KOMUNIKAT REKTORA I KANCLERZA WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE z dnia 11 marca 2020 r.

o zawieszeniu prowadzenia zajęć dydaktycznych w siedzibie Uczelni i przejściu na tryb zdalny

Szanowni Państwo,

W związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 informujemy co następuje.

 1. Decyzją Władz Uczelni w okresie od dnia 11 marca do dnia 31 marca 2020 r. włącznie O D W O Ł U J E  S I Ę wykłady i zajęcia dydaktyczne dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych prowadzone w siedzibie Uczelni. Zajęcia prowadzone będą zdalnie.
 2. Nauczyciele akademiccy zobowiązani są do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem Platformy e-learningowej Uczelni i sieci Internet.
 3. Nauczyciele akademiccy zobowiązani są do zamieszczania na bieżąco na Platformie e-learningowej Uczelni materiałów dydaktycznych.
 4. Nauczyciele akademiccy w godzinach zajęć zgodnych z dotychczasowym planem i harmonogramem zajęć mają obowiązek być dostępni dla studentów w formie kontaktu zdalnego.
 5. Zaplanowane w tym okresie egzaminy dyplomowe i poprawkowe odbywać się będą zgodnie z planem z zachowaniem najwyższych środków bezpieczeństwa.
 6. Praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne odbywają się zgodnie z ustalonymi harmonogramami, chyba że Pracodawca zawiesi odbywanie praktyk zawodowych. Studenci zobowiązani są w takiej sytuacji do stosowania się do zaleceń Pracodawców, u których odbywają praktyki zawodowe.
 7. Do dnia 14 marca 2020 r. Dziekani i Koordynatorzy kierunków zobowiązani są do przedstawienia nowego harmonogramu i planu zajęć prowadzonych zdalnie.
 8. Do dnia 30 kwietnia 2020 r. odwołuje się wszystkie zaplanowane w siedzibie Uczelni konferencje, wydarzenia naukowe oraz inne spotkania organizowane przez WSEI.
 9. Od dnia 11 marca 2020 r. wstrzymuje się kwaterowanie nowych osób w Domu Studenta oraz wprowadza się zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych
 10. W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 pracownicy i studenci WSEI powracający z zagranicznych wyjazdów zobowiązani są do bezwzględnego odbycia 14-dniowej kwarantanny domowej.
 11. Pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania w formie telefonicznej i mailowej Pracodawcy o podejrzeniu zachorowania na COVID-19, bądź o fakcie objęcia kwarantanną.
 12. W czasie odbywania przez pracownika Uczelni kwarantanny domowej zobowiązany jest on do świadczenia pracy zdalnie oraz dostarczenia do Pracodawcy odpowiedniego zaświadczenia Sanepidu o objęciu kwarantanną. Pracodawca uzgadnia z pracownikiem zakres i czas trwania pracy zdalnej. Okres ten nie może jednorazowo przekroczyć 14 dni. Bezpośredni przełożony pracownika zobowiązany jest do utrzymywania kontaktu z pracownikiem i nadzorowania efektów jego pracy zdalnej.
 13. Pracownicy i studenci zobowiązani są do codziennego zapoznawania się z aktualnymi komunikatami organów państwowych i władz Uczelni oraz stosowania się do zleceń w nich zawartych.

KANCLERZ WSEI
mgr Teresa Bogacka

REKTOR WSEI
Prof. dr hab. Marek Żmigrodzki