Miło nam poinformować, że Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Solidarni z Ukrainą”, organizowanego przez Narodowe Centrum Wymiany Akademickiej (NAWA).

Celem Programu jest umożliwienie studentom, którzy są obywatelami Ukrainy i przybyli do Polski od 24 lutego 2022 r. kontynuowania studiów lub odbycia innych dowolnych form kształcenia w polskich uczelniach i instytutach w okresie do września 2022 roku.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu:

  • Przyjęcie uczestników Programu na studia ze zwolnieniem z wszelkich opłat w semestrze letnim 2021/2022.

Zapraszamy na studia I stopnia w systemie stacjonarnym na kierunki:

Ekonomia, Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość.

  • Zapewnienie udziału w bezpłatnym 60-godzinnym kursie z języka polskiego,
  • Wypłata stypendiów dla wszystkich uczestników Programu. Wypłata stypendium dla uczestnika Programu jest obligatoryjna przez cały okres, w którym uczestnik bierze udział w działaniach opisanych w punktach 1 – 2 oraz przebywa na terytorium Polski,
  • Zapewnienie opieki psychologicznej i prawnej związanej z kształceniem.

 

Uczestnikami działań realizowanych w Programie (uczestnikami Programu) mogą być obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 roku i którzy byli studentami ukraińskich uczelni w roku akademickim 2021/2022.

Uczestnicy Programu, w okresie objęcia ich wsparciem w ramach Programu, nie mogą pobierać innego stypendium o charakterze socjalnym, w tym stypendiów wskazanych w art. 86 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2022 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574).

Uczestnicy działań realizowanych w Programie mogą jednocześnie być objęci tylko jedną formą wsparcia obejmującą jedno z działań wskazanych w punktach 1 – 2 oraz wypłatę stypendium i zapewnienie opieki psychologicznej i prawnej związanej z kształceniem w jednej uczelni/instytucie.

Chętnych kandydatów prosimy o wypełnienie podania i przesłania go na adres:
rekrutacja@wsei.lublin.pl,
wraz z następującymi dokumentami:

  1. Dokumentem potwierdzającym aktualny status studenta wraz z kartą okresowych osiągnięć, przedstawiającą przedmioty, które zostały dotychczas zaliczone na uczelni macierzystej.
  2. W przypadku braku dokumentu, o którym mowa w punkcie 1 – oświadczeniem, że w dniu 24 lutego 2022 r. osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia studiowała na określonym roku studiów na danym kierunku i poziomie studiów w uczelni działającej na terytorium Ukrainy i nie dysponuje dokumentami poświadczającymi okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe, wydanymi przez tę uczelnię.
  3. Dokumentem potwierdzającym wjazd na terytorium RP nie wcześniej niż dnia 24 lutego 2022 roku,
  4. Oświadczeniem uczestnika programu dot. danych osobowych RODO.