Podstawy formalno-prawne

//Podstawy formalno-prawne
Podstawy formalno-prawne 2018-05-25T11:43:20+00:00

ZEWNĘTRZNE AKTY PRAWNE

USTAWY I ROZPORZĄDZENIA

PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA PIELĘGNIAREK

OCENY I WYTYCZNE PKA-I

Ocena programowa PKA (wzory dokumentów obowiązujące od 12.01.2017 r.)

Wytyczne do przygotowania raportu samooceny (na podstawie Uchwały Nr 1/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej  z dnia 12 stycznia 2017 r.  w sprawie wytycznych do przygotowania raportu samooceny).

 1. Raport samooceny należy przygotować w siedmiu egzemplarzach, w tym dwóch w wersji papierowej,
 2. Raport samooceny powinien być syntetyczny.
 3. Jeżeli uczelnia prowadzi kształcenie na danym kierunku studiów w kilku podstawowych jednostkach organizacyjnych, raport należy przygotować odrębnie w każdej z nich.
 4. Jeżeli podstawowa jednostka organizacyjna prowadzi na danym kierunku studia o profilu ogólnoakademickim i o profilu praktycznym, raport należy przygotować odrębnie dla każdego z profili.
 5. Raport na temat działań naprawczych podjętych po ocenie warunkowej należy przygotować w trzech egzemplarzach, w tym jednym w wersji papierowej.
 6. Raporty, o których mowa powyżej uczelnia zobowiązana jest przekazać Polskiej Komisji Akredytacyjnej w terminie nie dłuższym niż sześć tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia o ocenie, a w przypadku ocen dokonywanych na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego – nie dłuższym niż cztery tygodnie.

Zasady przeprowadzania wizytacji (na podstawie Uchwały Nr 2/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zasad przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny programowej) 

Wizytacja przeprowadzana jest zgodnie z planem, który obejmuje:

 1. Spotkanie członków zespołu oceniającego, zwanego dalej Zespołem, w celu:
  • wymiany uwag dotyczących raportu samooceny,
  • ustalenia wykazu spraw, które zostaną omówione lub wyjaśnione z władzami uczelni oraz podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek, ze szczególnym uwzględnieniem uwag i zaleceń jakie zostały sformułowane w toku poprzedniej oceny jakości kształcenia na tym kierunku studiów,
  • ustalenia zadań, jakie będą realizowali w trakcie wizytacji poszczególni członkowie Zespołu oraz szczegółowego harmonogramu wizytacji, w tym spotkań z nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia na ocenianym kierunku studiów, studentami, przedstawicielami otoczenia społeczno- gospodarczego.
 2. Spotkanie Zespołu z władzami uczelni oraz podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek studiów w celu przedstawienia harmonogramu wizytacji oraz zapoznania się z najistotniejszymi problemami dotyczącymi roli jaką przypisują władze uczelni i jednostki temu kierunkowi w rozwoju uczelni/jednostki oraz realizacji ich strategicznych celów.
 3. Ocenę spełnienia kryteriów ogólnych określonych w § 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1529), oraz kryteriów szczegółowych określonych odpowiednio dla profilu ogólnoakademickiego lub profilu praktycznego w załącznikach nr 1 i 2 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
 4. Hospitację zajęć dydaktycznych.
 5. Wizytację bazy dydaktycznej, uczelnianej i pozauczelnianej wykorzystywanej do realizacji zajęć na ocenianym kierunku studiów; w przypadku oceny kierunku o profilu ogólnoakademickim ze szczególnym uwzględnieniem bazy naukowej, a w przypadku oceny kierunku o  profilu  praktycznym ze szczególnym uwzględnieniem bazy, w której prowadzone są zajęcia praktyczne, w tym związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym oraz bazy instytucji, w których odbywane są praktyki.
 6. Spotkania z:
  • nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia na ocenianym kierunku studiów m.in. w celu przedyskutowania oceny realizacji efektów kształcenia oraz działań zmierzających do doskonalenia programu kształcenia, planów rozwoju kierunku, a także wsparcia udzielanego przez uczelnię/jednostkę w rozwoju naukowym i zawodowym nauczycieli akademickich oraz pogłębianiu ich kompetencji dydaktycznych,
  • studentami, Samorządem Studenckim, oraz przedstawicielami studenckiego  ruchu naukowego,
  • przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym pracodawcami, zwłaszcza w przypadku oceny kształcenia o profilu praktycznym.
 7. Spotkania członków Zespołu w celu dokonania analizy informacji zebranych w czasie realizacji poszczególnych punktów harmonogramu wizytacji oraz ustalenia, czy umożliwią one dokonanie pełnej oceny, sformułowanie wniosków, uwag i zaleceń podsumowujących wizytację.
 8. Spotkanie końcowe z władzami uczelni/podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek w celu podsumowania wizytacji i przekazania wstępnych wniosków i zaleceń.
 9. Wizytacja trwa nie krócej niż dwa dni lub – w przypadku oceny powtórnej, o której mowa w  § 21 Statutu – wizytacja odbywa się na zasadach określonych w tym przepisie i może trwać jeden dzień.
 10. Po zakończeniu wizytacji Zespół przygotowuje raport w terminie nie dłuższym niż sześć tygodni, a w przypadku ocen dokonywanych na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego – niezwłocznie.

