Zapraszamy do udziału w XIV Konkursie

o Nagrodę Prezesa NBP

za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.

Konkurs dotyczy prac obronionych w 2020 roku na uczelniach na terenie Polski.

Informacje o Konkursie zostały udostępnione na stronie internetowej, pod adresem: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/konkursy/2021/magisterska/index.html

 

Autorom najlepszych prac magisterskich kapituła konkursowa przyzna:

  • pierwszą nagrodę w wysokości 15 000 zł,
  • drugą nagrodę w wysokości 10 000 zł,
  • trzecią nagrodę w wysokości 7 000 zł,
  • dwa wyróżnienia po 5 000 zł.

Pracę zapisaną na płycie CD/DVD wraz z formularzem zgłoszeniowym i kopią dyplomu należy przesłać na adres:

Narodowy Bank Polski, Departament Edukacji i Wydawnictw

ul. Świętokrzyska 11/21

00-919 Warszawa

z dopiskiem Konkurs na pracę magisterską.

 

Termin nadsyłania prac upływa: 15 lipca 2021 r., a o ich przyjęciu decyduje data stempla pocztowego.

Konkurs jest objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Prezesa Polskiej Akademii Nauk.