Przyglądając się zmianom we współczesnym świecie w kontekście funkcjonowania, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością ruchową – z pewnością możemy dostrzec wiele pozytywnych aspektów. Sprawiają one, że poczynając od trosk życia codziennego, aż po realizację dalekosiężnych planów wiele dotychczasowych barier przestało mieć znaczenie. Wciąż jednak znajdujemy kolejne wyzwania, dzięki realizacji którym życie osób z niepełnosprawnością ruchową może nabrać nowego blasku.

Kolejna edycja naszego spotkania będzie poświęcona wielorakim aspektom funkcjonowania osób z niepełnosprawnością ruchową. Problem ten dotyka przecież ludzi w różnym wieku, biorąc pod uwagę etiologię niepełnosprawności. Pojawia się na różnych etapach życia wyznaczając specyfikę radzenia sobie z niepełnosprawnością. Obejmuje aspekty wychowania, edukacji, leczenia, rehabilitacji, życia osobistego, rodzinnego i zawodowego dotkniętych nią osób. Niepełnosprawność ruchowa, jak z pewnością każda inna – wymaga odniesienia się do przeszłości, adaptacji do teraźniejszości oraz kreślenia planów na przyszłość i ich odważnego realizowania. Dotyka osób z niepełnosprawnością i tych, wśród których, z którymi i dla których one żyją.

CEL KONFERENCJI

Głównym tematem seminarium będzie więc problematyka niepełnosprawności ruchowej w różnorodnych odniesieniach. Zapraszamy do udziału w niej  i podzielenia się swoimi spostrzeżeniami, wynikami badań i doświadczeniami.

Biorąc pod uwagę powyższe założenia seminarium można wyznaczyć jego podstawowe cele:

 • prezentacja programów i metod pracy z osobami z niepełnosprawnością ruchową
 • kompleksowa rehabilitacja w przewlekłych schorzeniach układu ruchu
 • osoba z niepełnosprawnością ruchową w rodzinie
 • zagadnienie systemowej pomocy państwa oraz instytucji pozarządowych osobom z niepełnosprawnością ruchową
 • edukacja i praca zawodowa osób z niepełnosprawnością ruchową
 • doświadczenia życiowe z niepełnosprawnością ruchową
 • prezentacja nowych psychologicznych teorii i koncepcji dotyczących niepełnosprawności ruchowej
 • współczesne metody wychowania oraz pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością ruchową; sukcesy i porażki
 • prezentacja wyników badań nad osobami z niepełnosprawnością ruchową
 • nowe metody, techniki i narzędzia w diagnozie funkcjonowania osób z niepełnosprawnością ruchową
 • przedstawienie aktualnych metod zarządzania instytucjami zajmującymi się osobami z niepełnosprawnością ruchową

BLOKI TEMATYCZNE

Nasze coroczne spotkania mają charakter interdyscyplinarny, stąd też do udziału w nich zapraszamy teoretyków i praktyków z zakresu takich nauk jak: psychologia, medycyna, nauki o zdrowiu, pedagogika, socjologia, filozofia, itp. W seminarium będą brali udział przedstawiciele stowarzyszeń i instytucji rządowych zajmujących się osobami z niepełnosprawnością. W czasie seminarium przewidziane są:

 • sesja plenarne;
 • sesja tematyczne;
 • warsztaty;
 • sesja plakatowa.

KOMITET

KOMITET NAUKOWY

 • Prof. dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie) – przewodnicząca
 • Prof. dr hab. Mirosław Jarosz (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Zbigniew B. Gaś (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Lech Panasiuk (Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Anna Wilmowska-Pietruszyńska (Naczelny Lekarz Kasy Biuro Orzecznictwa Lekarskiego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; Dyrektor Instytutu Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie)
 • Prof. dr hab. Piotr Majcher (Konsultant Krajowy w Dziedzinie Rehabilitacji Medycznej; Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
 • Dr hab. n. med. Jacek Durmała, Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji; Kierownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Prof. dr hab. Wojciech Czarny (Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie)
 • Prof dr hab. Teresa Kulik (Kierownik Katedry Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Jolanta Karbowniczek  (Akademia Ignatianum w Krakowie)
 • Prof. dr hab. Lidia Łysiuk (Uniwersytet Państwowy w Brześciu im. A. Puszkina – Białoruś)
 • Prof. dr hab. Vladimir A. Yanchuk (Białoruski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Mińsku – Białoruś)
 • Prof. dr hab. Wiesław Kowalski (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Krystyna Księżopolska-Orłowska – Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
 • Dr n. med. Rafał Sapuła – vice-Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, stały doradca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, konsultant wojewódzki w dziedzinie rehabilitacji medycznej 
 • Prof. dr hab. Anna Włoszczak-Szubzda (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • Doc. Innesa Filippowa (Wschodnieuropejski Uniwersytet im. Lesi Ukrainki w Łucku –Ukraina)
 • Dr Zbigniew Orzeł (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • Ks. dr Adam Raczkowski (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • Ks. dr Jacek Łukasiewicz SCJ (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • Dr Jolanta Taczała (Przewodnicząca Sekcji Rehabilitacji Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji; Ordynator Oddziału Rehabilitacji, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie)
 • Dr Tomasz Saran (Kierownik Kliniki Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie)
 • Dr Anna Mazur (Klinika Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie)
 • Dr Andrzej Horoch (Zakład Epidemiologii i Biostatystyki, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie)

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Dr Jacek Łukasiewicz, przewodniczący (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • Dr Tomasz Saran, v-ce przewodniczący (Kierownik Kliniki Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie)
 • Dr Małgorzata Artymiak, (Pełnomocnik Rektora ds./ osób Niepełnosprawnych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • Dr Anna Mazur, sekretarz (Klinika Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie)
 • Dr Andrzej Horoch (Zakład Epidemiologii i Biostatystyki, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie)
 • Mgr Magdalena Czarkowska (Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie)
 • Mgr Małgorzata Gonet, sekretarz (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • Rafał Zieliński (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • Adrianna Prasał (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • Grzegorz Grochecki (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • Aneta Zygan (Klinika Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie)

ORGANIZATORZY

Instytut Nauk o Człowieku, Wydział Nauk o Człowieku  Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji

 Współorganizatorzy:

Klinika Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
Zakład Psychologii Rozwojowej, Wydział Społeczno-Pedagogiczny,Uniwersytet Państwowy w Brześciu im. A. Puszkina

we współpracy z:

Biurem do spraw Osób Niepełnosprawnych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji
Kołem Naukowym Studentów Psychologii “Innowacja” Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji

GALERIA