Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji otrzymała dofinansowanie do projektu: 

„Postaw na przyszłość – Modelowy program kształcenia nauczycieli na kierunku Pedagogika”

Okres realizacji projektu: od: 2019-02-01 do: 2023-10-30

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Celem projektu jest podniesienie kompetencji przez 70% studentów uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez modyfikację programu kształcenia i realizacji studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna ze 125 studentów objętych wsparciem z EFS do 2023 roku.

Dofinansowanie projektu:

3 633 771, 48 zł

w tym ze środków europejskich:

3 157 261, 52 zł

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań:

  1. Opracowanie programu kształcenia na studiach jednolitych magisterskich na kierunku Pedagogika, efektów kształcenia, procesu dyplomowania we współpracy z przedstawicielami otoczenia społeczno – gospodarczego przez WSEI.
  2. Realizację programu dydaktycznego na studiach jednolitych magisterskich na kierunku Pedagogika, potwierdzone uzyskaniem zakładanych efektów kształcenia i ukończenie przez 70% studentów studiów.

W ramach modyfikowanych kierunku Pedagogika zostanie zmodyfikowany program kształcenia, który zostanie dostosowany do nowych przepisów prawa z uwzględnieniem Wytycznych opracowanych do Regulaminu konkursu. Kształcenie będzie prowadzone jako jednolite studia magisterskie.

Ramowy plan studiów Stacjonarnych na kierunku Pedagogika  obejmuje  łącznie 3274  godzin dydaktycznych, w tym 2754 godzin teoretycznych przeznaczonych na: wykłady (1810 godzin), ćwiczenia (1860 godzin),  seminaria (84 godzin) i 520 godzin praktycznych

Ramowy plan studiów Niestacjonarnych na kierunku Pedagogika obejmuje łącznie 2874 godzin dydaktycznych, w tym 2354 godzin teoretycznych przeznaczonych na: wykłady (1095 godzin), ćwiczenia (1175 godzin),  seminaria (80 godzin) i 520 godzin praktycznych

GRUPA DOCELOWA:

125 studentów (88K/37M) utworzonego kierunku Pedagogika magisterska jednolite studia. ( 1 edycja 2019/2020), w tym 35 osób na studiach stacjonarnych, 90 na studiach niestacjonarnych.