WEWNĘTRZNE AKTY PRAWNE

KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW UCZELNI I JEDNOSTEK W TYM ZAKRESIE

 • Zarządzenie nr 01/2016/2017 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z  dnia 01 października 2016 roku w sprawie: Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 • Zarządzenie nr 26/2016/2017 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z  dnia 15 maja 2017 roku w sprawie: aktualizacji Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 • Uchwała nr 2/2017/2018 Rady wydziału Administracji i Nauk Społecznych  WSEI w Lublinie z 24.10.2017r w sprawie: aktualizacji Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.
 • Uchwała nr 4/2017/2018 Rady wydziału Administracji i Nauk Społecznych  WSEI w Lublinie z 24.10.2017r w sprawie: powołania składu Wydziałowej Komisji ds. Programów Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia, po zmianie struktury organizacyjnej.
 • Uchwała nr 4/2017/2018 Rady wydziału Transportu i Informatyki WSEI w Lublinie z dnia 27 października 2017 r w sprawie: aktualizacji Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia funkcjonującego na Wydziale Transportu i Informatyki.
 • Uchwała nr 2/2017/2018 Rady wydziału Transportu i Informatyki WSEI w Lublinie z 27 października 2017 r w sprawie: powołania składu Wydziałowej Komisji ds. Programów Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia na rok akademicki 2017/2018.
 • Uchwała nr 02/2016/2017 Rady Wydziału Nauk o zdrowiu WSEI z dnia 3 października 2016 r. w sprawie: aktualizacji Systemu Zapewnienia Jakości Wydziału Nauk o zdrowiu.
 • Uchwała nr 03/2016/2017  Rady Wydziału Nauk o zdrowiu WSEI z dnia 03 października 2016 r. w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji ds. Programów Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia.

DOTYCZĄCE TWORZENIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I I II STOPNIA, STUDIACH PODYPLOMOWYCH I KURSACH DOKSZTAŁCAJĄCYCH

