Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji otrzymała dofinansowanie do projektu: „Skazani na sukces – program stażowy dla studentów WSEI w Lublinie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Okres realizacji projektu :  od 2018.04.01  do  2019.11.30

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 65 (19K/46M) studentów z kierunków Informatyka, Logistyka i Psychologia zbliżających się do wejścia na rynek pracy, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez realizację programów stażowych we współpracy ze otoczeniem biznesu. Udział w stażach przyczyni się do wzrostu praktycznych umiejętności studentów; pozwoli na zdobycie doświadczenia zawodowego natomiast wśród pracodawców nastąpi wzrost świadomości o konieczności włączania się do procesu kształcenia przyszłych pracowników.

Wartość projektu:

718 400,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:

696 848,00 zł

GRUPA DOCELOWA

Studenci dwóch ostatnich semestrów studiów stacjonarnych kierunków Informatyka, Logistyka, Psychologia – w latach akademickich 2017/2018 w przypadku Informatyki i Logistyki studenci 6 i 7 semestru, w przypadku Psychologii 10 semestru oraz w latach akademickich 2018/2019 w przypadku Informatyki i Logistyki 6 i 7 semestru natomiast w przypadku Psychologii 9 i 10 semestru

W ramach projektu realizowane będą staże w wymiarze 360 godzin w okresie 16 tygodni ( min. 20 godzin zadań stażowych tygodniowo ).
Dla uczestników projektu zaplanowano stypendium stażowe wypłacane za okres trwania stażu; zwrot kosztów dojazdu; ubezpieczenie; niezbędne badania lekarskie

W związku z ograniczoną liczbą miejsc wsparciem objętych będzie:

 • Informatyka
  • rok akademicki 2017/2018-  16 studentów
  • rok akademicki 2018/2019- 11 studentów
 • Logistyka
  • rok akademicki 2017/2018- 15 studentów
  • rok akademicki 2018/2019- 11 studentów
 • Psychologia (jednolite studia magisterskie)
  • rok akademicki 2017/2018-  7 studentów
  • rok akademicki 2018/2019- 5 studentów

Działania zaplanowane w projekcie będą prowadzone w sposób niedyskryminujący żadnej z grup.

DODATKOWE INFORMACJE

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie prosimy o zgłaszanie się bezpośrednio do Biura Projektu:
Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej pokój 107
e-mail: magdalena.kowal@wsei.lublin.pl