ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA PRAKTYKI ZAWODOWE/STAŻ

Informacje ogólne  

Studenci Lubelskiej Akademii WSEI mają możliwość ubiegania się o stypendium Programu Erasmus+ na wyjazd na praktyki zawodowe/staż do zagranicznych instytucji/przedsiębiorstw w roku akademickim 2022/2023. Wyjazdy studentów na praktyki zawodowe/staż odbywają się zgodnie z „Zasadami rekrutacji studentów WSEI na studia i praktyki zawodowe/staż za granicą” na rok akademicki 2022/2023. Okres trwania praktyk: od 5 dni do 12 miesięcy. Stypendia przeznaczone są na dofinansowanie kosztów pobytu za granicą ponoszonych przez studenta (koszty podróży, ubezpieczenia, zakwaterowania, wyżywienia).

Każdy student zakwalifikowany do wyjazdu na praktykę zawodową/staż ma zagwarantowane zaliczenie praktyki/stażu zrealizowanych w instytucji przyjmującej.

Kraje, w których można odbyć praktykę:

 • 27 państw członkowskich Unii Europejskiej.
 • Państwa trzecie stowarzyszone z programem: Macedonia Północna, Serbia, Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Turcja.
 • Państwa trzecie niestowarzyszone z Programem za wyjątkiem krajów z regionów 5 i 14.

Praktyka zawodowa NIE może być realizowana w:

 • instytucjach Unii Europejskiej,
 • instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej,
 • placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta.

Harmonogram rekrutacji na wyjazd na praktyki zawodowe/staż w ramach Programu Erasmus+:

 • Składanie dokumentów aplikacyjnych przez studentów;
 • Egzamin pisemny i ustny z języka obcego; (nie dotyczy osób, które posiadają certyfikat (poziom B2 co najmniej) z języka angielskiego lub z innego języka, w którym będą realizowane praktyki zawodowe/staż). Certyfikat nie może być starszy niż 2 lata;
 • Analiza dokumentów aplikacyjnych i wyników testu;
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji.

TERMINY ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

Dokumenty aplikacyjne powinny zostać złożone przez kandydatów w Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej (I piętro, pokój 103) lub mailowo na adres erasmus@wsei.lublin.pl w terminie:

 • do 31 marca 2023 r. na wyjazd na praktyki zawodowe/staż w roku akademickim 2022/2023.

Dokumenty złożone po tym terminie mogą zostać rozpatrzone w przypadku, gdy Uczelnia posiada wolne środki na przyznanie stypendiów dodatkowym kandydatom, z uwzględnieniem terminu złożenia dokumentów i pod warunkiem spełnienia kryteriów kwalifikacyjnych.

MINIMALNE WYMAGANIA FORMALNE (PRAKTYKI)

Student/absolwent zainteresowany praktyką zawodową/stażem w ramach Programu Erasmus+, może wyjechać do firmy lub instytucji w ramach krajów Partnerskich programu, o ile ta potwierdzi gotowość przyjęcia studenta w dokumencie Letter of Intent.

W wyjeździe na praktyki zawodowe/staż w Programie Erasmus+ mogą uczestniczyć studenci pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz tzw. „świeżo upieczeni absolwenci” (muszą przystąpić do rekrutacji na ostatnim roku studiów, tj. przed ich ukończeniem i zakończyć praktykę zawodową/staż w okresie nieprzekraczającym 1 rok od ukończenia studiów).

Wyjeżdżając za granicę w ramach Programu Erasmus+ student nie może być na urlopie dziekańskim, musi mieć zaliczone wszystkie dotychczasowe przedmioty z semestru poprzedzającego wyjazd oraz musi mieć uregulowane kwestie finansowe i prawne.

REKRUTACJA NA PRAKTYKI ZAWODOWE/STAŻ ZA GRANICĄ

Aby wyjechać na praktyki zawodowe/staż w ramach Programu Erasmus+ wraz z dofinansowaniem wyjazdu (stypendium studenta Erasmus+) należy:

 1. złożyć dokumenty aplikacyjne:
  • wypełniony formularz zgłoszeniowy na rok akademicki 2022/2023 wraz z informacją o średniej ocen za  ostatnie 2 lub 4 semestry studiów (poświadczonych przez właściwy dziekanat).
  • zaświadczenie o znajomości j. angielskiego lub języka kraju, do którego student chce wyjechać (jeśli student posiada taki dokument). Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce „Wymagania językowe”.
 2. wykazać się dobrą znajomością języka obcego oraz dobrą średnią ocen. Niewielkie odstępstwa od tej zasady są możliwe, gdy student wykazuje się bardzo dobrą znajomością języków obcych, posiada konkretne plany edukacyjne lub naukowe związane z wyjazdem, bardzo dobrą opinię i rekomendację promotora.

Oceny kandydatów na wyjazd dokonuje Komisja Rekrutacyjna.  Podczas selekcji brane są pod uwagę następujące kryteria:

 • znajomość języka obcego, w jakim będą prowadzone studia lub praktyki,
 • wyniki w nauce – średnia ocen ze studiów (2 lub 4 ostatnie semestry),
 • stypendia rektora

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz na: https://international.wsei.eu/erasmus-2/