Centrum Informacji Naukowej

biblioteka

Księgozbiór Biblioteki WSEI w Lublinie obecnie liczy ponad 48 000 egzemplarzy książek z różnych dziedzin wiedzy: od encyklopedii, informatorów ogólnych, słowników językowych i podręczników do nauki języków obcych, po podręczniki z zakresu prowadzonych przez WSEI kierunków studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich i podyplomowych. Zbiory Biblioteki sklasyfikowane są według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.

Poza książkami w wersji tradycyjnej i elektronicznej w bibliotece znajdują się również zbiory specjalne: audiobooki, e-booki (książki w wersji elektronicznej dostępne dla naszych czytelników zarówno na terenie Uczelni, jak i w domu), płyty CD, CD-ROM i DVD, kasety VHS i magnetofonowe oraz mapy i plansze dydaktyczne.

Biblioteka posiada na podstawie licencji dostęp do komputerowych baz wiedzy online: LEX Szkolnictwo Wyższe i Nauka z modułami: Prawo Europejskie, Navigator Postępowanie Administracyjne, Komentarze, Monografie oraz moduł obejmujący zagadnienia przydatne w zarządzaniu finansami firmy Vademecum Dyrektora Finansowego; bazy czasopism w języku angielskim: EBSCOhost, EBSCO – PsycARTICLES, bazę ARIANTA – naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne; Czytelnię czasopism online Wydawnictwa INFOR, Czytelnię Czasopism online Wolters Kluwer. Czytelnicy poprzez stronę internetową Biblioteki WSEI mają dostęp online do naszych zasobów bibliotecznych oraz zautomatyzowanych katalogów, a także do zasobów elektronicznych i katalogów innych bibliotek regionu oraz kraju, w tym do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki. Studenci, pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz goście przebywający na terenie naszej Biblioteki mają możliwość skorzystania z bezprzewodowego Internetu.

Biblioteka gromadzi ponad 150 tytułów czasopism naukowych oraz dzienników ogólnych i specjalistycznych zarówno polskich jak i zagranicznych, z których można korzystać na miejscu w czytelniach oraz za pośrednictwem bezprzewodowej sieci WiFi na terenie Uczelni lub online poprzez Internet w domu.

Zasoby Biblioteki WSEI są systematycznie powiększane poprzez zakup nowych pozycji. Biblioteka pozyskuje także nowości poprzez wymianę publikacji naukowych wydawanych w uczelniach niepublicznych, a także z darów Biblioteki Narodowej, Narodowego Banku Polskiego, od wykładowców i studentów. Część darów pochodzi z funduszy projektów z udziałem środków Unii Europejskiej,  realizowanych przez WSEI we współpracy z Fundacją OIC Poland, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, władzami samorządowymi, urzędami pracy i innymi podmiotami.

Biblioteka WSEI promuje swoje zasoby poprzez multimedialny kurs edukacji biblioteczno-informacyjnej uruchomiony na platformie e-learningowej Uczelni. W ramach kursu, do którego można dotrzeć poprzez stronę WWW Biblioteki oraz platformę e-learningową Moodle, opracowane zostały materiały dydaktyczne, w tym autorski multimedialny podręcznik edukacji biblioteczno-informacyjnej, filmy szkoleniowe, przydatne linki, test sprawdzający oraz ankieta dla użytkowników na temat kursu. Cele kursu to, m.in.: unowocześnienie i rozbudowa komputerowego warsztatu informacyjnego Biblioteki; przygotowanie czytelników do korzystania z różnych źródeł wiedzy oraz szybkiego i trafnego wyszukiwania potrzebnych informacji; wspieranie kadry akademickiej Uczelni w pracy dydaktycznej, w szczególności w trakcie tworzenia i aktualizowania programów kształcenia oraz opracowywania materiałów do e-learningu w oparciu o skomputeryzowany warsztat informacyjny Biblioteki; pomoc pracownikom naukowym WSEI w działalności naukowo-badawczej w oparciu o zasoby wiedzy Uczelni oraz zainspirowanie studentów do doskonalenia postawy samokształceniowej w uczeniu się przez całe życie, a także wspieranie studentów w rozwoju ich zainteresowań dydaktycznych i pozanaukowych.

