Fundacja pod nazwą Fundacja Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie ustanowiona została przez Fundatora : Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie aktem notarialnym z dnia 5 grudnia 2017 roku i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r nr 46 poz.203 ze zm.)

Fundacja posiada osobowość prawną, właściwym ministrem jest minister właściwy do spraw nauki i szkolnictwa wyższego.

Fundacja została powołana w celu :

 1. wspierania działalności Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, w szczególności jej działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej,
 2. upowszechniania w kraju i za granicą działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie,
 3. wspierania organizacyjnego i koncepcyjnego rozwoju Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie,
 4. wsparcia rozwoju zdrowia publicznego oraz zwiększenia dostępu do opieki zdrowotnej,
 5. działalności na rzecz osób starszych, w tym w szczególności niesienie pomocy osobom starszym, w trudnej sytuacji życiowej, oraz propagowanie wśród osób starszych,
 6. działania na rzecz rehabilitacji inwalidów, osób starszych, integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych,

Głównym jednak celem powołania Fundacji było i jest wspieranie organizacyjne i koncepcyjne rozwoju Uczelni.

Organy Fundacji:

 1. Rada Fundacji w składzie:
  1. Teresa Bogacka – Przewodnicząca Rady Fundacji
  2. Katarzyna Jarmuł-Drzewiecka – Członek
  3. Mariusz Paździor – Członek
 2. Zarząd Fundacji w składzie:

  1. Sylwester Bogacki – Prezes Zarządu Fundacji

Szczegółowe kompetencje Rady i Zarządu jak i sposób ich powołania określa Statut Fundacji Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z dnia 26 listopada 2021 roku.