Zapraszamy na XV MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

Współczesne trendy i wyzwania przedsiębiorczości, bezpieczeństwa,
transportu i logistyki

Termin: 15-17 maja 2024r.
Miejsce:
Berberys Park Hotel
Kazimierz Dolny n. Wisłą

We invite you to
the
XV International Academic Conference
„Contemporary trends and challenges in business, security,
transport and logistics”

Dates: 15– 17 May 2024
Conference venue: Berberys Park Hotel
Kazimierz Dolny on the Vistula River

CEL KONFERENCJI

Konferencja będzie stanowić, jak co roku, spotkanie przedstawicieli nauki, samorządowców i praktyków życia gospodarczego z Polski, Ukrainy i Bułgarii, którzy będą debatować nad trendami i wyzwaniami, które stoją przed przedsiębiorczością, bezpieczeństwem krajów, transportem i logistyką.

Celem organizowanej przez Lubelską Akademię WSEI konferencji jest pogłębiona dyskusja nad wyzwaniami stojącymi przed Polską Wschodnią oraz ich wpływem na bezpieczeństwo regionu, jak również całego państwa.
Na przełomie drugiej i trzeciej dekady XXI wieku determinującym czynnikiem funkcjonowania globalnej gospodarki stało się powszechne poczucie niepewności i nieprzewidywalności, co wymusza na przedsiębiorstwach konieczność dostosowania się do zmieniających się warunków.
Transport i logistyka mogą wydawać się z pozoru dziedzinami biznesu, w których trudno o rewolucyjne zmiany. Obserwując jednak to, co oferują nowe technologie, okazuje się, że stoimy właśnie w obliczu przełomowych zmian, uwidaczniają się kolejne aspekty, na które muszą reagować zarządzający przedsiębiorstwami w różnych obszarach gospodarki. Można wnioskować, że najbliższe lata będą przynosić bardzo dynamiczne przemiany.
Uczestnicy konferencji podzielą się także dobrymi praktykami, będą poszukiwali jak najlepszych rozwiązań, szczególnie dla sektora MŚP.

Subject and purpose of the conference

The conference will be, as every year, a meeting of representatives of academics, local government officials and practitioners of economic life from Poland, Ukraine and Bulgaria, who will debate the trends and challenges facing entrepreneurship, country security, transport and logistics.

The conference, organised by WSEI University, aims at an in-depth discussion of the challenges facing Eastern Poland and their impact on the security of the region as well as the country as a whole.
At the turn of the second and third decades of the 21st century, a widespread sense of uncertainty and unpredictability has become a determining factor in the functioning of the global economy, forcing companies to adapt to changing conditions.
On the surface, transport and logistics may appear to be business areas where revolutionary change is hard to come by. However, observing what the new technologies offer, it appears that we are just facing disruptive changes, with further aspects becoming apparent, to which managers of companies in various areas of the economy must respond. It can be concluded that the coming years will bring very dynamic transformations.
The participants of the conference will also share good practices, seek the best possible solutions, especially for the SME sector.

ADRESACI WYDARZENIA

Przedsięwzięcie  jest skierowane do/The event is aimed:

 • nauczycieli akademickich/academic teachers
 • przedstawicieli samorządu terytorialnego/representatives of local government
 • transportu i logistyki/transport and logistics
 • służb mundurowych/uniformed services 
 • przedsiębiorców
 • doktoranci/doctoral students
 • studenci/students

PROGRAM

I obszar – Przedsiębiorczość w perspektywie zmian zachodzących we współczesnym świecie

II obszar – Fakty, zjawiska i mechanizmy kształtujące obszar bezpieczeństwa europejskiego w warunkach przemian globalizacyjnych

III obszar –  Wybrane aspekty funkcjonowania logistyki i transportu w świetle wyzwań, jakie stoją przed Polską w najbliższej dekadzie

Subject Area I – Entrepreneurship in the perspective of changes occurring in the modern world
Subject Area II – Facts, phenomena and mechanisms shaping the area of European security in the conditions of globalisation changes
Subject Area III – Selected aspects of the functioning of logistics and transport in light of the challenges facing Poland in the coming decade

ORGANIZATOR/ORGANIZER

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Lubelskiej Akademii WSEI/Faculty of Administration and Social Sciences of the WSEI University

Wydział Transportu i Informatyki Lubelskiej Akademii WSEI/Faculty of Transport and Computer Science of the WSEI University

Partnerzy naukowi konferencji:

