W dniu 26 kwietnia 2023 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Forum Uniwersytetów III Wieku Lubelszczyzny za okres od 4 grudnia 2019 roku do 26 kwietnia 2023 roku. W trakcie posiedzenia jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.

W wyniku wyborów na kadencję 2023 – 2026 nowymi członkami Zarządu zostali:

  1. Barbara Zajączkowska – Prezes
  2. Teresa Bogacka – Wiceprezes
  3. Krystyna Mroczek – Sekretarz
  4. Maria Choduń – Członek Zarządu z głosem doradczym
  5. Małgorzata Antoniak – Członek Zarządu z głosem doradczym
  6. Eleonora Marczyńska – Członek Zarządu z głosem doradczym
  7. Krzysztof Wierzyński – Członek Zarządu z głosem doradczym

Skład Komisji Rewizyjnej:

  1. Antonina Kondrat – Przewodnicząca Komisji
  2. Halina Caban – Członek Komisji
  3. Dariusz Gałan – Członek Komisji

Serdecznie gratulujemy nowym władzom Stowarzyszenia FUTWL pełnionych funkcji i życzymy sukcesów w realizowaniu celów związanych z polityką senioralną.