Biblioteka prowadzi Repozytorium dorobku naukowego kadry akademickiej Uczelni oraz Repozytorium prac dyplomowych studentów. Biblioteka WSEI stanowi podstawę systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni służącego nowoczesnemu zarządzaniu wiedzą.

Organizacja Biblioteki:
WSEI posiada własną bibliotekę z dwiema czytelniami do dyspozycji studentów i kadry dydaktycznej. Biblioteka jest skomputeryzowana, korzysta z programu PATRON 4, ma stałe łącze z Internetem. Katalogi biblioteki są udostępnione przez stronę internetową WSEI. Również zamawianie i rezerwacja wypożyczeń odbywa się online poprzez Internet.
Biblioteka składa się z:

 1. Przestronnej czytelni z wydzielonymi częściami:
  • czytelnią główną ze stanowiskami do pracy dla 50 osób,
  • czytelnią księgozbioru podręcznego przeznaczoną do cichej pracy dla 25 osób,
  • stanowiskiem komputerowym do udostępniania zbiorów przez dwóch bibliotekarzy jednocześnie – przy zastosowaniu programu komputerowego PATRON 4,
  • stanowiskami komputerowymi do przeglądania komputerowych katalogów bibliotecznych, zamawiania zbiorów bibliotecznych online oraz korzystania z cyfrowych baz wiedzy – 12 komputerów, w  tym 4 komputery są dostosowane do pracy osób z różnymi niepełnosprawnościami (specjalne stoliki pod komputery dla osób poruszających się na wózkach, podświetlane lupy do powiększania testu, ekrany dotykowe, specjalistyczne podpórki pod nadgarstek i podkładki pod myszki).
 2. Odrębnych magazynów na zbiory biblioteczne z nowoczesnymi regałami:
  • magazynu książek wypożyczanych do domu,
  • magazynu księgozbioru podręcznego,
  • magazynu czasopism.
 3. Wyodrębnionego pomieszczenia ze stanowiskiem komputerowym do opracowania zbiorów bibliotecznych.
 4. Pomieszczenia do powielania materiałów dydaktycznych, w którym działają nowoczesne urządzenia kopiujące.
 5. Pomieszczenia socjalnego dla pracowników Biblioteki; kompleksu pomieszczeń sanitarnych, w tym toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 6. Na terenie czytelni znajduje się specjalna winda do przemieszczania się osób z niepełnosprawnością.

Studenci naszej Uczelni mogą korzystać także ze zbiorów innych bibliotek: Biblioteki Politechniki Lubelskiej, Biblioteki Instytutu Transportu, Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Miejskiej Biblioteki Publicznej, a także Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie. Studenci WSEI mogą korzystać także ze zbiorów innych bibliotek na warunkach określonych odrębnie przez każdą bibliotekę.

Biblioteka aktywnie włącza się w działalność pozanaukową WSEI, wspierając rozwój talentów i zainteresowań kulturalnych studentów oraz uczniów Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego. Przykładem takich inicjatyw jest konkurs literacki organizowany przez Bibliotekę z okazji jubileuszu 10-lecia oraz 15-lecia naszej Uczelni. W konkursie mogli wziąć udział wszyscy studenci oraz uczniowie Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego, a tematyka utworów była dowolna. Uczestnicy konkursu otrzymali stypendia wspierające rozwój talentu literackiego oraz wyróżnienia rzeczowe. Odbyły się także uroczyste spotkania Władz Uczelni oraz ALMS, Autorów oraz jury. We współpracy z Samorządem Studentów WSEI z okazji jubileuszu 15-lecia Uczelni Biblioteka zorganizowała również Konkurs talentów dla studentów „The Best of WSEI”, którego zwycięzcy także zostali nagrodzeni stypendiami na rozwój talentu oraz nagrodami rzeczowymi. W ramach promocji WSEI dyrektor Biblioteki prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych spoza Uczelni w ramach Festiwalu Nauki, Uniwersytetu Przedszkolaka, Dni Otwartych WSEI, seminariów dla nauczycieli bibliotekarzy oraz pracowników instytucji współpracujących z Uczelnią.WYBRANE TYTUŁY CZASOPISM
DOSTĘPNYCH ONLINE ORAZ CZASOPISM W WERSJI TRADYCYJNEJ
PRENUMEROWANYCH W BIBLIOTECE WSEI W LUBLINIE:

