Zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, studenci rozpoczynający studia od semestru letniego mogą się ubiegać o następujące świadczenia:

  • stypendium socjalne
  • stypendium rektora
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych

Wypełniony wniosek o przyznanie stypendium Rektora należy złożyć bez wpisanej średniej ocen. Po złożeniu wniosku, średnia ocen zostanie uzupełniona przez kierownika Dziekanatu. Wyjątek stanowią studenci I roku studiów drugiego stopnia, którzy studia I stopnia ukończyli na innej uczelni. Te osoby dołączają zaświadczenie o średniej ocen z wszystkich przedmiotów za ostatnie dwa semestry studiów pierwszego stopnia z poprzedniej uczelni. Wszystkie osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, które student zgłasza we wniosku, muszą być potwierdzone stosownymi dokumentami (np. zaświadczenia, kopie dyplomów, itp.). Pod uwagę będą brane osiągnięcia uzyskane w okresie od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r..

Studenci, którym zostało przyznane stypendium socjalne w semestrze zimowym, do wniosku nie dołączają ponownie wymaganych załączników. Składają Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej wraz załącznikami potwierdzającymi zmianę sytuacji.

 Wnioski będą przyjmowane od 1 do 31 marca 2021r.

Wnioski z kompletem dokumentów należy przesłać pocztą tradycyjną/kurierem na adres:

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji  „STYPENDIA” Projektowa 4, 20-209 Lublin ewentualnie złożyć osobiście w  Biuro Karier i Spraw Studenckich, pokój 207 (II piętro)

poniedziałek – piątek: 800 – 1500
sobota: 800 – 1400

Więcej informacji i wnioski do pobrania na stronie internetowej WSEI:

https://www.wsei.lublin.pl/pomoc-materialna/

Kontakt w sprawie stypendiów:

tel. (81) 749-32-71

e-mail: biurokarier@wsei.lublin.pl