2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2000

Fundacja „OIC Poland” otrzymała zgodę MENiS na prowadzenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Startujemy z 4 specjalnościami ekonomicznymi.

2001

Zyskujemy uprawnienia do prowadzenia specjalności „Administracja Publiczna”. Odbywa się Inauguracja I roku akademickiego. Zaczyna u Nas studiować prawie 400 studentów.

2002

Otwieramy 2 pierwsze wydziały: Wydział Ekonomii i Wydział Administracji

2003

Od 11 lipca możemy już kształcić przyszłych pedagogów na studiach pierwszego stopnia. Powiększamy powierzchnię uczelni o 7 tys. metrów kwadratowych kupując budynek przy Mełgiewskiej 7-9.

2004

Wypuszczamy na rynek pierwszych absolwentów. Dostajemy zgodę na prowadzenie kierunku Transport.

2005

Otrzymujemy uprawnienia do kształcenia na kierunkach Administracja i Ekonomia.

2006

Podpisujemy umowę o współpracy z Akademią Medyczną w Lublinie.

Od tego roku możemy kształcić na kierunku Stosunki Międzynarodowe. Kształcimy też magistrów pedagogiki.

2007

Uzyskaliśmy pozwolenie na kształcenie magistrów na kierunku Administracja oraz prowadzenia nauki na kierunku Pielęgniarstwo i studiach inżynierskich na kierunku Informatyka.

2008

We wrześniu uzyskujemy uprawnienia do kształcenia na jednolitych studiach magisterskich na kierunku Psychologia. Rozpoczynamy realizację projektu za ponad 43 miliony złotych pt. „Szkoła Kluczowych Kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej”, oraz projekty dotyczące Polski Centralnej i Południowo-Zachodniej w których brało udział w sumie 9 tys. uczniów z 9 województw.

2009

Uzyskujemy uprawnienia do kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Ekonomia i na studiach I stopnia licencjackich Mechanika i Budowa Maszyn.

2010

Rozpoczynamy tworzenie „Centrum Informatyzacji i Bezpieczeństwa Transportu”. Wartość tego projektu to prawie 19mln złotych.

Uzyskujemy kolejne zgody na prowadzenie kształcenia na studiach I stopnia na kierunkach Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Zdrowie Publiczne i na studiach II stopnia na Transporcie. Rozpoczynamy dziesiąty rok akademicki z rekordową liczbą ponad 3,5 tys. nowych studentów.

2011

Otwarcie nowego skrzydła WSEI. Budynek powstał w ramach projektu „Centrum Nowych Technologii WSEI”. Wartość projektu  to prawie 13 mln złotych.

Uzyskaliśmy uprawnienia do prowadzenia kierunku Praca Socjalna na studiach licencjackich.

Zostajemy uznani za „Najbardziej innowacyjną i kreatywną Uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych” przez Akademickie Centrum Informacyjne.

Uzyskujemy uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku Zarządzanie.

2012

Otrzymaliśmy prestiżowe wyróżnienie „Primus” w ramach Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Rozpoczynamy realizację projektu „Innowacyjne Centrum Diagnostyki, Badań i Analiz WSEI” o wartości przekraczającej 23,5 mln złotych.

Uzyskujemy uprawnienia do prowadzenia kierunku Logistyka.

Rozpoczynamy realizację projektu „Rozwój potencjału dydaktycznego WSEI w Lublinie w obszarach zdrowia publicznego, logistyki i informatyki” o wartości prawie 5 mln złotych.

2013

Otrzymujemy uprawnienia do kształcenia na studiach II stopnia uzupełniających magisterskich na kierunku Pielęgniarstwo.

Od czerwca zaczynamy budowę Domu Studenta.

Otwieramy Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego i wdrażamy praktyczny profil kształcenia na wszystkich kierunkach studiów I stopnia.

2014

Uroczyste poświęcenie Domu Studenta WSEI z 300 miejscami.

Otwarcie i poświęcenie nowoczesnej czytelni po rozbudowie i modernizacji biblioteki.

Uzyskujemy uprawnienia do prowadzenia kierunku  na studiach I stopnia licencjackich Finanse i Rachunkowość.

2015

Zostajemy uhonorowani „Polską Nagrodą Innowacyjności 2014” i otrzymujemy Nagrodę Specjalną „Najwyższa Jakość Studiów” wraz z certyfikatem „Uczelnia Liderów 2015”

2016

Otwieramy Centrum Edukacji Technicznej Haas (HTEC)- unikatowy projekt jednego z największych producentów obrabiarek CNC do obróbki skrawaniem.

