W związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem wywołującego chorobę COVID-19 oraz mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników i studentów WSEI w Lublinie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania Uczelni zarządza się, co następuje:

Powołuje się w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie Sztab Kryzysowy, którego celem jest:

  • podejmowanie działań i reakcji w odpowiedzi na publikowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz inne organy państwowe komunikaty, wytyczne i zalecenia związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2;
  • zapewnienie bieżącego funkcjonowania Uczelni w czasie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2;
  • czuwanie nad zachowywaniem najwyższych środków bezpieczeństwa w codziennym funkcjonowaniu Uczelni.

W skład Sztabu Kryzysowego, o którym mowa w § 1 wchodzą:

  1. Teresa Bogacka – Kanclerz Uczelni – Przewodnicząca Sztabu;
  2. Marek Żmigrodzki – Rektor Uczelni – członek Sztabu;
  3. Mirosław Jarosz – Prorektor ds. Nauki – członek Sztabu;
  4. Mariusz Paździor – Prorektor ds. Kształcenia i Spraw Studenckich – członek Sztabu;
  5. Sylwester Bogacki – Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych – członek Sztabu;
  6. Robert Pietrzyk – Dziekan Wydziału Transportu i Informatyki – członek Sztabu;
  7. Adam Raczkowski – Dziekan Wydziału Nauk o Człowieku – członek Sztabu.

Obsługę organizacyjną i administracyjną Sztabu zapewnia Dyrektor Działu Organizacyjno-Prawnego Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.