Teresa Bogacka urodziła się w Lublinie i rodzinnie związana jest z Lublinem. Tu ukończyła Technikum Handlowe im. A. i J. Vetterów, a w roku 1982 uzyskała magisterium na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Wychowała się w rodzinie wielopokoleniowej w niewielkiej podlubelskiej miejscowości. Przez wiele lat była związana z Jabłonną, gdzie mieszkała i pracowała. Przez piętnaście lat pracowała w administracji państwowej, pełniąc różne funkcje od referenta w Urzędzie Gminy Jabłonna do dyrektora w Międzywojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Kadr Administracji Państwowej w Lublinie. To był jednocześnie czas dzielenia obowiązków między pracę zawodową a życie rodzinne, które jest dla niej wartością niezwykle cenną.

W latach 1991-1998 zaangażowała się w Lubelską Szkołę Biznesu założoną przez Katolicki Uniwersytet Lubelski, jako zastępca dyrektora tworząc jej struktury i programy, a następnie od 1994 roku jako wiceprezes zarządzała jej majątkiem i rozwojem. To w LBS nauczyła się na brytyjskich wzorcach, jak kierować zespołami ludzkimi i zarządzać projektami Dzięki temu mogła aktywnie uczestniczyć w przekształceniach społeczno- gospodarczych w regionie i w Polsce.

W połowie 1999 roku, jako już doświadczony i dobrze przygotowany zawodowo i kompetencyjnie menedżer, przejęła obowiązki Prezesa Zarządu Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”. Obecnie Fundacja „OIC Poland” jest jedną z prężniej działających na polskim rynku organizacji pozarządowych i edukacyjnych.

Założenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w roku 2000 było naturalną konsekwencją wybranej drogi zawodowej. Zbudowała od podstaw Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie, która obecnie jest jedną z wiodących Uczelni niepublicznych nie tylko w regionie, ale również w kraju.

Łącząc funkcję Prezesa Zarządu Fundacji, a od roku 2013 Przewodniczącej Rady Nadzorczej oraz funkcję Kanclerza Uczelni Teresa Bogacka podejmowała i podejmuje liczne inicjatywy nakierowane na rozwój Lublina i regionu.

Mocną stroną Uczelni, jest kompleksowe kształcenie od administracji po zarządzanie. Analiza Raportów MNiSW pokazuje, że od 2009 r. WSEI w Lublinie jest najchętniej wybieraną przez studentów uczelnią niepubliczną w województwie lubelskim. Dbałość o to, aby dyplom Uczelni był dokumentem wiarygodnym dla pracodawców, potwierdzającym znakomite przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej.

WSEI kreuje nowoczesne i wszechstronnie wykształcone społeczeństwo obywatelskie, zapewnia opiekę naukową i biznesową naszym studentom i absolwentom oraz wspiera społeczność lokalną, pracując na rzecz poprawy kondycji ekonomicznej regionu, to jest to bezcenny „skutek uboczny” tego, że od początku budowano wartość naszego dyplomu i markę WSEI.

Atutem Uczelni jest mocne powiązanie dydaktyki z praktyką gospodarczą. Programy kształcenia odpowiadają potrzebom pracodawców, bo są z nimi konsultowane. Stale też badamy preferencje kandydatów na studia i aktualne zapotrzebowanie ze strony rynku pracy. Uczelnia wprowadza innowacyjne metody nauki i generuje rozwiązania, które doceniają przedsiębiorcy, dzięki czemu trafiają one także do biznesu. To nowatorskie podejście do funkcjonowania WSEI przynosi wymierne korzyści naszym studentom i absolwentom.

Od chwili założenia, czyli od prawie dwudziestu lat, Uczelnia czynnie wspiera społeczny i gospodarczy rozwój Regionu poprzez promocję nauki, wiedzy, umiejętności i kompetencji, organizując Festiwal Nauki, Uniwersytety Dziecięce, Uniwersytety Młodzieżowe, Uniwersytety Trzeciego Wieku, itp.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie współpracuje z przedsiębiorstwami, instytucjami administracji publicznej i firmami, dzięki czemu skutecznie i efektywnie możemy odpowiadać na ich potrzeby oraz uwzględniać ich oczekiwania co do procesu kształcenia.

