Szanowni Państwo,

Na tej stronie internetowej znajdziecie Państwo aktualne
Zarządzenia Rektora, komunikaty w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa)
oraz inne istotne dokumenty dotyczące procesu kształcenia
w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Komunikat Kanclerza i Rektora ws. realizacji zajęć dydaktycznych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie w okresie 17.10 do 31.10.2020 r.

Komunikat Kanclerza i Rektora ws. realizacji zajęć dydaktycznych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie w okresie 17.10 do 31.10.2020 r.

Zarządzenie Kanclerza i Rektora ws. wprowadzenia Procedury dotyczącej organizacji obsługi i zabezpieczenia osób kształcących się oraz osób zatrudnionych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie w związku ze stanem epidemii

Zarządzenie Kanclerza i Rektora ws. wprowadzenia Procedury dotyczącej organizacji obsługi i zabezpieczenia osób kształcących się oraz osób zatrudnionych w WSEI w Lublinie

Zarządzenie Rektora ws. trybu przeprowadzenia oraz organizacji egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusem SARS-COV-2

Zarządzenie Rektora ws. trybu przeprowadzenia oraz organizacji egzaminów dyplomowych

Zarządzenie Rektora i Kanclerza ws. wprowadzenia Procedury organizacji obsługi w związku ze stanem epidemii

Zarządzenie Rektora i Kanclerza ws. procedury organizacyjnej w związku ze stanem epidemii

Komunikat w sprawie przekroczenia granicy

Informujemy, że w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie częściowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych z dnia 21.05.2020r., studenci pobierający naukę w RP są zwolnieni z obowiązku odbycia kwarantanny po powrocie na teren Polski.

Przekroczenie granicy może odbyć się na podstawie ważnej wizy lub w ruchu bezwizowym na podstawie paszportu biometrycznego. Przekroczenie granicy w celu studiów powinno być uprawdopodobnione poprzez okazanie legitymacji studenckiej  bądź stosownych zaświadczeń z uczelni potwierdzających fakt pobierania nauki lub udowodnienia w inny nie budzący wątpliwości sposób konieczności stawiennictwa na uczelni np. na egzamin, praktyki.

Studenci mieszkający w Domu Studenta WSEI zobowiązani są do poinformowania drogą elektroniczną biura administracji (biuro.unicka@wsei.lublin.pl) o planowanym terminie przyjazdu. Wstęp na teren Domu Studenta może nastąpić dopiero po sprawdzeniu temperatury ciała oraz rozliczeniu zaległości w płatnościach.

Спілкування про перетин кордону

Інформуємо, що у зв’язку зі зміною розпорядження в справі часткового припинення або обмеження прикордонного руху на певних прикордонних переходах від 21.05.2020 р., студенти, що навчаються у начальних закладах Республіки Польща, звільняються від обов’язку проходження карантину, після повернення до Польщі.

Перетин кордону може відбуватися на підставі діючої візи або без візи на підставі біометричного паспорта. Потреба перетину кордону з метою навчання повинна бути узасаднена пред’явленням посвідчення студента чи відповідних посвідок університету, що підтверджують факт навчання, або доведенням в інший, що не викликає сумнівів, спосіб необхідності прибуття до університету (наприклад, для складання іспиту, проходження практики тощо).

Студенти, що проживають в Домі Студента WSEI зобов’язані поінформувати електронною поштою бюро адміністрації (biuro.unicka@wsei.lublin.pl) про запланований термін приїзду.

Вступ на територію Дому Студента може відбутися тільки після перевірки температури тіла та оплати заборгованості за проживання.

Communication on crossing the border

Please note that, following the amendment of the Regulation on the partial suspension or limitation of border traffic at certain border crossing, points of 21.05.2020, students who study  in the Republic of Poland, are exempt from the obligation to undergo quarantine when they return to Poland.

Crossing the border may take place on the basis of a valid visa, or visa-free travel on the basis of a biometric passport. Crossing the border for the purpose of study should be justified by the presentation of a student ID or relevant university certificates, confirming the fact of studying or proving in another unquestionable manner of having to appear at the university, e.g. for an exam, apprenticeship.

Students living in the WSEI Student House are required to inform by e-mail the administration office ( biuro. unicka@wsei.lublin.pl) about the planned date of arrival. Admission to the premises of the dormitory can only take place after checking the body temperature and settlement of arrears in payments.

