WSEI dołączyła do grona sygnatariuszy Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

Konferencję o Społecznej Odpowiedzialności Uczelni (SOU) zorganizowały Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. Tematem spotkania były „Doświadczenia, praktyki i wyzwania społecznej odpowiedzialności uczelni”.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie znalazła się w gronie Uczelni, które dostrzegają potrzebę realizacji misji uczelni, którą jest m.in. współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.  Społeczna odpowiedzialność uczelni to coraz szersza współpraca nauki z biznesem i kształcenie przyszłych liderów, przywiązujemy do tego szczególną wagę.  – powiedział po podpisaniu dokumentu prof. dr hab. Mirosław Jarosz Rektor WSEI.

Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni (SOU) stanowi wyraz dobrowolnego zaangażowania szkół wyższych w promowanie zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w programach kształcenia oraz rozwiązaniach zarządczych i organizacyjnych uczelni. Deklaracja składa się z dwunastu zasad odnoszących się do różnych aspektów funkcjonowania uczelni, działalności dydaktycznej, naukowej, organizacji wewnętrznej czy dialogu z interesariuszami. Są to m.in. pielęgnacja wartości akademickich, kształtowanie społecznych i obywatelskich postaw przyszłych elit, respektowanie i chronienie praw człowieka, poszerzanie programów nauczania o zagadnienia z zakresu etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu czy prowadzenie badań naukowych, które przyczyniać się mogą do rozwiązywania istotnych problemów społecznych. W imieniu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie dokument podpisał Rektor naszej Uczelni Prof. WSEI dr hab. Mirosław J. Jarosz.

Konferencja i podpisanie deklaracji odbyło się 2 czerwca 2022 roku w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Oprócz dyskusji poświęconych Społecznej Odpowiedzialności Uczelni (SOU), przedstawiono na niej również efekty działania Grupy roboczej ds. SOU, a także zaprezentowano Katalog Dobrych Praktyk Uczelni za 2021 rok. Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni podpisało już 160 uczelni.