24 lipca 2020 r. Teresa Bogacka została przewodniczącą partii Porozumienie Jarosława Gowina w okręgu lubelskim.

Przykłady takich działań:

Szereg wartościowych inicjatyw w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, które – adresowane do różnych środowisk, branż i grup wiekowych – stanowią  świadectwo społecznej „użyteczności” Uczelni, szczególnie w obszarze przedsiębiorczości. Na przykład:

     programy wymiany, adresowane do przedsiębiorców, dają przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwość uczenia się od tych bardziej doświadczonych, prowadzących małe firmy w innych państwach. Do wymiany doświadczeń dochodzi podczas pobytu u doświadczonego przedsiębiorcy w kraju lub zagranicą , który pomaga początkującemu przedsiębiorcy w zdobywaniu umiejętności koniecznych do prowadzenia firmy. Przedsiębiorca który przyjmuje młodego przedsiębiorcę czerpie korzyść, poznając własną firmę z nowej perspektywy, a także zyskuje możliwości współpracy z zagranicznymi partnerami oraz pogłębia swoją wiedzę na temat nowych rynków.

     Dotacje dla rozpoczynających działalność gospodarczą, programy inkubacji, udostępnianie laboratoriów w celu inkubacji pomysłów biznesowych

     Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych, poprzez stworzenie międzynarodowych innowacyjnych mechanizmów (doradczych, finansowych) wspierających mobilność osób na rynku pracy UE dla osób bezrobotnych ze środkami na rozmowę kwalifikacyjną, realokacje, szkolenie dla osoby bezrobotnej. Program daje możliwość znalezienia pracy, miejsca stażu czy odbywania praktyki za granicą, w jednym z krajów europejskich.

Ważną częścią społecznej odpowiedzialności Uczelni jest finansowe wspierania studentów. Pomimo tego, że Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji jest uczelnią niepubliczną, to ponad 1200 studentów kształci się bezpłatnie, a ok. 50% korzysta z różnych form wsparcia studiów z funduszy europejskich.

Uczelnia przyznaje ze środków własnych stypendia, rabaty, ulgi dla studentów i pracodawców, tak aby stworzyć możliwości kształcenia nie tylko tym, którzy mają środki finansowe, ale także tym, którzy pomimo ich braku chcą się kształcić. Dla przykładu w ostatnim roku akademickim wartość tych stypendiów wyniosła ok. 1,5 min złotych.

Mając na uwadze dążenie do kształcenia młodych, zdolnych sportowców oraz kierując się ideą współpracy ze środowiskiem sportowym, w 2013 r. założyła Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego. Odpowiadając z kolei na inne zapotrzebowanie społeczne w 2016 roku powołała do życia Akademickie Liceum Informatyczne WSEI na bazie laboratoriów i kadry akademickiej Uczelni. Można śmiało powiedzieć, iż poprzez projekty Liceów: Sportowego i Informatycznego realizuje swoją misję społeczną: dania młodym ludziom szansy realizacji ich marzeń poprzez dostęp do wszechstronnej edukacji i bezpiecznej szkoły — wolnej od narkotyków i innych używek!

Na podkreślenie zasługuje fakt, że uczniowie tych dwóch liceów kształcą się również bezpłatnie, kształcenie prowadzone jest wyłącznie z dotacji budżetu państwa i przez WSEI

W październiku 2015 r., podpisując umowę, uruchomiła poradnictwo psychologiczne dla seniorów na telefon „Tele 60+ wsparcie psychologiczne”. Warte odnotowania są także liczne projekty obejmujące aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, w tym przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu seniorów, które staje się coraz większym problemem cywilizacyjnym.

Uznanie dla profesjonalizmu i kompetencji powoduje, iż pełni szereg funkcji w regionalnych i ogólnokrajowych instytucjach społecznych i gospodarczych.