Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji  otrzymała dofinansowanie do projektu: „Wykorzystaj swoją szansę z biurem karier WSEI”.

Projekt realizowany jest: od: 2017-07-01 do: 2020-06-30

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Celem głównym projektu jest uzyskanie zatrudnienia lub kontynuowanie nauki przez 21% z 400 studentów/ek Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji poprzez włączenie w proces kształcenia oraz poszerzenie zakresu i jakości usług biura karier WSEI do 30.06.2020 r.

Wartość projektu:

906 720,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:

764 183,62 zł

MECHANIZM WSPARCIA:

  1. Rozwój 1 narzędzia diagnozowania kompetencji.
  2. Doradztwo (poradnictwo zawodowe, którego wynikiem będzie opracowanie Indywidualnego Planu Działania i identyfikacja potrzeb oraz coaching kariery).
  3. Poradnictwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej.
  4. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie zawodu zgodnego z kierunkiem studiów danej osoby oraz wsparcie po podjęciu zatrudnienia w postaci 3 miesięcznego mentoringu w miejscu pracy.

Udział w projekcie przyczyni się do nabycia wśród uczestników dodatkowych umiejętności co zdecyduje, iż staną się oni dobrze przygotowani do wkroczenia na rynek pracy i sprostają wysokim oczekiwaniom pracodawców.

Projekt obejmuje swym działaniem 400 studentów/tek(w tym 200 K) ostatnich 3 semestrów studiów w roku akademickim 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.

KRYTERIA REKRUTACYJNE

Weryfikacja formalna: (spełnia/ nie spełnia),

  • kompletność dokumentów rekrutacyjnych,
  • wymóg aby kandydat był studentem studiów jednego z 3 ostatnich semestrów,
  • pierwszeństwo będą miały osoby niepełnosprawne,
  • odpowiedni poziom wiedzy pozyskanej w trakcie nauki (kryterium weryfikowane na podstawie wyników).

O zakwalifikowaniu do udziału decydować będzie spełnienie w/w kryteriów oraz kolejność zgłoszeń.

DODATKOWE INFORMACJE

Biuro Karier i Spraw Studenckich Pokój 207
tel. 81 749 32 19
e-mail: biurokarier@wsei.lublin.pl