 

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII:

Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne

 1. Annales UMCS (wersja online)
 2. Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (wersja online)
 3. Baza elektroniczna online LEX Szkolnictwo Wyższe i Nauka z modułami: Prawo Europejskie, Komentarze, Monografie, Vademecum Dyrektora Finansowego
 4. Baza elektroniczna online Navigator Postępowanie Administracyjne
 5. Baza elektroniczna online Czytelnia Czasopism Prawniczych LEX
 6. Baza elektroniczna online czasopism w języku angielskim EBSCOhost,
 7. Baza elektroniczna online czasopism naukowych i fachowych  ARIANTA
 8. Biuletyn Sądu Najwyższego – Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych (wersja online)
 9. Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego (wersja online)
 10. Europejski Przegląd Sądowy (wersja tradycyjna i online)
 11. Finanse Komunalne (wersja online)
 12. Gazeta Prawna  (dziennik)
 13. Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa (wersja online)
 14. Glosa. Prawo Gospodarcze (wersja tradycyjna i online)
 15. Ius Novum (wersja online)
 16. Krajowa Rada Sądownictwa (wersja online)
 17. Nowy Przegląd Notarialny (wersja online)
 18. Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych (wersja online)
 19. Państwo i Prawo (wersja tradycyjna i online)
 20. Policja
 21. Polish Yearbook of International Law (wersja online)
 22. Prawo Europejskie w Praktyce
 23. Prawo Papierów Wartościowych (wersja online)
 24. Prawo w Działaniu (wersja online)
 25. Prokurator (wersja online)
 26. Prokuratura i Prawo (wersja online)
 27. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 28. Przegląd Legislacyjny (wersja online)
 29. Przegląd Podatkowy (wersja online)
 30. Przegląd Policyjny
 31. Przegląd Prawa Handlowego (wersja tradycyjna i online)
 32. Przegląd Prawa Wyznaniowego (wersja online)
 33. Przegląd Sejmowy
 34. Samorząd Terytorialny (wersja tradycyjna i online)
 35. Studia Iuridica Lublinensia (wersja online)
 36. Studia Iuridica Toruniensia (wersja online)
 37. Studia Prawnicze i Administracyjne (wersja online)
 38. Temidium (wersja online)
 39. Wiedza Obronna
 40. Wspólnoty Europejskie
 41. Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej
 42. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego (wersja online)

Ekonomia, Rachunkowość, Zarządzanie i Logistyka

 1. Administrator
 2. Baza elektroniczna online Czasopisma Wydawnictwa INFOR
 3. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
 4. Coaching Review (wersja online)
 5. Controling i Rachunkowość Zarządcza (wersja tradycyjna i online)
 6. Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego (wersja on-line)
 7. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw
 8. Ekonomista
 9. Finanse Komunalne (wersja online)
 10. Finansowanie Nieruchomości
 11. Handel Wewnętrzny
 12. Harvard Business Review. Polska
 13. Logistyka
 14. Logistyka a Jakość
 15. Logistyka i Transport
 16. Logistyka Odzysku (wersja tradycyjna i online)
 17. MBA. Management and Business Administration. Central Europe
 18. Marketing i Rynek
 19. Marketing w Praktyce
 20. Mieszkanie i Wspólnota
 21. Nieruchomości
 22. Nieruchomości i Prawo (wersja online)
 23. Organizacja i Kierowanie
 24. Outsourcing&More
 25. Personel i Zarządzanie (wersja tradycyjna i online)
 26. Poradnik Rachunkowości Budżetowej (wersja tradycyjna i online)
 27. Przegląd Organizacji
 28. Rachunkowość
 29. Rachunkowość Budżetowa (wersja tradycyjna i online)
 30. Rynki Zagraniczne
 31. Studia Ekonomiczne
 32. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
 33. Świat Nieruchomości
 34. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 35. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII:
Pedagogika, Psychologia

