IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa
ONLINE

UDZIAŁ W KONFERENCJI ON-LINE

W celu dołączenia do obrad konferencyjnych, prosimy skorzystać z poniższych linków:

Konferencja Naukowa Wiosna Jesieni – 09.12.2020 – Sesja Plenarna – 09:00 – 13:00

Konferencja Naukowa: Wiosna Jesieni – 09.12.2020 – Sesja Tematyczna 1 – język polski – 13:00 – 16:00

Konferencja Naukowa: Wiosna Jesieni – 09.12.2020 – Sesja Tematyczna 2 – język polski – 13:00 – 16:00

Konferencja Naukowa: Wiosna Jesieni – 09.12.2020 – Sesja Tematyczna 3 – j. rosyjski – 13:00 – 16:00

Konferencja Naukowa: Wiosna Jesieni – 09.12.2020 – Sesja Tematyczna 4 – j. angielski – 13:00 – 16:00

Konferencja Naukowa: Wiosna Jesieni – 09.12.2020 – Sesja Studencka 5 – j. polski – 13:00 – 16:00

Szczegóły dotyczące tematyki wystąpień w poszczególnych sesjach znajdują się w PROGRAMIE KONFERENCJI

CEL KONFERENCJI

Kolejna edycja naszej konferencji będzie poświęcona wielorakim aspektom funkcjonowania osób starszych. Do sytuacji dość trudnych tego okresu życia zalicza się  obniżenie sprawności fizycznej i psychicznej, utratę osób bliskich, utratę dotychczasowego statusu zawodowego, społecznego i ekonomicznego, zmniejszanie poczucia znaczenia i przydatności w grupie, zwłaszcza zmianę perspektywy czasowej, w tym zbliżającą się perspektywę śmierci, a także zależność od innych ludzi, czy też instytucji świadczących usługi dla osób starszych.

Podstawą adaptacji do starości jest pozytywna postawa wobec własnego wieku i starości innych osób. Niezbędnym warunkiem udziału w pozytywnym procesie starzenia się jest akceptacja własnego starzenia się, refleksja nad własnym życiem, dokonanie bilansu opartego na poszukiwaniu rzeczy dobrych oraz świadomego wyboru celów do realizacji w tzw. Jesieni życia.

Głównym tematem konferencji będzie więc problematyka osób starszych w różnorodnych odniesieniach. Zagadnienie to nabiera szczególnego znaczenia w dobie trwającej pandemii. Zapraszamy do udziału w niej i podzielenia się swoimi spostrzeżeniami, wynikami badań i doświadczeniami. Nasza tegoroczna konferencja odbędzie się 9 grudnia 2020 r. w trybie online.

BLOKI TEMATYCZNE

Biorąc pod uwagę powyższe założenia konferencji można wskazać jej szczegółową problematykę:

 • jakość życia osób starszych;
 • kompleksowa rehabilitacja osób starszych
 • osoba starsza w rodzinie
 • zagadnienie systemowej pomocy państwa oraz instytucji pozarządowych osobom starszym;
 • edukacja i praca zawodowa osób starszych;
 • doświadczenia życiowe osób starszych,
 • prezentacja nowych psychologicznych teorii i koncepcji dotyczących starzenia się;
 • współczesne metody pracy z osobami starszymi; sukcesy i porażki,
 • prezentacja wyników badań nad osobami starszymi,
 • nowe metody, techniki i narzędzia w diagnozie funkcjonowania osób starszych,
 • przedstawienie aktualnych metod zarządzania instytucjami zajmującymi się osobami starszymi.

Nasze konferencje mają charakter interdyscyplinarny stąd też do udziału w nich zapraszamy teoretyków i praktyków z zakresu takich nauk jak: psychologia, pedagogika, socjologia, medycyna, nauki o zdrowiu, filozofia itp. W konferencji będą brali udział przedstawiciele stowarzyszeń i instytucji rządowych zajmujących się osobami starszymi. W czasie konferencji przewidziane są:

 • sesja plenarne;
 • sesje tematyczne;
 • sesje studenckie;
 • doniesienia z badań;
 • plakat w formie prezentacji Power Point.

SESJA PLAKATOWA

KOMITET

KOMITET NAUKOWY

 • dr hab. Mirosław Jarosz (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • dr hab. Wiesław Kowalski (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • dr hab. Lech Panasiuk (Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie)
 • dr hab. Zbigniew B. Gaś (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • dr hab. Katarzyna Markiewicz, Prof. WSEI – Dyrektor Instytutu Psychologii i Nauk o Człowieku
 • dr hab. Jolanta Karbowniczek (Akademia Ignatianum w Krakowie)
 • dr hab. Lidia Łysiuk (Uniwersytet Państwowy w Brześciu im. A. Puszkina – Białoruś)
 • dr hab. Vladimir A. Yanchuk (Białoruski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Mińsku – Białoruś)
 • dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • dr hab. n. med. Tomasz Saran (Kierownik Kliniki Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie)
 • Innesa Filippowa (Wschodnieuropejski Uniwersytet im. Lesi Ukrainki w Łucku –Ukraina)
 • dr n. soc. Natalya Krasovskaya (Białoruski Państwowy Uniwersytet w Mińsku – Białoruś)
 • dr Adam Raczkowski (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • dr Jacek Łukasiewicz SCJ (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • dr Marcin Stencel, (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • dr n. med. Andrzej Horoch (Zakład Epidemiologii i Biostatystyki, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie)

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • dr Jacek Łukasiewicz SCJ, przewodniczący (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • dr Adam Raczkowski (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • dr Marcin Stencel, (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • dr Marta Pawelec, (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • dr n. med. Magdalena Czarkowska (Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie)
 • mgr Teresa Aczynovicz (Białoruski Państwowy Uniwersytet w Mińsku – Białoruś)
 • mgr Małgorzata Gonet, sekretarz (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do 25 LISTOPADA 2020.

OPŁATY

Konferencja jest w pełni finansowana z projektu MNiSW: Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu

DODATKOWE INFORMACJE

Pełne teksty streszczeń (w języku polskim i angielskim) oraz słowa kluczowe zamieszczone zostaną na stronie konferencji: Pozytywnie zrecenzowane prace zostaną opublikowane w monografii naukowej (nasze Wydawnictwo Innovatio Press znajduje się na liście wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Publikacja recenzowanych monografii w wydawnictwie Innovatio Press umożliwia uzyskanie 80 punktów).

Czynnym uczestnikom zapewniamy otrzymanie (w formie elektronicznej): materiałów konferencyjnych, wydanej po konferencji monografii naukowej.

Przewidywany czas wystąpienie w czasie konferencji – 15 min.

ORGANIZATORZY

Instytut Nauk o Człowieku, Wydział Nauk o Człowieku, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

WSPÓŁORGANIZATORZY

Klinika Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie

Zakład Psychologii Rozwojowej, Wydział Społeczno-Pedagogiczny, Uniwersytet Państwowy w Brześciu im. A. Puszkina

Katedra Pracy Socjalnej i Resocjalizacji Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku