Career Tree – CaT

Projekt realizowany w ramach Programu „Erasmus+”, Ka2: współpraca na rzecz Innowacji i wymiany dobrych praktyk, działanie – Partnerstwa Strategiczne.
Okres realizacji: 01.09.2014-31.08.2017

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości procesu, mającego na celu rozpoznanie predyspozycji, zdolności i zainteresowań zawodowych uczniów szkół średnich/szkół zawodowych oraz dorosłych oraz przeprowadzenie doradztwa i planowania kariery poprzez utworzenie nowoczesnego (standaryzowanego na grupie reprezentatywnej) modułowego systemu analizy, diagnozy i doradztwa edukacyjno-zawodowego, który będzie wspomagać pracę doradców zawodowych. 

OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ I ROLI PARTNERÓW

Działania projektu zostaną podzielone na 5 etapów:

Etap 1 – Tworzenie modelu predyspozycji i kompetencji wiodących dla zawodów 
Etap 2 – Opracowanie modułowego systemu analizy, diagnozy i doradztwa edukacyjno-zawodowego 
Etap 3 – Przygotowanie wersji on-line narzędzia 
Etap 4 – Testowanie narzędzia 
Etap 5 – Walidacja psychometryczna i standaryzacja narzędzia 

GRUPY DOCELOWE

Projekt obejmie wsparciem łącznie ok. 1000 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz  100 doradców testujących produkt w fazie wdrożenia.

PROJEKT JEST TAKŻE SKIEROWANY DO:

 • doradców zawodowych
 • psychologów
 • uczniów
 • studentów
 • pracowników uczelni i szkół, którzy zajmują się doradztwem zawodowym

PLANOWANE REZULTATY/PRODUKTY PROJEKTU:

W ramach projektu opracowane zostaną następujące produkty:

 1. Model predyspozycji i kompetencji wiodących dla zawodów
 2. Modułowy system analizy, diagnozy i doradztwa edukacyjno-zawodowego
 3. Podręcznik do narzędzia diagnostycznego
 4. Osobiste portfolio kariery użytkownika
 5. Podręcznik metodyczny dla doradcy zawodowego, pracującego z wykorzystaniem systemu.

PARTONAT HONOROWY

Prezydent Miasta Lublin
Marszałek Województwa Lubelskiego

PATRONAT

WSEI
PPA
Kadis
Baobab
Bahcesehir

REZULTATY PROJEKTU

 • podniesienie świadomości młodych ludzi odnośnie własnego potencjału – posiadanych umiejętności, mocnych i słabych stron, obszarów w których powinni się rozwijać,
 • zdobycie umiejętności planowania kariery zawodowej z uwzględnieniem posiadanych umiejętności oraz diagnozy otrzymanej dzięki wykorzystaniu narzędzia diagnostycznego,
 • podniesienie efektywności i jakości usług doradztwa edukacyjno-zawodowego, dzięki wykorzystaniu nowoczesnego, innowacyjnego narzędzia,
 • zwiększenie popularności wykorzystania w szkołach i na uniwersytetach nowoczesnych narzędzi w procesie doradztwa edukacyjno-zawodowego, które są bardziej atrakcyjne i wydajne niż te tradycyjne,
 • podniesienie świadomości szkół, uniwersytetów, instytucji oraz firm oferujących doradztwo edukacyjno-zawodowe w zakresie stosowania nowoczesnych technologii w procesie doradztwa,
 • zdobycie umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie doradztwa przez psychologów i doradców zawodowych,
 • zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy osób młodych, dzięki właściwej diagnozie ich potencjału, co umożliwi im wybór dalszej ścieżki edukacji i rozwoju, zgodnie z posiadanym przez nich potencjałem.

MEDIA

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie Career Tree

DODATKOWE INFORMACJE

Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej WSEI

Monika Frączek
monika.fraczek@wsei.lublin.pl
Tel. 81 749-32-27

Magda Janiak
magda.janiak@wsei.lublin.pl
Tel. 81 749-32-27