Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji otrzymała dofinansowanie do projektu: 

Studia dualne na kierunku Zarządzanie II stopnia w WSEI – szansą na praktyczną edukację i znalezienie zatrudnienia”.

Okres realizacji projektu: od: 2018-11-01 do: 2022-09-30

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Celem projektu jest podniesienie kompetencji przez 85% studentów uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez modyfikację programu kształcenia i realizacji studiów dualnych na kierunku Zarządzanie II st. do 2022 roku.

Dofinansowanie projektu:

2 413 495,00 zł

w tym ze środków europejskich:

2 097 004,39 zł

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań:

  • Opracowanie nowego programu kształcenia i opracowanie programu stażowego, efektów kształcenia, procesu dyplomowania we współpracy
    z przedstawicielami otoczenia społeczno – gospodarczego i uzyskanie zgody na prowadzenie studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie przez WSEI.
  • Realizację programu dydaktycznego i stażowego, potwierdzone uzyskaniem zakładanych efektów kształcenia i ukończenie przez 85% studentów studiów.

W ramach nowego kierunku utworzone zostaną specjalności: Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym i Zarządzanie międzynarodowe w logistyce i transporcie.

Ramowy plan studiów obejmuje 31 modułów, łącznie 1740 h, w tym realizowane w Uczelni: 780 (320 wykładów, 370, ćwiczeń, 90 godz. seminariów) i na stażu: 960h

GRUPA DOCELOWA:

100 studentów (54 kobiety /46 mężczyzn) nowego kierunku Zarządzanie II stopnia (w 2 edycjach po 50 osób).