Celem Szkoły Doktorskiej jest kształcenie doktorantów oraz wspieranie ich w przygotowaniu rozprawy doktorskiej i uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Proces kształcenia polega na przekazywaniu doktorantom wszechstronnej wiedzy, rozwijaniu ich umiejętności i kompetencji niezbędnych do przeprowadzenia badań realizowanych w ramach Indywidualnego Planu Badawczego i przygotowania rozprawy doktorskiej.

 

Kształcenie w Szkole Doktorskiej jest realizowane w następujących dyscyplinach naukowych:

 • informatyka techniczna i telekomunikacja
 • ekonomia i finanse

Procedury nadawania stopni naukowych

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia do Szkoły Doktorskiej powinni posiadać stopień magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, albo wyjątkowych przypadkach uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, osoba będąca absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich.

 

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej odbywa się w drodze konkursu. Warunkiem dopuszczenia do rekrutacji jest terminowe złożenie kompletu wymaganych dokumentów. O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, o którym decyduje liczba punktów uzyskana w konkursowym postępowaniu kwalifikacyjnym przygotowanych przez komisję rekrutacyjną osobno dla każdej dyscypliny.

 

Kandydat składa następujące wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej wskazując określoną dyscyplinę naukową oraz wybrany obszar tematyczny i promotora/promotorów,
 • fotografie,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy,
 • list motywacyjny zawierający uzasadnienie wyboru wskazanego obszaru tematycznego,
 • CV zawierające informacje o ukończonych studiach, zainteresowaniach naukowych, doświadczeniu zawodowym, opis działalności naukowej oraz innych rodzajów aktywności (studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, kwalifikacyjne i doskonalące, staże zawodowe i naukowe, działalność społeczna, studencka, wolontariacka, itp.),
 • dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich lub równorzędnych lub potwierdzona przez uczelnię informacja o planowanym terminie ukończenia takich studiów,
 • suplement do dyplomu ukończenia studiów lub wykaz zrealizowanych przedmiotów,
 • wykaz osiągnieć naukowych (w tym kopie publikacji naukowych).

Wymogi formalne dla cudzoziemców

Zgłoszenia kandydatów spełniających wymogi formalne oceniane są względem następujących kryteriów:

 • ocena końcowa na dyplomie,
 • predyspozycji do pracy naukowej (rozmowa kwalifikacyjna).
 • dotychczasowych osiągnięć naukowo-badawczych (publikacji, udziału w konferencjach naukowych, doświadczenia w pracy naukowo-badawczej).

 

Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego:

 • 01.03-31.08.2024– rejestracja elektroniczna i składanie dokumentów w formie papierowej
 • 01-12.07.2024, 01-15.09.2024 – rozmowy kwalifikacyjne
 • 20.09.2024– ustalenie listy przyjętych do szkoły doktorskiej

Opłata z tytułu postępowania kwalifikacyjnego – 300 zł.

Procedury nadawania stopni naukowych

UZYSKAJ STOPIEŃ DOKTORA

Zapisz się na Seminarium Doktorskie w dyscyplinach Informatyka techniczna i telekomunikacja oraz Ekonomia i Finanse

Standardowy okres Studiów Doktoranckich wynosi cztery lata. W trakcie studiów doktoranci zdobywają doświadczenie w zakresie prowadzenia badań naukowych i ich upowszechniania jaki i planowania oraz realizacji projektów badawczych.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej:

 • przygotowuje do uzyskania stopnia doktora,
 • trwa 8 semestrów i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej,
 • jest prowadzone na podstawie programu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej realizowane jest w formie:

 • zajęć obejmujących wykłady, seminaria, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne lub projektowe, prowadzone w języku polskim lub angielskim,
 • pracy naukowej we współpracy z promotorem lub promotorami,
 • uczestnictwa doktoranta w konferencjach naukowych,
 • przygotowywania przez doktoranta publikacji naukowych oraz rozprawy doktorskiej.

 

Harmonogram dla programu kształcenia w Szkole Doktorskiej

1 rok 2 rok 3 rok 4 rok
Przedmiot \ Semestr I II III IV V VI VII VIII Razem
Przedmioty podstawowe – obowiązkowe
Metodyka badań i pisania prac naukowych 15 15
Nowoczesne techniki matematyczne, statystyczne i informatyczne 15 15 30
Projekty badawcze 10 10 20
Warsztaty badawcze doktoranckie 10 10 10 10 40
Przedmioty fakultatywne
Metody sztucznej inteligencji 30 30
Metody badań ilościowych i jakościowych
Przedmioty dodatkowe
Język angielski z zastosowaniem terminologii naukowej 15 15 15 15 60
Seminaria i wykłady monograficzne
Wykład monograficzny 10 10 10 30
Seminaria doktoranckie 30 30 30 30 30 30 30 30 240
Razem: 85 80 85 65 40 40 30 40 465

 

Praktyka zawodowa
Praktyki zawodowe 30 30 30 30 30 30 30 30 240

Opłata rekrutacyjna – 300 pln

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego: 

Lubelska Akademia WSEI
Projektowa 4, 20-209 Lublin
nr rachunku: 44114010940000202769001118
Tytułem – Szkoła doktorska + imię i nazwisko

Szkoła Doktorska jest bezpłatna. Doktorant ma przyznawane stypendium.

W roku akademickim 2022/2023 miesięczne stypendium doktoranckie wynosi co najmniej:

 • 37% wynagrodzenia profesora – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa,
 • 57% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.

Wysokość stypendium doktoranckiego może być uzależniona od osiągnięć doktoranta.

Zapraszamy do kontaktu w sprawach związanych z naszą Szkołą Doktorską

Dyrektor

dr hab. inż. Tomasz Rymarczyk, prof. Akademii WSEI

Dane kontaktowe:

Adres: Projektowa 4, 20-209 Lublin
tel. (81) 749 32 28

e-mail: doktoraty@akademiawsei.eu