OCENY KOMISJI AKREDYTACYJNYCH

Jakość edukacji/kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie aktualnie oceniana jest przez Polską Komisję Akredytacyjną (tzw. PKA) oraz Krajową Radę Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych (tzw. KRASPiP), która działa przy Ministrze Zdrowia.

Jakość kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie aktualnie oceniana jest przez Polską Komisję Akredytacyjną (tzw. PKA), która jest instytucją działającą niezależnie na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz. 1668, z późn. zm.). Działalność Komisji obejmuje ewaluację jakości kształcenia na studiach.

Podstawowymi celami działań Komisji są dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej oraz wspieranie uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia a także budowania kultury jakości. Działania te zmierzają do zapewnienia absolwentom polskich szkół wyższych wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz do zwiększenia konkurencyjności polskich uczelni jako instytucji europejskich.

PKA aktualnie dokonując ewaluacji jakości kształcenia na studiach sprawdza w ramach oceny programowej:

 1. sposób konstrukcji programu studiów oraz jego zgodność ze standardem kształcenia (w tym m.in. koncepcję, cele kształcenia i efekty uczenia się);
 2. realizację programu studiów (w tym m.in. treści programowe, harmonogram realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, organizacja procesu nauczania i uczenia się);
 3. warunki przyjęć na studia i weryfikacji uzyskiwanych efektów uczenia się, w tym na etapie zaliczenia poszczególnych semestrów i lat oraz egzaminu dyplomowego;
 4. poziom kompetencji i doświadczenia kadry prowadzącej kształcenie (w tym: kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry);
 5. dostosowanie infrastruktury wykorzystywanej do realizacji programu studiów do potrzeb i celów kształcenia;
 6. relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym w odniesieniu do programu studiów (w tym m.in. współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku);
 7. stopień umiędzynarodowienia kształcenia (w tym m.in. warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na kierunku);
 8. jakość wsparcia studentów w procesie uczenia się (w tym m.in. wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia);
 9. dostępność i jakość informacji o studiach (publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji i osiąganych rezultatach);
 10. sposoby doskonalenia jakości kształcenia i ich skuteczność (w tym: polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd i doskonalenie programu studiów).

Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych (tzw. KRASPiP), działa przy Ministrze Zdrowia.

Każda uczelnia prowadząca studia na kierunku pielęgniarstwo musi uzyskać akredytację Ministra Zdrowia, który podejmuje decyzję na podstawie rekomendacji Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

Wyznaczeni członkowie KRASPiP-u:

 1. wizytują placówki i sprawdzają ich wyniki nauczania, żeby upewnić się czy szkoły spełniają standardy kształcenia;
 2. składają wnioski do Ministra Zdrowia o wydanie akredytacji lub jej cofnięcie, jeśli placówka nie spełnia standardów kształcenia.

Polska Komisja Akredytacyjna  dokonała oceny ewaluacji jakości kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie na następujących kierunkach studiów:

 1. Administracja I stopnia – ocena pozytywna;
 2. Administracja II stopnia – ocena pozytywna;
 3. Psychologia studia 5-letnie – ocena pozytywna;
 4. Psychologia I stopnia – ocena pozytywna;
 5. Psychologia II stopnia – ocena pozytywna;
 6. Pedagogika I stopnia – ocena pozytywna;
 7. Pedagogika II stopnia – ocena pozytywna;
 8. Ekonomia I stopnia – ocena pozytywna;
 9. Ekonomia II stopnia – ocena pozytywna;
 10. Zarządzanie I stopnia – ocena pozytywna;
 11. Zarządzanie II stopnia – ocena pozytywna;
 12. Transport I stopnia – ocena pozytywna;
 13. Transport II stopnia – ocena pozytywna;
 14. Informatyka I stopnia – ocena pozytywna;
 15. Logistyka I stopnia – ocena pozytywna;
 16. Finanse i Rachunkowość I stopnia – ocena pozytywna.

Pozytywną ocenę  Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie uzyskały następujące kierunki studiów:

 1. Pielęgniarstwo I stopnia oraz studia pomost. AB, C, D, E;
 2. Pielęgniarstwo  II stopnia.

oraz dodatkowo Uczelnia uzyskała pozytywną opinię PKA-i oraz zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie następujących kierunków studiów:

 1. Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia;
 2. Informatyka II stopnia;
 3. Mechatronika I stopnia;
 4. Pedagogika studia 5-letnie;
 5. Terapia zajęciowa z rehabilitacją I stopnia;