Celem tegorocznej – IX konferencji z cyklu „Problemy współczesnej profilaktyki” – jest wymiana doświadczeń badaczy i praktyków skoncentrowanych na problemach profesjonalizmu specjalistów i jakości działań profilaktycznych w Polsce i w świecie.

CEL KONFERENCJI

Pierwsze dekady obecnego wieku to gwałtowne przyspieszenie zmian w różnych obszarach życia społecznego. Obszarem, w którym zmiany te są szczególnie istotne dla człowieka i świata, jest obszar wartości. Z perspektywy profilaktyki wiodącą rolę zdają się pełnić cztery zjawiska:

 • zjawisko redefinicji wartości, polegające na zachowaniu nazwy wartości, ale wypełnieniu tej nazwy inną treścią (a więc czym dzisiaj jest dla człowieka wolność, miłość, otwartość czy tolerancja?)
 • zjawisko dysonansu poznawczego związanego z wartościami (a więc dobro/złoprawo każdego człowieka/niektórych ludzi do życia; prawa człowieka/prawa silniejszego?)
 • zjawisko eliminowania niektórych wartości z życia społecznego (a więc czy np. tradycja, patriotyzm, naród, rodzina są jeszcze wartościami?)
 • zjawisko laicyzacji życia społecznego (a więc ograniczanie roli/eliminowanie/zwalczanie religijności)

W tym kontekście organizowana konferencja ma na celu prezentację poglądów na temat miejsca i roli wartości w całokształcie zdrowego życia człowieka, omówienie zagrożeń i nadziei związanych z dokonującymi się zmianami w sferze wartości, wymianę doświadczeń z prac badawczych nad rolą wartości w szkoleniu specjalistów i konstruowaniu programów profilaktycznych oraz prezentację dobrych praktyk w tym zakresie. Szczegółowej analizie chcemy poddać zarówno procedury szkolenia i certyfikowania specjalistów, jak i realizowane przedsięwzięcia i programy profilaktyczne.

Tradycyjnie już konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny. Do udziału w niej zapraszamy badaczy i praktyków z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, duszpasterstwa, filozofii, prawa, nauk medycznych itd.

BLOKI TEMATYCZNE

BLOKI TEMATYCZNE

Obrady plenarne i praca w sekcjach będą koncentrować się wokół następujących bloków tematycznych:

 • Rola wartości we współczesnym społeczeństwie oraz w różnych grupach wiekowych
 • Etyczne aspekty szkolenia specjalistów z zakresu profilaktyki
 • Kodeks etyczny specjalisty z zakresu profilaktyki
 • Miejsce i rola wartości w programach profilaktycznych
 • Ewaluacja programów profilaktycznych
 • Dobre praktyki w przywracaniu wartości wychowaniu i profilaktyce

BLOKI TEMATYCZNE

W ramach Konferencji zrealizowane zostaną:

 • Sesje plenarne z referatami
 • Sesje tematyczne z doniesieniami z badań
 • Sesja plakatowa
 • Sesja warsztatowa
 • Sesja studenckich kół naukowych
 • Panel ekspertów (teoretycy i praktycy)

PROGRAM KONFERENCJI

Program konferencji – do pobrania w wersji .pdf

KOMITET

KOMITET NAUKOWY

 • Prof. dr hab. Zbigniew B. Gaś (WSEI w Lublinie) – przewodniczący
 • Ks. prof. dr Marek Dziewiecki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Prof. dr hab. Henryk Gasiul (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Prof. dr hab. Petro Husak (Wołyński Uniwersytet Narodowy w Łucku)
 • Prof. dr hab. Mirosław Jarosz (WSEI w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu)
 • Prof. dr hab. Wiesław Kowalski (WSEI)
 • Prof. dr hab. Anton Lisnik (Katolicki Uniwersytet w Rużomberku)
 • Prof. dr hab. Lidia Łysiuk (WSEI w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Maria Luisa de Natale (Uniwersytet Katolicki w Mediolanie)
 • Dr Andrzej Margasiński (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
 • Prof. dr hab. Iwona Niewiadomska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Krzysztof Ostaszewski (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie)
 • Prof. dr hab. Barbara Pilecka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Prof. dr hab. Jacek Pyżalski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Prof. dr hab. Mieczysław Radochoński (Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie)
 • Prof. dr hab. Maria Ryś (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Prof. dr hab. Józef Stachyra (UMCS w Lublinie)
 • Ks. prof. dr hab. Marian Stepulak (WSEI w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Stanisława Steuden (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Dorota Turska (UMCS w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Jan Tylka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Prof. dr hab. Stanislav Vojtko (Instytut Rodziny w Bratysławie)

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Dr Wiesław Poleszak – przewodniczący
 • Dr Monika Baryła-Matejczuk – z-ca przewodniczącego
 • Dr Marta Pawelec – członek
 • Ks. dr Jacek Łukasiewicz – członek
 • Mgr Małgorzata Gonet – sekretarz

ORGANIZATORZY

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Wydział Administracji i Nauk Społecznych

GALERIA