Zarządzenie Rektora i Kanclerza ws. prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz organizacji pracy w WSEI w Lublinie w okresie od 25 maja 2020 r.

Zarządzenie Rektora i Kanclerza ws. prowadzenia zajęć dydaktycznych i organizacji pracy od 25 maja 2020

Zarządzenie Rektora ws. okresu zawieszenia prowadzenia zajęć dydaktycznych w siedzibie Uczelni i zdalnego kształcenia

Zarzadzenie Rektora Nr 31 2019 2020 ws. zmiany Zarządzenia Nr 28 2019 2020 ws. zdalnego kształcenia na WSEI

Zarządzenie Rektora ws. okresu zawieszenia prowadzenia zajęć dydaktycznych w siedzibie Uczelni i zdalnego kształcenia w WSEI w Lublinie

Zarządzenie rektora ws. Okresu zawieszenia prowadzenia zajęć dydaktycznych w siedzibie uczelni i zdalnego kształcenia w WSEI w Lublinie

Komunikat Kanclerza z dnia 16.03.2020 r.
w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS – CoV – 2

 

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym oraz z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS-CoV-2 ze skutkiem natychmiastowym wstrzymane zostają do odwołania:

 1. wszelkie zagraniczne wyjazdy studentów oraz najemców zakwaterowanych w Domu Studenckim WSEI,
 2. wszelkie nowe przyjazdy studentów i najemców do Domu Studenta WSEI.

W przypadku naruszenia wskazanego zakazu Uczelnia rozwiąże umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym.
Dodatkowo zaznaczam, że Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, jako właściciel Domu Studenta zlokalizowanego przy ul. Unickiej 3, nie zezwala na odbywanie kwarantanny domowej na terenie ww. nieruchomości. W przypadku bowiem naruszenia wskazanych ograniczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w okresie od 15 marca do odwołania, osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę trwającą 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.

Chancellor’s announcement of March 16th, 2020
on actions to prevent and combat infection

of coronavirus SARS – CoV – 2
In connection with the announcement of the state of public health emergencies of international importance and from the point of view of epidemics of coronavirus SARS CoV-2 with immediate effect are suspended until further notice:

     1. all foreign trips of students and tenants accommodated at the WSEI Student House,

    2. all new arrivals of students and tenants to the WSEI Student House.

In case of violation of the prohibition, the University will terminate the lease agreement with immediate effect.

In addition, I note that the University of Economics and Innovation in Lublin, as the owner of the Student House located at 3 Unicka Street, does not allow to undergo home quarantine in the abovementioned property. In the event of a violation of the indicated restrictions, in accordance with applicable law, in the period from March 15th until further notice, a person crossing the state border in order to go to his place of residence or stay on the territory of the Republic of Poland, is obliged to make, after crossing the state border, a mandatory quarantine lasting 14 days from the day after crossing this border.

KOMUNIKAT REKTORA I KANCLERZA WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE z dnia 11 marca 2020 r.

o zawieszeniu prowadzenia zajęć dydaktycznych w siedzibie Uczelni i przejściu na tryb zdalny

 

Szanowni Studenci,

W trosce o bezpieczeństwo studentów i pracowników WSEI w Lublinie, w związku ze wzrostem zagrożenia ryzyka zakażenia wirusem SARS-COV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i wprowadzonym przez Uczelnię trybem  nauki studentów w formie zdalnej informujemy, że

odwołanie zajęć dydaktycznych w siedzibie Uczelni jest równoznaczne z tym, że Studenci nie mogą przebywać w budynku Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie do odwołania.

W przypadku konieczności kontaktu z pracownikami dziekanatów prosimy o kontakt drogą telefoniczną lub mailową.

Podania w formie pisemnej można składać w skrzynce podawczej znajdującej się na Portierni przy wejściu do budynku.

 

Lublin, dnia 16.03.2020 r.

KANCLERZ WSEI
Mgr Teresa Bogacka

REKTOR WSEI
Prof. dr hab. Marek Żmigrodzki

KOMUNIKAT REKTORA I KANCLERZA WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

o zawieszeniu prowadzenia zajęć dydaktycznych w siedzibie Uczelni i przejściu na tryb zdalny

 

Szanowni Państwo,

W związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 informujemy co następuje.