Po raz piąty otrzymujemy od Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego „Certyfikat “Uczelnia liderów 2016” ze Specjalnym Wyróżnieniem.

2017

Pani Teresa Bogacka – Kanclerz WSEI została ” Lublinianką 60-lecia” w głosowaniu czytelników Kuriera Lubelskiego.

Podpisaliśmy porozumienie określające ramowe zasady wzajemnej współpracy z  Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie.

Rozpoczynamy rok akademicki z 750 studentami z 23 krajów świata.

2018

Podpisanie umowy o współpracę pomiędzy Wyższą Szkołą Ekonomii i innowacji w Lublinie a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim

Otrzymujemy akredytację na prowadzenie kierunku Psychologia II stopnia

O UCZELNI

Lubelska Akademia WSEI to największa uczelnia niepubliczna we wschodniej Polsce,
znana z praktycznego przygotowania do zawodu i szerokiej współpracy z przedsiębiorstwami.
Ciesząca się znaczącym prestiżem,  będąca liderem  pod względem przygotowania absolwentów
i otrzymującą najwyższe nagrody za kształcenie na potrzeby rynku pracy.

Twoja wiedza i umiejętności są dla nas najważniejsze

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie została utworzona na mocy zezwolenia MEN z dnia 24 października 2000 roku. WSEI wpisana jest do rejestru MNiSW rejestru uczelni niepublicznych i związku uczelni niepublicznych pod nr 196. Założycielem Uczelni jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego “OIC Poland”, której misją jest zapobieganie bezrobociu i promowanie rozwoju gospodarczego poprzez projektowanie i wdrażanie programów edukacyjnych i doradczych.

Od 1 października 2022 roku Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie otrzymała status Akademii. Uczelnia zmieniła swój status dzięki najnowszej ewaluacji jednostek naukowych. Jej wyniki pozwalają nam dołączyć do ścisłego grona Uczelni Akademickich w kraju. Jako jedna z nielicznych Uczelni w Polsce WSEI otrzymała w wynikach parametryzacji w dyscyplinie „Informatyka techniczna i telekomunikacja” kategorię „A”, a w dyscyplinie “Ekonomia i Finanse” kat. B+. Te wyniki pozwalają też na utworzenie szkoły doktorskiej i nadawanie tytułów Doktorskich z tych obszarów.”

Od 1 października 2022 roku Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie to Lubelska Akademia WSEI.

22

Lata istnienia

40000

Absolwentów

9000

Studentów i słuchaczy

220000000

Pozyskane dofinansowanie dla 60 projektów krajowych i zagranicznych

Dbamy o to, by dyplom naszej Uczelni był dokumentem wiarygodnym dla pracodawców, potwierdzającym znakomite przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej. Akademia WSEI kreuje nowoczesne i wszechstronnie wykształcone społeczeństwo obywatelskie, zapewnia opiekę naukową i biznesową, wspiera społeczność lokalną, pracując na rzecz poprawy kondycji ekonomicznej regionu. Nowatorskie kształcenie motywuje studentów do aktywnego życia zawodowego.

Uczelnia wspólnie ze swoim Założycielem, Fundacją „OIC Poland”, wdraża szereg nowatorskich, innowacyjnych programów finansowanych z funduszy pomocowych, mających na celu rozwój społeczno-gospodarczy regionu oraz ograniczanie skutków bezrobocia.

CECHY NASZEJ UCZELNI

PROFESJONALIZM

Nasi wykładowcy mają wysokie kwalifikacje naukowe, zawodowe i etyczne. Dostosowują poziom kształcenia do indywidualnych możliwości studentów i wymagań współczesnego rynku pracy.

PARTNERSTWO

Jest stosowane w Akademii WSEI na co dzień. Zapewniamy naszym studentom przyjazne warunki studiowania, uwzględniające ich indywidualne możliwości ekonomiczne, zainteresowania i potrzeby.

INNOWACYJNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Pozwala naszym absolwentom nie tylko znaleźć atrakcyjną pracę, ale także zakładać własne, dobrze prosperujące firmy lub rozwijać i unowocześniać już istniejące.

JEDNOŚĆ PROCESU KSZTAŁCENIA

Przygotowujemy studentów do podejmowania wyzwań współczesnej cywilizacji i gospodarki opartej na wiedzy.