To program dla szkół wyższych, studentów i pracowników. Jego celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej pomiędzy uczelniami, umożliwianie studentom studiowania i/lub odbycia praktyki zawodowej/stażu – za granicą, promowanie mobilności pracowników uczelni, stwarzanie uczelniom licznych możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

 

 

DANE LICZBOWE

Raport „Erasmus+ annual report 2021” podsumowujący realizację programu Erasmus+ w 2021r. prezentuje poniższe najważniejsze dane liczbowe:

  • W ramach nowej perspektywy 2021-2027, na realizację projektów przeznaczono ponad 28 mld EUR;
  • W samym 2021r. w mobilnościach uczestniczyło około 648 tys. studentów i przedstawicieli kadry.
  • W roku 2021, program wsparł około 65 tys. osób z mniejszymi szansami, co stanowi 10% wszystkich zrealizowanych mobilności;
  • Tylko w 2021r. zaakceptowano niemal 19 tys. projektów, łączących ponad 70 tys. organizacji z krajów programu;
  • Na koniec 2021 r. liczba uczestników działań w zakresie mobilności od 1987 r. osiągnęła 12,5 mln;

KARTA ERASMUS
KOD ERASMUS+: PL LUBLIN09

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy:  „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). W roku 2021 rozpoczęła się Nowa Perspektywa w ramach programu Erasmus+, obejmująca lata 2021-2027.

Czas trwania Programu Erasmus+:

2021-2027 (2027/2028 – ostatni rok akademicki objęty programem).

 

Decyzją Komisji Europejskiej, Lubelska Akademia WSEI uzyskała Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE) na lata 2021-2027, dzięki której może w pełni uczestniczyć w realizacji działań zdecentralizowanych programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność Edukacyjna.

REALIZOWANE DZIAŁANIA

W ramach programu ERASMUS+, Akcja 1. Mobilność Edukacyjna, Lubelska Akademia WSEI realizuje następujące działania dotyczące współpracy z krajami programu:

MOBILNOŚĆ STUDENTÓW

 • wyjazdy długoterminowe studentów na studia do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy;
 • wyjazdy długoterminowe studentów na praktyki zawodowe/staż do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy;
 • wyjazdy absolwentów na praktyki zawodowe/staż do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy
 • wyjazdy krótkoterminowe studentów na studia do innych krajów programu – od 5 do 30 dni z obowiązkową częścią wirtualną;
 • Wyjazdy krótkoterminowe studentów na studia w ramach Mieszanych kursów intensywnych – Blended Intensive Programmes (BIP) – od 5 do 30 dni z obowiązkową częścią wirtualną;
 • Wyjazdy krótkoterminowe studentów na praktykę oraz wyjazdy absolwentów i osób o statusie post-doc – od 5 do 30 dni z obowiązkową częścią wirtualną;

MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW UCZELNI

 • wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach partnerskich w krajach programu; do tej kategorii wchodzą także przyjazdy przedstawicieli przedsiębiorstw z innych krajów programu w celu prowadzenia zajęć dla studentów – na okres od 2 dni do 2 miesięcy;
 • wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach partnerskich w krajach partnerskich – na okres od 5 dni do 2 miesięcy;
 • wyjazdy pracowników uczelni (zarówno nauczycieli akademickich, jak i innych pracowników) do szkół wyższych, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w innych krajach programu w celach szkoleniowych (doskonalenie kompetencji zawodowych, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, „work shadowing” itp.) – na okres od 2 dni do 2 miesięcy.
 • wyjazdy pracowników uczelni (zarówno nauczycieli akademickich, jak i innych pracowników) do szkół wyższych, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w innych krajach partnerskich w celach szkoleniowych (doskonalenie kompetencji zawodowych, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, „work shadowing” itp.) – na okres od 5 dni do 2 miesięcy.

PRAKTYKI ZAWODOWE/STAŻ ZA GRANICĄ

Studenci Lubelskiej Akademii WSEI mają możliwość ubiegania się o stypendium programu Erasmus+ na wyjazd na praktyki zawodowe/staż do zagranicznych instytucji/przedsiębiorstw w roku akademickim 2023/2024. Wyjazdy studentów na praktyki zawodowe/staż odbywają się zgodnie z „Zasadami rekrutacji studentów WSEI na studia i praktyki za granicą” na rok akademicki 2023/2024.

Więcej informacji »

POSZUKIWANIE MIEJSCA PRAKTYK

Studenci Lubelskiej Akademii WSEI mogą wyjechać na praktyki zawodowe/staż w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność Edukacyjna do instytucji znajdujących się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+ (27 krajów UE, Macedonia Północna, Serbia, Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Turcja oraz państwa trzecie niestowarzyszone z Programem za wyjątkiem krajów z regionów 5 i 14).

Więcej informacji »

WYJAZDY PRACOWNIKÓW

Lubelska Akademia WSEI oferuje nauczycielom akademickim oraz pracownikom administracyjnym możliwość udziału w międzynarodowej współpracy w ramach programu Erasmus+ poprzez udział w szkoleniach lub prowadzenie zajęć w instytucjach partnerskich.

Więcej informacji »

STUDIA ZA GRANICĄ

Studenci mogą wyjeżdżać na studia za granicę tylko w ramach podpisanych umów międzyinstytucjonalnych pomiędzy Lubelską Akademią WSEI, a uczelnią przyjmującą. Uczelnie zagraniczne muszą posiadać aktualną Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), uprawniającą do uczestnictwa  w programie Erasmus+.

Więcej informacji »

UCZELNIE PARTNERSKIE

Kraje uczestniczące w programie Erasmus+ to:

 • 27 państw członkowskich Unii Europejskiej.
 • Państwa trzecie stowarzyszone z programem: Macedonia Północna, Serbia, Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Turcja.
 • Państwa trzecie niestowarzyszone z Programem za wyjątkiem krajów z regionów 5 i 14.

Więcej informacji »

WYMAGANIA JĘZYKOWE

Studenci muszą podejść do testu z j. angielskiego lub wykazać się znajomością innego języka obcego na poziomie min. B2.

Więcej informacji »

PRZED WYJAZDEM

Przed wyjazdem student zobowiązany jest do przygotowania niezbędnych dokumentów

Więcej informacji »

W TRAKCIE POBYTU

Student powinien dopilnować wszelkich formalności i wcześniej ustalonego programu studiów.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek odstąpień od umowy, student jest zobligowany niezwłocznie poinformować o tym Koordynatora programu Erasmus + na Lubelskiej Akademii WSEI.

Więcej informacji »

ROZLICZENIE WYJAZDU

Student ma obowiązek rozliczenia się z wyjazdu stypendialnego u Koordynatora uczelnianego programu Erasmus+ (Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej) zgodnie z podpisaną umową finansową i „Zasadami rozdziału środków i finansowania wyjazdów w Lubelskiej Akademii WSEI”.

Więcej informacji »

KONTAKT

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+
Marta Drygała
e-mail: marta.drygala@wsei.lublin.pl
tel: +48 81 749 32 27

Więcej informacji dotyczących wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ można uzyskać w Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej

I piętro, pokój 103
e-mail: erasmus@wsei.lublin.pl
tel. tel.: +48 81 749 32 27

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz na:

https://international.wsei.eu/erasmus-2/