 1. Decyzją Władz Uczelni w okresie od dnia 11 marca do dnia 31 marca 2020 r. włącznie O D W O Ł U J E  S I Ę wykłady i zajęcia dydaktyczne dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych prowadzone w siedzibie Uczelni. Zajęcia prowadzone będą zdalnie.
 2. Nauczyciele akademiccy zobowiązani są do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem Platformy e-learningowej Uczelni i sieci Internet.
 3. Nauczyciele akademiccy zobowiązani są do zamieszczania na bieżąco na Platformie e-learningowej Uczelni materiałów dydaktycznych.
 4. Nauczyciele akademiccy w godzinach zajęć zgodnych z dotychczasowym planem i harmonogramem zajęć mają obowiązek być dostępni dla studentów w formie kontaktu zdalnego.
 5. Zaplanowane w tym okresie egzaminy dyplomowe i poprawkowe odbywać się będą zgodnie z planem z zachowaniem najwyższych środków bezpieczeństwa.
 6. Praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne odbywają się zgodnie z ustalonymi harmonogramami, chyba że Pracodawca zawiesi odbywanie praktyk zawodowych. Studenci zobowiązani są w takiej sytuacji do stosowania się do zaleceń Pracodawców, u których odbywają praktyki zawodowe.
 7. Do dnia 14 marca 2020 r. Dziekani i Koordynatorzy kierunków zobowiązani są do przedstawienia nowego harmonogramu i planu zajęć prowadzonych zdalnie.
 8. Do dnia 30 kwietnia 2020 r. odwołuje się wszystkie zaplanowane w siedzibie Uczelni konferencje, wydarzenia naukowe oraz inne spotkania organizowane przez WSEI.
 9. Od dnia 11 marca 2020 r. wstrzymuje się kwaterowanie nowych osób w Domu Studenta oraz wprowadza się zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych
 10. W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 pracownicy i studenci WSEI powracający z zagranicznych wyjazdów zobowiązani są do bezwzględnego odbycia 14-dniowej kwarantanny domowej.
 11. Pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania w formie telefonicznej i mailowej Pracodawcy o podejrzeniu zachorowania na COVID-19, bądź o fakcie objęcia kwarantanną.
 12. W czasie odbywania przez pracownika Uczelni kwarantanny domowej zobowiązany jest on do świadczenia pracy zdalnie oraz dostarczenia do Pracodawcy odpowiedniego zaświadczenia Sanepidu o objęciu kwarantanną. Pracodawca uzgadnia z pracownikiem zakres i czas trwania pracy zdalnej. Okres ten nie może jednorazowo przekroczyć 14 dni. Bezpośredni przełożony pracownika zobowiązany jest do utrzymywania kontaktu z pracownikiem i nadzorowania efektów jego pracy zdalnej.
 13. Pracownicy i studenci zobowiązani są do codziennego zapoznawania się z aktualnymi komunikatami organów państwowych i władz Uczelni oraz stosowania się do zleceń w nich zawartych.

KANCLERZ WSEI
mgr Teresa Bogacka

REKTOR WSEI
Prof. dr hab. Marek Żmigrodzki

Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną spowodowaną stale rosnącą w Polsce oraz krajach europejskich i pozostałych częściach świata liczbą zachorowań na COVID-19 – chorobę wywoływaną przez Koronawirus SARS-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo pracowników i studentów WSEI w Lublinie, Władze Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie do dnia 30 kwietnia 2020 r. wstrzymują wszystkie przyjazdy i wyjazdy studentów i pracowników, w szczególności do: Chin, Hongkongu, Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, Niemiec, Francji, Hiszpanii i Ukrainy oraz przyjazdy i wyjazdy, podczas których wyżej wymienione kraje stanowią miejsce przesiadkowe w dalszej podróży.

Władze Uczelni ostrzegają, że nie można wykluczyć sytuacji, że wjazd do Polski studentów i pracowników powracających z wyjazdów z wyżej wymienionych krajów może być niemożliwy. W związku z tym, studenci mogą nie mieć możliwości zaliczenia danego roku akademickiego lub ukończenia studiów.

