AKADEMICKIE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

  22 listopada 2021 r. poprzez wspólne działanie:

Władz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie (obecnie Lubelskiej Akademii WSEI) wraz z:

przedstawicielami służb mundurowych:

nadinsp. Arturem Bieleckim Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie,

płk. Tadeuszem Nastarowiczem Dowódcą 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Lublinie,

płk. Andrzejem Drozdem Komendantem Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie

oraz gen. bryg. SG Jackiem Szcząchorem Komendantem Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej

zostało powołane AKADEMICKIE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

CEL

Celem Centrum jest m.in.:

 • zorganizowania platformy współpracy między podmiotami badawczymi, instytucjami państwa polskiego oraz podmiotami społecznymi w obszarze bezpieczeństwa;
 • organizowania konferencji, sympozjów i seminariów naukowych z dziedziny bezpieczeństwa;
 • upowszechniania i popularyzowania wyników badań oraz wiedzy o bezpieczeństwie publicznym;
 • zapewnienia i udostępnienia diagnozy i wsparcia psychologicznego dedykowanego służbom mundurowym;
 • ratownictwa medycznego;
 • zarządzania jednostką i zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze bezpieczeństwa publicznego;
 • tworzenie programów profilaktycznych i ich wspólna realizacja dla mieszkańców województwa lubelskiego;
 • wprowadzenia do programów kształcenia w szkołach na wszystkich poziomach, które mogą zostać objęte współpracą , problematyki „niebieskiej karty” mając na celu bezpieczeństwo rodziny.

PROFILAKTYCZNY PROGRAM INTERWENCJI ŚRODOWISKOWEJ DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

W ramach działalności Akademickiego Centrum Bezpieczeństwa Publicznego Eksperci Lubelskiej Akademii WSEI i Komendy Wojewódzkiej Policji przygotowali projekt p.n.:

Profilaktyczny Program interwencji środowiskowej
dla mieszkańców województwa lubelskiego
.

Program profilaktyczny będzie miał za zadanie przeciwdziałanie współczesnym problemom  dotykających dzieci, młodzież oraz ich opiekunów związanych coraz częściej diagnozowana depresją, nasilającym się zjawiskiem samobójstw czy brakiem kompetencji społecznych wśród młodzieży.

PATRONAT

Patronat honorowy nad projektem objął Minister Edukacji i Nauki.

Minister Edukacji i Nauki patronat honorowy

CELE PROGRAMU

 • Zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnych w rozwiązywanie problemów w ich środowiskach
 • Wielowymiarowa integracja społeczna w środowisku lokalnym
 • Zbudowanie lokalnej koalicji na rzecz wychowania i profilaktyki w środowisku lokalnym (gmina/powiat/dzielnica)
 • Obniżenie poziomu cyberprzemocy i przemocy rówieśniczej
 • Wzrost zadowolenia z klimatu emocjonalnego klasy i szkoły
 • Wzrost kompetencji zarządzania emocjami u dzieci i młodzieży
 • Rozwinięcie kompetencji społecznych u dzieci i młodzieży
 • Rozszerzenie oferty zajęć alternatywnych w środowiskach lokalnych

DLA KOGO

Program skierowany jest do:

 • Dzieci i młodzież województwa lubelskiego
 • Policjantów z Lubelskiej Komendy Wojewódzkiej
 • Nauczycieli, wychowawców i specjalistów szkolnych
 • Rodziców posiadających dzieci w wieku szkolnym
 • Jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty i dzielnicy) z województwa lubelskiego
 • Seniorów z województwa lubelskiego

REALIZACJE

W ramach Profilaktycznego Programu interwencji środowiskowej dla mieszkańców województwa lubelskiego w dniach 7-8 września w Lubelskiej Akademii WSEI odbyły się pierwsze warsztaty, dla ponad 260 Policjantów z woj. lubelskiego, z cyklu szkoleń.

Szkolenie skoncentrowane było na zapoznaniu pracowników Policji z wiedzą z zakresu profilaktyki, metodyki oddziaływań profilaktycznych oraz zasad wdrażania wojewódzkiego programu profilaktycznego.

W ramach szkolenia odbyły się następujące wykłady:

 • Dr hab. Zbigniew Gaś, prof. Akademii WSEI – Podstawy profilaktyki środowiskowej
 • Dr Grzegorz Kata – Metodyka oddziaływań psychoprofilaktycznych
 • Dr Wiesław Poleszak, prof. Akademii WSEI – Wojewódzki Program Psychoprofilaktyki i zadania policjantów w jego realizacji

KONTAKT

Akademickie Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii

ul. Projektowa 4/Parter
20-209 Lublin

tel.: 81 749-32-20
e-mail: centrum.psychologiczne@wsei.lublin.pl