Student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, może otrzymać w uczelni zapomogę z funduszu stypendialnego. W szczególności podstawą wnioskowania o wsparcie może być utrata przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego. Zapomogi przyznawane będą wyłącznie na wniosek studenta, złożony wraz z dokumentacją potwierdzającą okoliczności opisane we wniosku, zgodnie z „Regulaminem świadczeń dla studentów”. Decyzję o przyznaniu zapomogi i jej wysokości podejmie Uczelnia Komisja Stypendialna.  Student może otrzymać zapomogę, nie więcej niż dwa razy w roku akademickim.
W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego, wnioski o stypendia i zapomogi można składać pocztą tradycyjną oraz mailem w formie skanu wydrukowanego dokumentu na adres: biurokarier@wsei.lublin.pl
Przypominamy, że stypendium rektora, stypendium socjalne i zapomoga nie przysługują studentowi:
  • posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny
  • posiadającemu tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.