Świadczenia dla studentów WSEI w Lublinie w roku akademickim 2021/2022

 

Studenci WSEI w Lublinie mogą się ubiegać o następujące świadczenia:

  • stypendium socjalne
  • stypendium Rektora
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogę

 

Wnioski będą przyjmowane od 1 września 2021 r. do 08 października 2021 r.
poniedziałek – piątek: 800 – 1500
sobota: 800 – 1400

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022, mogą składać wnioski od 1 września do 15 października 2021 r.

 

UWAGA!

Przypominamy, że:

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora należy złożyć bez wpisanej średniej ocen. Po złożeniu wniosku, średnia ocen zostanie uzupełniona przez kierownika Dziekanatu. Wyjątek stanowią studenci I roku studiów drugiego stopnia, którzy studia I stopnia ukończyli na innej uczelni. Te osoby dołączają zaświadczenie o średniej ocen z wszystkich przedmiotów za ostatnie dwa semestry studiów pierwszego stopnia z poprzedniej uczelni. Wszystkie osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, które student zgłasza we wniosku, muszą być potwierdzone stosownymi dokumentami (np. zaświadczenia, kopie dyplomów, itp.). Pod uwagę będą brane osiągnięcia uzyskane w okresie od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r.,

 

Powraca obowiązek dołączania do wniosku o stypendium socjalne, zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny, w sytuacji, gdy miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528,00 zł. Stypendium socjalne przyznawane jest studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, których wysokość dochodów na członka rodziny nie przekracza 1000,00 zł netto miesięcznie.

Przywrócony zostaje limit otrzymania maksymalnie dwóch zapomóg przez jednego studenta w roku akademickim.

 

O stypendium socjalne nie mogą ubiegać się cudzoziemcy niewymienieni w §12 „Regulaminu świadczeń dla studentów”. 

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentami: „Regulamin świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie”, „Szczegółowe zasady ustalania dochodu studenta”, „Szczegółowe zasady przyznawania stypendium Rektora”.

Student ubiegający się o świadczenia składa do każdego wniosku „Oświadczenie dotyczące formy wypłaty stypendium”.

 

 Zachęcamy do składania wniosków pocztą tradycyjną/kurierem na adres:

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji  „STYPENDIA”, ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin

 

Więcej informacji i wnioski do pobrania:

https://www.wsei.lublin.pl/pomoc-materialna/

 

Przyjmowanie wniosków oraz informacje dotyczące świadczeń dla studentów WSEI w Lublinie:

Biuro Karier i Spraw Studenckich
pokój 207 (II piętro)
tel. (81) 749-32-71
e-mail:
biurokarier@wsei.lublin.pl