CEL KONFERENCJI

Celem warsztatów jest budowanie więzi międzypokoleniowych ukazując wartości każdego z etapów życia, jego blaski i cienie. Naszą uwagę chcemy zwrócić na Seniorów, dla których czas pandemii jest szczególnie trudny. Każde z pokoleń ma specyficzne spojrzenie na „młodszych” i „starszych”. Możemy jednak przełamywać negatywne stereotypy tych wyobrażeń a kształtować pozytywne postawy w zakresie wzajemnych relacji pomiędzy wszystkimi pokoleniami.

Warsztaty są w pełni finansowana z projektu MNiSW: Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu. Każdy z Uczestników warsztatów otrzyma certyfikat udziału i dostęp do prezentowanych materiałów.

BLOKI TEMATYCZNE

WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ ŚREDNICH (w siedzibie WSEI)
prowadzący: ks. dr Adam Raczkowski, dr Marcin Stencel

11 marca 2021 r.

 • 9:00-12:00
 • 12:00 – 12:30 przerwa obiadowa
 • 12:30 – 15:30

Celem jest zaznajomienie ze specyfiką postaw młodego pokolenia wobec ludzi starszych:

 • prezentacja postaw pozytywnych i negatywnych oraz analiza źródeł tych postaw w kontekście zachowań osób starszych, sytuacji i ich miejsca w społeczeństwie
 • ukazanie specyfiki funkcjonowania osób starszych i ich problemów życiowych
 • zrozumienie mechanizmów powstawania stereotypów odnoszących się do osób starszych oraz podkreślenie wartości osób starszych w społeczeństwie
 • pokazanie możliwości i umiejętności utrzymywania właściwych relacji między pokoleniem młodzieży i pokoleniem seniorów
 • zdobycie wiedzy na temat rozwiązywania konfliktów w bliskich relacjach interpersonalnych.
 • zdobycie kompetencji w zakresie gotowości pomagania osobom starszym, potrzeby zmiany postaw wobec osób starszych.

WARSZTATY DLA OSÓB W ŚREDNIM WIEKU (on-line)
prowadzący: dr Marcin Stencel, ks. dr Adam Raczkowski

 • 15 kwietnia 2021 16:oo-19:oo
 • 22 kwietnia 2021 16:oo-19:oo

Celem jest uświadomienie jak nasze zachowania i odniesienia w relacjach interpersonalnych wpływają na kształtowanie się postaw otoczenia wobec nas samych:

 • zdobycie wiedzy dotyczącej wpływu społecznego jednostek i różnych gryp społecznych, powstawania stereotypów, zwłaszcza w odniesieniu do najstarszego pokolenia
 • uświadomienie sobie, że nasze własne zachowania są jednym z ważnych źródeł kształtowania się postawa otoczenia teraz, jak i w późniejszym wieku
 • ukazanie mechanizmów zmiany tych zachowań – zwłaszcza w nawiązywaniu, budowaniu i utrzymywaniu właściwych relacji społecznych
 • zdobycie wiedzy na temat rozwiązywania konfliktów w bliskich relacjach interpersonalnych

WARSZTATY DLA SENIORÓW (on-line; w dwóch częściach)
prowadzący: dr hab. Wiesław Kowalski, ks. dr Jacek Łukasiewicz SCJ

Część 1: 10 marca 2021 godz. 10:00-13.00

Aby przejść do warsztatów wejdź TUTAJ

Część 2: 16 marca 2021 godz. 10:00-13:00

Aby przejść do warsztatów wejdź TUTAJ

Celem jest zrozumienie specyfiki funkcjonowania osób starszych, postaw osób starszych wobec otoczenia i źródła tych postaw:

 • pokazanie postaw otoczenia wobec osób starszych i wskazania na źródła tych postaw
 • ukazanie mechanizmów powstawania stereotypów odnoszących się do osób starszych
 • wskazanie na zachowania i postawy osób starszych, które wzbudzają pozytywne odniesienia otoczenia
 • uświadomienie negatywnych zachowań będących źródłem kształtowania się negatywnych odniesień społecznych wobec osób starszych
 • zdobycie kompetencji w zakresie nawiązywania, wzmacniania i utrzymywania właściwych relacji interpersonalnych z najbliższym otoczeniem
 • uświadomienie możliwości włączenia się osób starszych w aktywne życie najbliższej społeczności

WARSZTATY DLA SENIORÓW (w siedzibie WSEI)
prowadzący: dr hab. Wiesław Kowalski, dr Małgorzata Artymiak, ks. dr Jacek Łukasiewicz SCJ

 • grupa I – 29.06.2021 – godz. 10.00-13.00
 • grupa II – 06.07.2021 – godz. 10.00-13.00

Celem jest ukazanie specyfiki funkcjonowanie osób starszych w czasie pandemii – blaski i cienie:

 • ukazanie sposobów radzenie sobie z konsekwencjami ograniczeń czasu pandemii (doświadczenie straty, samotność
 • wskazanie na możliwości wsparcia dla osób starszych
 • zdobycie kompetencji w zakresie nawiązywania, wzmacniania i utrzymywania właściwych relacji interpersonalnych z najbliższym otoczeniem, adaptacji do nowej sytuacji

ORGANIZATORZY

Instytut i Wydział Nauk o Człowieku Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji
Stowarzyszenie FORUM UNIWERSYTETÓW III WIEKU LUBELSZCZYZNY