 • Uchwała nr 22a/2016/2017 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie: ogólnych wytycznych dotyczących programów studiów opartych na Polskiej Ramie Kwalifikacji.
 • Zarządzenie nr 19/2016/2017 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z  dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie: szczegółowego projektowania programów kształcenia.
 • Zarządzenie nr 14a /2016/2017 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z  dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie: ogólnych wytycznych dla Wydziałów dotyczących zasad przydzielania godzin i punktów ECTS dla poszczególnych grup zajęć w programie kształcenia.
 • Zarządzenie nr 25a /2014/2015 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z  dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie: zaleceń i wskazówek dla Rad wydziałów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie w zakresie projektowania, zatwierdzania, doskonalenia programów kształcenia oraz weryfikacji efektów kształcenia.
 • Uchwała nr 99/2014/2015 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji z dnia 11.12.2014 r. w sprawie wytycznych do tworzenia i prowadzenia studiów niestacjonarnych.
 • Uchwała nr 100/2014/2015 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji z dnia 11.12.2014 r. w sprawie wytycznych do programów kształcenia w zakresie przydziału punktów ECTS do poszczególnych grup zajęć.
 • Uchwała nr 101/2014/2015 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji z dnia 11.12.2014r. w sprawie wytycznych dotyczących praktyk zawodowych realizowanych na kierunkach kształcenia o profilu praktycznym.
 • Uchwała nr 126/2016/2017 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji z dnia 11.12.2014r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów  w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 • Uchwała nr 1/2016/2017 Rady wydziału Administracji i Ekonomii WSEI w Lublinie z 18.06.2017r w sprawie: zatwierdzenia programu kształcenia dla kierunku studiów Ekonomia, studia licencjackie, I stopień o profilu praktycznym, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, dla toku kształcenia 2017-2020.
 • Uchwała nr 2/2016/2017 Rady wydziału Administracji i Ekonomii WSEI w Lublinie z 18.06.2017r w sprawie: zatwierdzenia programu kształcenia dla kierunku studiów Ekonomia, II stopień o profilu ogólnoakademickim, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, dla toku kształcenia 2017-2019.
 • Uchwała nr 3/2016/2017 Rady wydziału Administracji i Ekonomii WSEI w Lublinie z 18.06.2017r w sprawie: zatwierdzenia programu kształcenia dla kierunku studiów Administracja, studia licencjackie, I stopień o profilu praktycznym, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, dla toku kształcenia 2017-2020.
 • Uchwała nr 4/2016/2017 Rady wydziału Administracji i Ekonomii WSEI w Lublinie z 18.06.2017r w sprawie: zatwierdzenia programu kształcenia dla kierunku studiów Administracja, II stopień o profilu ogólnoakademickim, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, dla toku kształcenia 2017-2019.
 • Uchwała nr 5/2016/2017 Rady wydziału Administracji i Ekonomii WSEI w Lublinie z 18.06.2017r w sprawie: zatwierdzenia programu kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie, studia licencjackie, I stopień o profilu praktycznym, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, dla toku kształcenia 2017-2020.
 • Uchwała nr 6/2016/2017 Rady wydziału Administracji i Ekonomii WSEI w Lublinie z 18.06.2017r w sprawie: zatwierdzenia programu kształcenia dla kierunku studiów Logistyka, studia inżynierskie, I stopień o profilu praktycznym, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, dla toku kształcenia 2017-2021.
 • Uchwała nr 7/2016/2017 Rady wydziału Administracji i Ekonomii WSEI w Lublinie z 18.06.2017r w sprawie: zatwierdzenia programu kształcenia dla kierunku studiów Finanse i rachunkowość, studia licencjackie, I stopień o profilu praktycznym, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, dla toku kształcenia 2017-2020.
 • Uchwała nr 8/2016/2017 Rady wydziału Administracji i Ekonomii WSEI w Lublinie z 18.06.2017r w sprawie: zatwierdzenia programu kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia licencjackie, I stopień o profilu praktycznym, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, dla toku kształcenia 2017-2020.
 • Uchwała nr 9/2016/2017 Rady wydziału Administracji i Ekonomii WSEI w Lublinie z 18.06.2017r w sprawie: zatwierdzenia programu kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie, studia licencjackie, I stopień o profilu praktycznym, w formie stacjonarnej, dla toku kształcenia 2017-2020, w wersji anglojęzycznej.
 • Uchwała nr 10/2016/2017 Rady wydziału Administracji i Ekonomii WSEI w Lublinie z 18.06.2017r w sprawie: zatwierdzenia programu kształcenia dla kierunku studiów Ekonomia, II stopień o profilu ogólnoakademickim, w formie stacjonarnej, dla toku kształcenia 2017-2019, w wersji anglojęzycznej.
 • Uchwała nr 7/A/2016/2017 Rady wydziału Transportu i Informatyki WSEI w Lublinie z dnia 14 czerwca 2017 r w sprawie: zatwierdzenia programu kształcenia dla kierunków studiów Transport,  studia inżynierskie, I stopień o profilu praktycznym, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla toku kształcenia 2017-2021.
 • Uchwała nr 7/B/2016/2017 Rady wydziału Transportu i Informatyki WSEI w Lublinie z dnia 14 czerwca 2017 rw sprawie: zatwierdzenia programu kształcenia dla kierunków studiów Mechanika i Budowa Maszyn, studia inżynierskie, I stopień o profilu praktycznym, w formie stacjonarnej  i niestacjonarnej dla toku kształcenia 2017-2021.
 • Uchwała nr 7/C/2016/2017 Rady wydziału Transportu i Informatyki WSEI w Lublinie z dnia 14 czerwca 2017 rw sprawie: zatwierdzenia programu kształcenia dla kierunków studiów Informatyka, studia inżynierskie, I stopień o profilu praktycznym, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla toku kształcenia 2017-2021.
 • Uchwała nr 7/D/2016/2017 Rady wydziału Transportu i Informatyki WSEI w Lublinie z dnia 14 czerwca 2017 rw sprawie: zatwierdzenia programu kształcenia dla kierunków studiów Transport, studia magisterskie, II stopień o profilu ogólnoakademickim, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla toku kształcenia 2017-2019.

