Odkryj Europę z programem Erasmus+!

Explore the Europe with Erasmus+!

Drogi Studencie!

Czy jesteś gotowy, aby wyruszyć w niezapomnianą podróż pełną nauki, rozwoju osobistego oraz odkrywania nowych miejsc i ludzi? Zapraszamy do wyjazdów na studia i praktyki finansowane ze środków programu Erasmus +! Oferujemy:

 • wyjazdy studentów na część studiów do zagranicznych uczelni partnerskich;
 • wyjazdy studentów/ absolwentów na praktyki do zagranicznych instytucji, firm, organizacji w krajach Unii Europejskiej; 

 

Termin składania dokumentów aplikacyjnych:

 • na praktyki letnie w roku akademickim 2023/2024 – do dnia 31.03.2024r.
 • na studia semestr zimowy w roku akademickim 2024/2025 – do dnia 30.05.2024r.
 • na studia semestr letni w roku akademickim 2024/2025 – do dnia 31.10.2024r.

 

Zainteresowani Studenci proszeni są o złożenie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO w Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej (p.103) lub wysłanie na adres: erasmus@wsei.lublin.pl

Link do formularza:

– na praktyki: https://www.wsei.lublin.pl/erasmus-for-english-students/traineeships-abroad/

– na studia: https://www.wsei.lublin.pl/erasmus-for-english-students/studies-abroad/

Do formularza aplikacyjnego w przypadku PRAKTYK należy dołączyć:

 1. list intencyjny (jeśli znalazłeś już firmę przyjmującą) – formularz dostępny tutaj:

https://www.wsei.lublin.pl/erasmus/poszukiwanie-miejsca-praktyk/

 1. ważną wizę – w przypadku obcokrajowców
 2. certyfikat z języka Angielskiego – nie starszy niż 2 lata

Studenci wyjeżdżający na studia lub praktyki za granicą otrzymają stypendium na pokrycie kosztów podróży i utrzymania podczas pobytu za granicą.

Przedmioty zaliczone podczas pobytu w Uczelni zagranicznej zostaną zaliczone do toku studiów na Akademii WSEI.

Dear Student!

Are you ready to embark on an unforgettable journey of learning, personal growth and discovering new places and people? We invite you to go on study tours and internships funded by the Erasmus + program! What we offer:

 • mobilities of students for part of their studies to partner universities in EU;
 • mobilities of students/graduates for traineeships at foreign institutions, companies, organizations in EU countries;

 

Deadline for submission of application documents:

 • for summer internships in the academic year 2023/2024 – by 31.03.2024
 • for studies winter semester in the academic year 2024/2025 – by 30.05.2024
 • for studies summer semester in the academic year 2024/2025 – by 31.10.2024

 

Interested Students are requested to submit an APPLICATION FORM at the Center for Projects and International Cooperation (p.103) or send it to: erasmus@wsei.lublin.pl  

Link to the form:

– for internships: https://www.wsei.lublin.pl/erasmus-for-english-students/traineeships-abroad/  

– for studies: https://www.wsei.lublin.pl/erasmus-for-english-students/studies-abroad/  

The application form for PRACTICES should be accompanied by:

 1. letter of intent (if you’ve already found a host company) – form available here:

https://www.wsei.lublin.pl/erasmus/poszukiwanie-miejsca-praktyk/  

 1. valid visa – in case of foreign students
 2. certificate in English – not older than 2 years

Students going to study or practice abroad will receive a monthly grant to cover travel and living expenses while abroad.

The subjects passed during the stay at the Foreign University will be credited to the course of study at WSEI University.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ pracownicy Akademii WSEI:

E-mail: erasmus@wsei.lublin.pl

Telefon: 81 479-32-27

Więcej informacji na temat programu ERASMUS+ znajdziesz na stronie Lubelskiej Akademii WSEI:

W języku polskim: https://www.wsei.lublin.pl/erasmus/

W języku angielskim: https://www.wsei.lublin.pl/erasmus-for-english-students/

FOR DETAILED INFORMATION, please contact the WSEI Academy staff:

E-mail: erasmus@wsei.lublin.pl   

Phone: 81 479-32-27

For more information about the ERASMUS+ program, visit the WSEI Academy in Lublin website:

In Polish: https://www.wsei.lublin.pl/erasmus/

In English: https://www.wsei.lublin.pl/erasmus-for-english-students/