DWA DYPLOMY W DWA LATA

Studia magisterskie są drugim etapem w kształceniu na uczelni wyższej. Dla wielu jednak to nie koniec edukacji i poszerzania swoich kwalifikacji. Część studentów z chęcią pogłębia wiedzę i zainteresowania wybierając studia podyplomowe. WSEI daje możliwość połączenia tych dwóch rodzajów studiów. Kandydatów zainteresowanych kierunkiem Zarządzanie lub Ekonomia zapraszamy do skorzystania z oferty zrobienia dwóch dyplomów w dwa lata.

Studenci studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie lub Ekonomia oprócz czterech semestrów studiów magisterskich dodatkowo uczestniczą w zajęciach ze studiów podyplomowych. W efekcie po dwóch latach otrzymują dyplom magistra oraz dyplom ukończenia studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Zdobycie wiedzy z dwóch dziedzin, może okazać się ogromnym atutem w późniejszej karierze zawodowej. Pracodawcy znacznie przychylniej patrzą na osoby ambitne. Łączony program to świetne uzupełnienie wiedzy teoretycznej wiedzą praktyczną.

ZALETY:

  • Czesne za łączone studia magisterskie z podyplomowymi jest jedno i do tego niższe, niż gdyby płacić za studia II stopnia i osobno podjąć studia podyplomowe. Jest to spora oszczędność, która zostaje w portfelu;
  • Studia kończą się obroną pracy magisterskiej (CO WAŻNE STUDENCI PISZĄ JEDNĄ PRACĘ), uzyskaniem dyplomu magistra i świadectwa ukończenia studiów podyplomowych;
  • Zdobycie wiedzy wykraczającej poza standardowy program studiów – ogromny atut
    w późniejszej karierze zawodowej;
  • Maksymalne i efektywne wykorzystanie czasu spędzonego na studiach.

Dla poszczególnych ścieżek kształcenia przygotowane zostały następujące profile:

Ekonomia IIº ze studiami podyplomowymi Audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji

Opłata za studia IIº na kierunku Ekonomia IIº – 8.800 zł

Studia podyplomowe  – 3.800 zł

Łącznie: 12.600 zł

Opłata za studia IIº 8.800 zł + studia podyplomowe 1.300 zł
Łącznie 10.100 zł

Oszczędzasz: 2.500 zł   

(OPŁATA NIEZALEŻNA ZA CERYFIKAT 500 zł)

 

Ekonomia IIº ze studiami podyplomowymi Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

Opłata za studia IIº na kierunku Ekonomia IIº – 8.800 zł

Studia podyplomowe  –  3.600 zł

Łącznie: 12.400 zł

Opłata za studia IIº 8.800 zł +  studia podyplomowe 1.000 zł
Łącznie 9.800 zł

Oszczędzasz: 2.600 zł  

 

Zarządzanie IIº ze studiami podyplomowymi Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi

Opłata za studia IIº na kierunku Zarządzanie – 9.600 zł

Studia podyplomowe  – 3.800 zł

Łącznie: 13.400 zł

Opłata za studia IIº 9.600 zł  + studia podyplomowe 1.300 zł
Łącznie 10.900 zł

Oszczędzasz: 2.500 zł  

OPISY KIERUNKÓW NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH

Standardowym elementem każdego procesu zarządzania są fazy nadzoru i kontroli. Rutynowy proces w tym zakresie powinien realizować trzy funkcje. Pierwsza to zapobieganie nadużyciom i przestępstwom. Funkcja druga to racjonalizacja kosztów funkcjonowania. Funkcja trzecia polegać powinna na instytucjonalizowaniu procesu uczenia się organizacji. Wykrywane błędy muszą uruchamiać procesy korekty i naprawy na poziomie indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym. W związku z tym profesjonalny rozwój kadr zatrudnionych we współczesnych organizacjach musi obejmować doskonalenie nie tylko w fazie planowania i organizacji ale również nadzoru i kontroli.

