Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji  otrzymała dofinansowanie do projektu: Międzynarodowy program kształcenia w języku angielskim uwzględniający światowe trendy gospodarcze dla kierunku Ekonomia II stopnia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Okres realizacji projektu od: 2017-04-01 do: 2019-09-30

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla 50 (27K/23M) St. kierunku Ekonomia II stopnia w WSEI w Lublinie do 30.09.2019r.

Wartość projektu:

2 183 056,50 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:

2 117 563,50 zł

Cel zostanie osiągnięty poprzez adekwatnie zaplanowane zadania:

1.Internacjonalizacja i realizacja międzynarodowego programu kształcenia w WSEI na kierunku Ekonomia II stopnia prowadzonego w j. angielskim, skierowanego zarówno do studentów z Polski, jak i do cudzoziemców. Projekt obejmuje swoim działaniem opracowanie i realizację umiędzynarodowionego programu całego cyklu kształcenia na studiach II stopnia Ekonomia w j. angielskim będzie przebiegać w 6 et:

  1. Ukierunkowanie programu na studenta.
  2. Internacjonalizacja treści programu.
  3. Internacjonalizacja strategii nauki i nauczania.
  4. Internacjonalizacja materiałów instruktażowych i narzędzi nauczania
  5. Internacjonalizacja strategii oceniania.
  6. Po realizacji pkt. 1 do 5 – nastąpi realizacja pełnego programu/cyklu kształcenia na Ekonomii II stopnia.

2. Międzynarodowa szkoła letnia, czyli Internacjonalizacja aktywności poza-programowych dla studentów Ekonomi II stopnia. Zadanie ma służyć organizacji zajęć adaptacyjnych dla studentów.

3. Profesorowie wizytujący – włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej w prowadzenie zajęć w ramach umiędzynarodowionego programu kształcenia na kierunku Ekonomia II stopnia prowadzonego w j. angielskim.

Projekt przewiduje również w ramach cyklu kształcenia zajęcia dotyczące przygotowania cudzoziemców do kontynuowania kształcenia lub do podjęcia zatrudnienia w Polsce po zakończeniu kształcenia. Działania będą wsparte monitoringiem losów obcokrajowców w ciągu 12 miesi. po zakończeniu kształcenia w ramach projektu realizowanym przez Biuro Karier – 2 moduły wprowadzające do obowiązkowych praktyk zawodowych i modułów z przedsiębiorczości.

KRYTERIA REKRUTACYJNE:

Kryteria formalne uczelniane (w tym przepisy prawa związane z rekrutacją cudzoziemców, podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich + Kryteria projektowe (ankieta rekrutacyjna, zgoda na przetwarzanie danych os., udział w monitoringu losów absolwentów Posiadanie certyfikatu z języka angielskiego na poziomie B2 lub egzamin wstępny ze znajomości języka angielskiego.

Kryteria dodatkowe:

  • niepełnosprawność (+1pkt)
  • obszar wiejski (+1pkt)
  • płeć (+1pkt – preferowane K)

O zakwalifikowaniu do udziału decydować będzie spełnienie kryteriów liczba pkt. oraz jako ostatnie kryterium, kolejność zgłoszeń. W przypadku liczby chętnych przekraczających dostępne miejsca  – Egzamin przedmiotowy/punkty na świadectwie maturalnym.

Rekrutacja prowadzona jest w języku polskim

Rekrutacja prowadzona jest w języku angielskim

DODATKOWE INFORMACJE

Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej pokój 107
tel: 81 749 32 49