W związku z dynamicznym rozwojem współpracy międzynarodowej
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie  poszukuje pracownika na stanowisko
Asystent ds. projektów międzynarodowych 

Miejsce pracy: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta ds. projektów międzynarodowych odpowiedzialna będzie za realizację projektów międzynarodowych realizowanych przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie. 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, która będzie weryfikowana na etapie rozmowy kwalifikacyjnej,
 • dyspozycyjność i mobilność w związku z realizacją projektów międzynarodowych i koniecznością wyjazdów,
 • skrupulatność, umiejętność pracy pod presją czasu.
 • łatwość nawiązywania kontaktów, budowania i podtrzymywania relacji zawodowych zawodowych,
 • gotowość do rozwoju zawodowego,
 • mile widziana znajomość zasad związanych z realizacją projektów międzynarodowych.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę pełnym wymiarze czasu pracy;
 • możliwość rozwoju i awansu zawodowego;
 • szansę podejmowania wyzwań i realizacji własnych pomysłów;
 • możliwość doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy.

W przypadku posiadanego doświadczenia w obszarze współpracy międzynarodowej, realizacji projektów międzynarodowych możliwe jest zatrudnienia na stanowisku specjalisty ds. projektów międzynarodowych

Zgłoszenie:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie życiorysu zawodowego z opisem doświadczenia zawodowego w wymaganym zakresie oraz listu motywacyjnego (z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych) w terminie do  18.07.2021 na adres:

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Projektowa 4, 20 – 209 Lublin
Sekretariat, pok. 100

Przetwarzanie danych:

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie z siedzibą przy ul. Projektowej 4, 20-209 Lublin informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu.
Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22¹KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.
Na podstawie art. 7 ust 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienie skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Dane będą przetwarzane przez WSEI w Lublinie w okresie rekrutacji, zaś w przypadku przetwarzania na podstawie zgodnie z procedurami WSEI w Lublinie, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie wyznaczyła osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z która można skontaktować się pod adresem: iodo@wsei.lublin.pl.