Osoby powracające z zagranicznych wyjazdów, które zostaną wpuszczone do Polski zobowiązane są do bezwzględnego odbycia 14-dniowej kwarantanny domowej. Nieobecność spowodowaną kwarantanną, na pisemny wniosek zaakceptowany przez pracodawcę – w przypadku pracownika lub zaakceptowany przez właściwego Dziekana Wydziału – w przypadku studenta, uznawać się będzie za usprawiedliwioną. Przy dłuższej nieobecności obowiązuje przesłanie zwolnienia lekarskiego.

W razie pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt:

 • z Akademickim Centrum Współpracy i Studiów Anglojęzycznych pod nr tel.: 81 749 32 68;
 • z właściwym Dziekanatem:
 • Wydział Administracji i Nauk Społecznych pod nr tel.: 81 749 32 36;
 • Wydział Nauk o Człowieku pod nr tel.: 81 749 32 12;
 • Wydział Transportu i Informatyki pod nr tel.: 81 749 32 43;
 • Działem Spraw Pracowniczych pod nr tel.: 81 749 32 42.

Zaleca się uważne monitorowanie swojego organizmu, a w przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu, trudności z oddychaniem, niezwłoczne udanie się do oddziału chorób zakaźnych najbliższego dla miejsca zamieszkania. Zaleca się szczególną dbałość o higienę, częste mycie rąk. W tym celu Uczelnia w pomieszczeniach sanitarnych zabezpieczyła środki dezynfekujące i apeluje o ich używanie.

Jednocześnie, Władze Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie przypominają, że jesteśmy zobowiązani do śledzenia najnowszych wytycznych i zaleceń określonych w komunikatach publikowanych na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie oraz Komunikatów Kanclerza i Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie i ich przestrzegania.

Informujemy, że pod numerem telefonu: 800 190 590 działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia Koronawirusem SARS-CoV-2.

Mając na uwadze wspólne dobro i bezpieczeństwo proszę wszystkich o odpowiedzialne stosowanie się do zaleceń odpowiednich organów władzy publicznej.

Lublin, dnia 10.03.2020 r.

REKTOR WSEI
Prof. dr hab. Marek Żmigrodzki

Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną spowodowaną zachorowaniami wywołanymi przez Koronawirus w krajach azjatyckich i we Włoszech (w szczególności w regionie Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania i Lacjum), w trosce o bezpieczeństwo całej społeczności WSEI w Lublinie, osobom, które w ostatnich dniach wróciły z tych rejonów świata zaleca się szczególną ostrożność, ograniczenie bieżącej aktywności i kontaktów z otoczeniem do niezbędnego minimum przez 14 dni oraz uważne monitorowanie swojego organizmu. Wystąpienie jakichkolwiek negatywnych oznak i dolegliwości, szczególnie ze strony układu oddechowego, powinno być natychmiastowym sygnałem, by zgłosić się do lekarza chorób zakaźnych.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie zaleca wstrzymanie wszystkich wyjazdów oraz przyjazdów pracowników oraz studentów do i z krajów objętych szczególną sytuacją epidemiologiczną spowodowaną wystąpieniem zachorowań wywołanych Koronawirusem oraz rekomenduje zachowanie szczególnej ostrożności w związku z wyjazdem/przyjazdem do i z pozostałych krajów regionu Azji i Pacyfiku oraz z Włoch.

W związku z zaistniałą sytuacją, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie informuje, że zawiesza przyjmowanie rezerwacji w Domu Studenta WSEI od osób przyjeżdżających z terenów objętych szczególną sytuacją epidemiologiczną związaną z zachorowaniami spowodowanymi Koronawirusem, a wszystkie dokonane rezerwacje od osób podróżujących z tych terenów anuluje się do odwołania.

Jednocześnie, Władze Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie przypominają, że jesteśmy zobowiązani do śledzenia najnowszych wytycznych i zaleceń określonych w komunikatach publikowanych na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie oraz ich przestrzegania. Ponadto, społeczności WSEI w Lublinie zaleca się szczególną dbałość o higienę, częste mycie rąk. W tym celu Uczelnia w pomieszczeniach sanitarnych zabezpieczyła środki dezynfekujące i zaleca ich używanie.

Mając na uwadze wspólne dobro i bezpieczeństwo proszę wszystkich o odpowiedzialne podejście do sprawy.

Lublin, dnia 27.02.2020 r.

 

REKTOR

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Prof. dr hab. Marek Żmigrodzki