Lesia Ukrainka Volyn National University
Varna Free Univeristy “Chernorizets Hrabar” in Varna
Thai Nguyen University in Vietnam
Nordic International University in Uzbekistan
Nasarawa State University Keffi
Kazahstanskiy Medicinskiy Universitet VSHOZ i
Ternopil Ivan Puluj National Technical University
West Ukrainian National University in Tarnopol
Universum College (UC) Kosovo
European University in Tirana
Business and Technology University (BTU) in Georgia
University of Dar Es Salaam Mkwawa University College of Education, Tanzania
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute” in Ukraine
Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University Anambra State in Nigeria
Alcala University in Spain
IDEA Academy, Malta
Nowy Sącz Business School – National Louis University
WSGE University of Applied Sciences (AWSGE) in Józefów

PATRONAT HONOROWY

Patronat honorowy Wojewoda Lub. Krzysztof Komorski
Patronat Marszałka Stawiarskiego
Prezydent Miasta Lublin

PATRONAT MEDIALNY

Radio Free
Panorama lubelska
tvp3
polskie radio lublin
dziennik wschodni

KOMITET

KOMITET NAUKOWY / Scientific Committee of the Conference

Prof. dr hab. eng. Marek Opielak, WSEI University in Lublin, Rector, Poland

Prof. dr hab. Anatolii Tsos, Lesia Ukrainka Volyn National University, Rector, Ukraine

Prof. dr hab. Sherzod Mustafakulov Igamberdiyevich, Nordic International University, Rector, Uzbekistan

Prof. Suleiman Bala Mohammed, Nasarawa State University, Rector, Nigeria

 Prof. dr hab. Auyezova Ardak, Kazahstanskiy Medicinskiy Universitet VSHOZ, Rector, Kazachstan

Prof. dr hab. Yevgen  Sokol, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute” in Ukraine, Rector

Prof. dr hab. Indira Karibayeva, Kazahstanskiy Medicinskiy Universitet VSHOZ, Kazachstan

Prof. dr hab. Elshod Umarov, Nordic International University, Uzbekistan

 Prof. dr Minh T. Nguyen, Thai Nguyen University, Rector Viet Nam

Prof. dr Dang Thi Thanh Huong, Thai Nguyen University, Viet Nam

Ks. Prof. Stanisław Dziekoński, CEO New Technology Fundation in Warsaw, Poland

Prof. Amantius Akimjak, Catolik University in Ruzemberok, Slovakia

Prof. Andrzej Cwynar, Akademia WSEI Lublin, Poland

Prof. Elena Fleacă, Universitatea Politehnica din Bucureşti, Romania

Prof. eng. Tomasz Rymarczyk, WSEI University in Lublin, Poland

Prof. dr hab. Diana Ismailova, Kokshe University, Kazachstan

Prof. Mirosław Jarosz, WSEI University in Lublin, Poland

Prof.  Tatiana Varcholova, University of Central Europe Skalica, Słowacja

Prof. Olga Borisova, Varna Free University „Chernorizets Hrabar”, Bułgaria

Prof. Jerzy Gilarowski, University of Dar Es Salaam Mkwawa University College of Education, Tanzania

Prof. Janusz Gudowski, WSEI University, Lublin, Poland

Prof. Tetiana Zatonatska, Taras Schevchenko National University in Kyiev, Ukraine

Prof. Katarzyna Markiewicz, WSEI University in Lublin, Poland

Prof. Artem Artyukov, Sumy State University, Ukraine

Prof. Nazar Podolchak, Lviv Polytechnic National University, CEO SID City Scientific Park, Lviv, Ukraine.

Prof. Weronika Karkowska, Lviv Polytechnic National University in Lviv, Ukraine

Prof. Miroslav Gejdos, profesor, Catolic University in Ruzemberok, Slovakia

Prof. Lyubomir Antonov, Varna Free University „Chernorizets Hrabar”, Bulgaria 

Prof. K’tso Nghargbu, Nasarawa State University Nigeria

Prof. Oleg Liashuk, Ternopil Ivan Puluj National Technical University

Dr eng. Artur Dmowski, WSEI University in Lublin, Poland

Dr Sylwia Skrzypek-Ahmed, WSEI University in Lublin, Poland

Dr Łukasz Wojciechowski, WSEI University in Lublin, Poland

Dr Igor Chulipa, Lesya Ukrainka Eastern European National University

Dr Ngozi N. Joe-Ikechebelu, Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University Anambra State

Dr Uju Sussan Muogbo, Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University Anambra State

