki odbywają się zgodnie z „Zasadami rekrutacji studentów WSEI na studia i praktyki za granicą” na rok akademicki 2020/2021.

Więcej informacji »

POSZUKIWANIE MIEJSCA PRAKTYK

Studenci, mogą wyjechać na praktyki w ramach programu ERASMUS+, Akcja 1. Mobilność Edukacyjna do instytucji znajdujących się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+ (27 krajów UE i Wielka Brytania oraz Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia i Republika Macedonii Północnej).

Więcej informacji »

WYJAZDY PRACOWNIKÓW

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie oferuje nauczycielom akademickim oraz pracownikom administracyjnym możliwość udziału w międzynarodowej współpracy w ramach programu ERASMUS+.

Więcej informacji »

STUDIA ZA GRANICĄ

Studenci mogą wyjeżdżać na studia za granicę tylko w ramach podpisanych umów międzyinstytucjonalnych pomiędzy Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie a instytucją przyjmującą. Uczelnie zagraniczne muszą posiadać Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), uprawniającą do uczestnictwa  w programie.

Więcej informacji »

UCZELNIE PARTNERSKIE

Kraje uczestniczące w programie Erasmus+ to:

 • 27 państw członkowskich Unii Europejskiej i Wielka Brytania
 • państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia*;
 • państwa kandydujące do UE: Turcja, Serbia, Republika Macedonii Północnej.

Więcej informacji »

WYMAGANIA JĘZYKOWE

Studenci winni wykazać się dobrą znajomością j. angielskiego lub  innego języka w którym student będzie studiował na uczelni przyjmującej.

Więcej informacji »

PRZED WYJAZDEM

Przed wyjazdem student zobowiązany jest do przygotowania niezbędnych dokumentów

Więcej informacji »

W TRAKCIE POBYTU

Student powinien dopilnować wszelkich formalności i wcześniej ustalonego programu studiów

Więcej informacji »

ROZLICZENIE WYJAZDU

Student ma obowiązek rozliczenia się z wyjazdu stypendialnego u Koordynatora uczelnianego programu Erasmus+ (Centrum Projektów, Współpracy Międzynarodowej i Strategii Rozwoju) zgodnie z podpisaną umową i „Zasadami rozdziału środków i finansowania wyjazdów w Wyższej Szkole Ekonomii I Innowacji w Lublinie”

Więcej informacji »

MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI - współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie od VIII 2018 realizuje projekt współpracy z krajami Partnerskimi w ramach Programu Erasmus+, akcja 1 „Mobilność edukacyjna”: wymiana studentów i kadry z krajami partnerskimi z innych regionów świata (KA107) w roku akademickim 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021

Więcej informacji »

KONTAKT

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+
Marta Drygała
e-mail: marta.drygala@wsei.lublin.pl
tel: +48 81 749 32 51

Więcej informacji dotyczących wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ można uzyskać w Centrum Projektów, Współpracy Międzynarodowej i Strategii Rozwoju,

I piętro, pokój 103,
e-mail: erasmus@wsei.lublin.pl
tel.: +48 81 749 32 27