Przypominamy, że studenci, którzy przejściowo znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, np. w związku z obowiązująca w kraju sytuacją zagrożenia epidemicznego, mogą składać wnioski o jednorazową zapomogę.

Zapomoga przyznawana jest na wniosek studenta, złożony wraz z dokumentacją potwierdzającą okoliczności opisane we wniosku. Wnioski można składać pocztą tradycyjną lub osobiście w pok. 207 (II piętro).  

Zapomoga nie przysługuje studentowi:

  • posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • posiadającemu tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Wzór wniosku oraz pozostałe informacje na stronie https://www.wsei.lublin.pl/pomoc-materialna/