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy pomocnej dla świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną organizacją. Studia pozwalają poznać i zrozumieć najistotniejsze komponenty związane z audytem wewnętrznym.

Program studiów uwzględnia wszystkie wymagania stawiane audytorom przez obowiązujące prawo a także pozwala poznać i zrozumieć najistotniejsze komponenty związane z audytem wewnętrznym.

Absolwent kierunku uzyska Certyfikat potwierdzający kompetencje Audytora wewnętrznego II stopnia oraz prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o. https://www.pikw.pl/krajowa-lista,163.html

Słuchacze otrzymają bezterminowe, bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z ukończonym kierunkiem ( patrz § 9 Regulaminu Krajowej Listy https://www.pikw.pl/regulamin,165.html ), Partnera studiów oraz wsparcie organizacyjne dla osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu CGAP lub CIA.

Liczba godzin dydaktycznych: 200 z czego 110 realizowane w ramach studiów II stopnia na kierunku Ekonomia)
Koszt studiów podyplomowych: 1300,00 zł

Zapotrzebowanie na specjalistów z zakresy rachunkowości generowane jest przez kilka przyczyn. Przyczyna pierwsza związana jest z tak zwana delokalizacją usług specjalistycznych. Firmy globalne przesuwają do tak zwanych tańszych krajów swe centra księgowe. Prowadzi to do obniżenia ich kosztów. Przyczyna druga to  zwiększająca się liczba małych i średnich przedsiębiorstw stwarzająca dodatkowy popyt na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu rachunkowości niezbędnej do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, doskonalenia narzędzi finansowych oraz wykonywania zawodu głównego księgowego (dyrektora ekonomicznego), bądź prowadzenia własnego biura rachunkowego.

Liczba godzin dydaktycznych: 210 z czego 144 realizowane w ramach studiów II stopnia na kierunku Ekonomia)
Koszt studiów podyplomowych: 1000,00 zł

Zasoby ludzkie w wielu  współczesnych przedsiębiorstwach zaczynają mieć krytyczne znaczenie. Efektywne zarządzanie tym obszarem wymaga posiadania specjalistycznych kwalifikacji daleko wykraczających poza prawo pracy czy przepisy emerytalne. Pracownicy pionu personalnego realizując swe funkcje muszą z jednej strony uwzględniać strategiczne uwarunkowania organizacji, z drugiej strony przyczyniać się do rozwoju kadry kierowniczej organizacji w zakresie tak zwanych umiejętności miękkich: motywacja, budowanie zespołów, komunikacja interpersonalna, zarządzanie konfliktami. Z kolei czysto specjalistyczne umiejętności pracowników służb personalnych wiążą się z takimi zagadnieniami jak: planowanie zapotrzebowania i rekrutacja, opisy stanowisk pracy, planowanie kariery czy outplacement.

Głównym celem studiów podyplomowym Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi jest przygotowanie słuchaczy do organizowania i kierowania zespołem pracowniczym, analizy potencjału ludzkiego, planowania zatrudnienia, rekrutacji i selekcji.

Liczba godzin dydaktycznych: 210 z czego 122 realizowane w ramach studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie)
Koszt studiów podyplomowych: 1300,00 zł

Dodatkowe informacje oraz rekrutacja na studia:

STUDIA MAGISTERSKIE

Biuro Obsługi Studenta:

Nr telefonu: 81 749 17 77
e-mail: rekrutacja@wsei.lublin.pl
https://rekrutacja.wsei.lublin.pl/rekrutacja/

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Studiów Podyplomowych

Nr telefonu: 81 749 32 24
e-mail: podyplomowe@wsei.lublin.pl
http://podyplomowe.lublin.pl/zasady-rekrutacji/

Dodatkowym warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe (w ramach projektu Dwa dyplomy w dwa lata) jest przedstawienie poświadczenia, uzyskanego w Biurze Obsługi Studenta WSEI, o przyjęciu dokumentów na studia II stopnia na dedykowany kierunek.