Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji  otrzymała dofinansowanie do projektu: Międzynarodowy program kształcenia uwzględniający nowe trendy światowe na kierunku Zarządzanie I stopnia studiów stacjonarnych w języku angielskim w WSEI w Lublinie 

Okres realizacji projektu:: od: 2017-04-01 do: 2020-09-30

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Celem projektu jest Poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla 50 (27K/23M) St. kierunku Zarządzanie I stopnia stacjonarne w WSEI w Lublinie do 3.09.2020 r.

Wartość projektu:

2 298 273,85 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:

2 229 322,85 zł

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

 • realizację międzynarodowego programu kształcenia w j. angielskim na kierunku Zarządzanie I stop. stac. skierowanego do St. z Polski i cudzoziemców,
 • organizację w Polsce międzynarodowej szkoły letniej w której uczestniczyć będą cudzoziemcy i studenci z Polski,
 • włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej i zawodowej w prowadzenie zaj. na Zarządzaniu w WSEI

Zadania w ramach projektu:

1. Internacjonalizacja i realizacja międzynarodowego programu kształcenia w WSEI na kierunku Zarządzanie prowadzonego w j. angielskim, skierowanego zarówno do studentów z Polski, jak i do cudzoziemców – będzie przebiegać w 5 et:

 1. Ukierunkowanie programu na studenta
 2. Internacjonalizacja treści programu
 3. Internacjonalizacja strategii nauki i nauczania
 4. Internacjonalizacja materiałów instruktażowych i narzędzi nauczania
 5. Internacjonalizacja strategii oceniania

Po realizacji pkt. 1 do 5 – realizacja pełnego programu kształcenia

2. Międzynarodowa szkoła letnia, czyli Internacjonalizacja aktywności poza-programowych dla studentów Zarządzania I stopnia.

3. Profesorowie wizytujący – włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej w prowadzenie zajęć w ramach umiędzynarodowionego programu kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonego w j. angielskim.

Biuro karier będzie prowadziło zadania mające na celu wypracowanie trwałych rozwiązań mających na celu zachęcania obcokrajowców do pozostania w kraju.

Projekt przewiduje w ramach cyklu kształcenia zajęcia dotyczące przygotowania cudzoziemców do kontynuowania kształcenia w Polsce lub do podjęcia zatrudnienia w Polsce po zakończeniu kształcenia.

KRYTERIA REKRUTACYJNE:

Projekt jest skierowany do 50 st.(M-23/K-27) z naboru 2017/18. Planowana liczba cudzoziemców – 32. Projekt obejmuje swym działaniem cały cykl kształcenia na st. stacjonarnych kierunku Zarządzanie I stopnia międzynarodowego programu kształcenia prowadzonego w całości w j. angielskim 

Kryteria rekrutacyjne:

Kryteria formalne uczelniane (w tym przepisy prawa związane z rekrutacją cudzoziemców, podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich + Kryteria projektowe (ankieta rekrutacyjna, zgoda na przetwarzanie danych os., udział w monitoringu losów absolwentów Posiadanie certyfikatu z języka angielskiego na poziomie B2 lub egzamin wstępny ze znajomości języka angielskiego.

Kryteria dodatkowe:

 • niepełnosprawność- (+1pkt)
 • obszar wiejski (+1pkt)
 • płeć (+1pkt ),

O zakwalifikowaniu do udziału decydować będzie spełnienie kryteriów liczba pkt. oraz jako ostatnie kryterium, kolejność zgłoszeń. W przypadku liczby chętnych przekraczających dostępne miejsca  – Egzamin przedmiotowy/punkty na świadectwie maturalnym.

Rekrutacja prowadzona jest w języku polskim

Rekrutacja prowadzona jest w języku angielskim

DODATKOWE INFORMACJE

Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej pokój 107
tel: 81 749 32 49