DOTYCZĄCE OKREŚLANIA I WERYFIKOWANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

 • Uchwała Senatu nr 24/2016/2017 Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji z dnia 19.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunkach i specjalnościach studiów realizowanych od roku  akademickiego 2017/2018 w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 • Uchwała Senatu nr 38/2016/2017 Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji z dnia 14.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunkach studiów realizowanych w języku angielskim od roku  akademickiego 2017/2018 w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 • Uchwała Senatu WSEI nr 74/2012/2013 w sprawie: modułowego systemu kształcenia i praktycznego profilu kształcenia z dn. 23.09.2013 r.
 • Zarządzenie nr 19a /2016/2017 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie: ogólnych zasad funkcjonowania Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Uchwała Senatu WSEI nr 110/2014/2015 z dn. 28.04.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulamin studiów podyplomowych

DOTYCZĄCE ZASAD REKRUTACJI

 • Uchwała Senatu nr 30/2016/2017 z dn. 19.06.2017 r. w sprawie: zasad rekrutacji do WSEI na rok akademicki 2018/2019.
 • Uchwała Senatu nr 4/2015/2016 z dn. 31.03.2016 r. w sprawie: zasad rekrutacji do WSEI na rok akademicki 2017/2018.
 • Uchwała Senatu nr 108/2014/2015 z dn. 28.04.2015 r. w sprawie: zasad rekrutacji do WSEI na rok akademicki 2016/2017.
 • Zarządzenie Kanclerza nr 25/2016/2017  z dn. 15.05.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu odpłatności za studia
 • Zarządzenie Kanclerza nr 20/2016/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sprawie szczegółowych wzorów umów o warunkach odpłatności za studia w WSEI.

DOTYCZĄCE TOKU STUDIÓW

 • Zarządzenie Rektora WSEI nr 10/2017/2018 z dnia 02.03.2018 w sprawie zmian w Zarządzeniu Rektora nr 09/2014/2015 z dn. 17.12.2014
 • Zarządzenie Rektora WSEI nr 9/2014/2015 w sprawie Regulaminu pracy dyplomowej i trybu przeprowadzania egzaminu dyplomowego.
 • Zarządzanie Rektora WSEI nr 9a/2017/2018 z dn. 28.02.2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych WSEI
 • Zarządzenie Rektora WSEI nr 22/2015/2016 z dn. 22.02.2016 r. w sprawie warunków zaliczania studentów WSEI praktyk zawodowych.

DOTYCZĄCE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

 • Statut WSEI.
 • Zarządzenie Rektora nr 15/2014/2015 z dn. 10.03.2015 r. w sprawie: okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA BIURA KARIER

DOTYCZĄCE POMOCY UDZIELANEJ STUDENTOM W TRAKCIE KSZTAŁCENIA