Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji otrzymała dofinansowanie do projektu: 

 „Studia dualne na kierunku Finanse i Rachunkowość I stopnia w WSEI – szansą na praktyczną edukację i znalezienie zatrudnienia”

Okres realizacji projektu: od: 2019-08-01 do: 2023-07-31

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Celem projektu jest podniesienie kompetencji przez 75% studentów uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez modyfikację programu kształcenia i realizacji studiów dualnych na kierunku Finanse i Rachunkowość I stopnia (6 semestrów) z 60 studentów objętych wsparciem z EFS do 2023 roku.

Dofinansowanie projektu:

2 399 618,00 zł

w tym ze środków europejskich:

2 084 947,30 zł

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań:

  1. Opracowanie nowego programu kształcenia i opracowanie programu stażowego, efektów kształcenia, procesu dyplomowania we współpracy z przedstawicielami otoczenia społeczno – gospodarczego i uruchomienie studiów I stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość przez WSEI.
  2. Realizację programu dydaktycznego i stażowego, potwierdzonego uzyskaniem zakładanych efektów kształcenia i ukończenie przez 75 % studentów studiów.

Ramowy plan studiów na kierunku Finanse i Rachunkowość I stopnia o profilu praktycznym w systemie dualnym obejmuje łącznie 2905 godzin dydaktycznych w tym godziny realizowane na Uczelni 1465 (Zajęcia odbywają się w formie 605 godzin wykładów, 770 godzin ćwiczeń, 90 godzin seminariów).

Godziny realizowane na stażu: 1440. Staż będzie realizowany w jednostkach z otoczenia społeczno-gospodarczego tj.: biura podatkowe, biura rachunkowe, firmy konsultingowe, firmy audytorskie, komórki finansowo-księgowe podmiotów gospodarczych, jednostki budżetowe, fundacje i stowarzyszenia, urzędy skarbowe i inne organy podatkowe, jednostki organizacyjne ZUS-u, KRUS-u, w tym organy kontroli, banki, fundusze inwestycyjne. Czas trwania staży – łącznie 9 miesięcy po 3 miesiące w roku akademickim.

GRUPA DOCELOWA:

60 studentów (51K/9M) zmodyfikowanego kierunku Finanse i Rachunkowość I stopnia ( 2 edycje)