 1. Baza elektroniczna online czasopism w języku angielskim EBSCO – PsycARTICLES
 2. Charaktery
 3. Chowanna
 4. E–Mentor (wersja tradycyjna i online)
 5. Edukacja. Kwartalnik Instytutu Badań Edukacyjnych
 6. Edukacja Dorosłych
 7. Edukacja Ustawiczna Dorosłych  (wersja online)
 8. Journal of Counseling Psychology
 9. Kultura i Edukacja
 10. Kwartalnik Pedagogiczny
 11. Nauczyciel i Szkoła
 12. Nowa Szkoła
 13. Oświata i Wychowanie
 14. Pedagogika Pracy
 15. Praca Socjalna
 16. Praktyczna Rehabilitacja i Fizjoterapia
 17. Prawo w Służbie Zdrowia
 18. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze
 19. Problemy Pielęgniarstwa
 20. Problemy Wczesnej Edukacji
 21. Przegląd Psychologiczny
 22. Psychologia Dziś
 23. Psychologia Społeczna
 24. Psychologia w Szkole
 25. Psychoterapia
 26. Resocjalizacja Polska
 27. Rocznik Andragogiczny
 28. Rocznik Pedagogiczny
 29. Ruch Pedagogiczny
 30. Studia Pedagogiczne
 31. Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja
 32. Wychowanie na Co Dzień
 33. Wychowawca
 34. Życie Szkoły

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU:

Pielęgniarstwo, Zdrowie publiczne

 1. Magazyn Pielęgniarki i Położnej
 2. Medycyna Paliatywna w Praktyce
 3. Na Ratunek
 4. Niepełnosprawność
 5. Niepełnosprawność i Rehabilitacja
 6. Opieka Okołooperacyjna
 7. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne
 8. Pielęgniarstwo XXI wieku
 9. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne
 10. Pielęgniarstwo Polskie
 11. Postępy Neonatologii
 12. Postępy Żywienia Klinicznego
 13. Praca i Zdrowie
 14. Praktyczna Rehabilitacja i Fizjoterapia
 15. Problemy Pielęgniarstwa
 16. Problemy Pielęgniarstwa
 17. Przegląd Medyczny
 18. Służba Zdrowia
 19. Terapia
 20. Zakażenia

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI:

 1. Autobusy
 2. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
 3. CHIP
 4. Ciężarówki i Autobusy
 5. Computerworld. Polska
 6. Drogownictwo
 7. Eksploatacja i Niezawodność
 8. Infrastruktura Transportu
 9. Komunikacja Publiczna
 10. Networld
 11. Pojazdy Szynowe
 12. Polskie Drogi
 13. Przegląd Komunikacyjny
 14. Rynek Kolejowy
 15. Samochody Specjalne
 16. Technika Transportu Szynowego
 17. Transport Miejski i Regionalny
 18. Transport Polski
 19. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
 20. Transport Samochodowy
 21. Transport Szynowy
 22. Transport. Technika Motoryzacyjna
 23. Wired

DZIENNIKI I TYGODNIKI:

 1. Dziennik – Gazeta Prawna
 2. Dziennik Wschodni
 3. Gazeta Wyborcza
 4. Kurier Lubelski
 5. Newsweek
 6. Puls Biznesu
 7. Rzeczpospolita
 8. Wprost
powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.