Dr Dariusz Woźniak, Polska

Dr Tatyana Odintsova, IDEA Academy, Malta

Dr Sanja Blažević Burić, Jurajlo Dobrila University of Pula (Pula), Croatia

KOMITET ORGANIZACYJNY / Conference Organizing Committee

dr Sylwester Bogacki, prof. Akademii WSEI – przewodniczący komitetu
dr Sylwia Skrzypek-Ahmed – sekretarz konferencji, Akademia WSEI
dr Olena Ivashko – sekretarz konferencji, Wołyński Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku
dr hab. Tomasz Wołowiec, prof. Akademii WSEI
dr Artur Dmowski, Akademia WSEI
dr Łukasz Wojciechowski, Akademia WSEI
mgr Anna Szawara – Akademia WSEI

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

ZGŁOSZENIA/Important dates

30 kwietnia 2024 r. – zgłoszenie udziału w konferencji
10 maja 2024 r. – ostateczny termin dokonania opłaty konferencyjnej
10 maja 2024 r. – nadesłanie przez uczestników tekstów referatów przeznaczonych do publikacji na adres e-mail: sylwia.skrzypek-ahmed@wsei.lublin.pl

30 April 2024 – registration for the conference
10 May 2024 – deadline for payment of the conference fee
10 May 2024 – submission by participants of texts of papers for publication to the following e-mail address: sylwia.skrzypek-ahmed@wsei.lublin.pl

OPŁATY

Wydarzenie otwarte;

Opłata konferencyjna w wysokości 1200,00 zł obejmuje:

 • udział w konferencji,
 • opublikowanie referatu w Monografii (Wydawnictwo Innovatio Press),
 • wycieczkę edukacyjną,
 • śniadania, obiady, kolacje,
 • przerwy kawowe,
 • 2 noclegi;

  Opublikowanie tekstu w Monografii bez udziału w konferencji: 400 zł

Open event
The conference fee of 1200.00 PLN includes:

 • participation in the conference,
 • publication of the paper in the Monograph (Publishing Innovatio Press),
 • educational excursion,
 • breakfasts, lunches, dinners, 
 • coffee breaks,
 • 2 overnight stays;Publication of the text in the Monograph without participation in the conference: 400 PLN

OPŁATY/Conference fee

Tytuł wpłaty: “Współczesne trendy i wyzwania przedsiębiorczości, bezpieczeństwa, transportu i logistyki

Nr konta do wpłat (ostateczny termin – 10.05.2024 r.)
06 1140 1094 0000 2027 6900 1026
Lubelska Akademia WSEI
ul. Projektowa 4
20-209 Lublin
NIP 712-26-52-693

 

Conference fee with a note in the title: Conference

Contemporary faces of entrepreneurship, security, transport and logistics”– 10.05.2024,  should be transferred to the account:  
Account number:
06 1140 1094 0000 2027 6900 1026

WSEI University, ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin

DODATKOWE INFORMACJE

Istnieje dodatkowo możliwość w zależności od tematyki złożenia artykułu (np. drugiego) zgodnie z cennikiem do:

– czasopisma prawniczego “Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” [100 pkt] link z wytycznymi: https://tkp.edu.pl/ –  opłata zgodnie z cennikiem

– Journal of Modern Science (100 pkt.), link z wytycznymi: https://www.jomswsge.com/en – opłata zgodnie z cennikiem

– International Journal of Economics and Social Sciences (40 pkt.), link z wytycznymi: https://instytutinnowacji.edu.pl/o-ijoness/ – opłata zgodnie z cennikiem

– International Journal of Legal Sciences (40 pkt.), link z wytycznymi: https://instytutinnowacji.edu.pl/ijols-prawo-2/ – opłata zgodnie z cennikiem

There is additionally the possibility, depending on the subject matter, of submitting an article (e.g. a second article) in accordance with the price list to:
– law journal ‘Teka Komisji Prawniczej PAN Lublin Branch’. [100 points] link with guidelines: https://tkp.edu.pl/ – fee according to the price list
– Journal of Modern Science (100 points), link with guidelines: https://www.jomswsge.com/en – fee according to the price list
– International Journal of Economics and Social Sciences (40 points), link with guidelines: https://instytutinnowacji.edu.pl/o-ijoness/ – fee according to the price list
– International Journal of Legal Sciences (40 points), link with guidelines: https://instytutinnowacji.edu.pl/ijols-prawo-2/ – fee according to the price list

Osoby kontaktowe

Kontakt/Contact

dr Sylwia Skrzypek-Ahmed
sylwia.skrzypek-ahmed@wsei.lublin.pl
tel. 508-246-841