Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji  otrzymała dofinansowanie do projektu: Międzynarodowy program kształcenia w języku angielskim na kierunku Pielęgniarstwo I stopnia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie 

Okres realizacji projektu:: od: 2017-04-01 do: 2021-03-31

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Celem projektu jest poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla 50 (40K/10M) Studentów kierunku Pielęgniarstwo w WSEI w Lublinie do 31.03.2021 r.

Wartość projektu:

2 903 410,75 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:

2 816 306,75 zł

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

 • realizację na Pielęgniarstwie międzynarodowego programu kształcenia studiów w j. angielskim, skierowanego do St. z Polski, jak i do cudzoziemców,
 • organizację w Polsce międzynarodowej szkoły letniej, uczestniczyć będą cudzoziemcy i studenci z Polski,
 • włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej i zawodowej w prowadzenie zajęć na Pielęgniarstwie.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizacje zadań:

1. Internacjonalizacja i realizacja międzynarodowego programu kształcenia w WSEI na kierunku pielęgniarstwo prowadzonego w j. angielskim, skierowanego zarówno do studentów z Polski, jak i do cudzoziemców.

 1. Ukierunkowanie programu na studenta.
 2. Internacjonalizacja treści programu
 3. Internacjonalizacja strategii nauki i nauczania.
 4. Internacjonalizacja materiałów instruktażowych i narzędzi nauczania: wykorzystywanie narzędzi on-line, podręczników i skryptów z międzynarodowych źródeł, zapraszanie zagranicznych wykładowców z doświadczeniem międzynarodowym.
 5. Internacjonalizacja strategii oceniania.

Realizacja pełnego programu zawierającego elementy od 1 do 5.

2. Międzynarodowa szkoła letnia, czyli Internacjonalizacja aktywności poza-programowych dla studentów Pielęgniarstwa.

3. Profesorowie wizytujący – włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej i zawodowej w prowadzenie zajęć w ramach umiędzynarodowionego programu kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo prowadzonego w j. angielskim.

Dodatkowo w ramach projektu będą realizowane zajęcia szkoły letniej i elementy programu przygotowujące cudzoziemców do kontynuowania kształcenia w lub do podjęcia zatrudnienia w Polsce po zakończeniu kształcenia powiązane z 12 miesięcznym monitorowaniem cudzoziemców po zakończeniu udziału w projekcie i kształcenia w projekcie, realizowane przez Biuro karier.

KRYTERIA REKRUTACYJNE:

Projekt jest skierowany do 50 st.(M-10/K-40) z naboru 2017/18. Planowana liczba cudzoziemców – 30 Projekt obejmuje swym działaniem cały cykl kształcenia na st. stacjonarnych Pielęgniarstwo I stopnia międzynarodowego programu kształcenia prowadzonego w całości w j. angielskim.

Kryteria rekrutacyjne:

Kryteria formalne uczelniane (w tym przepisy prawa związane z rekrutacją cudzoziemców, podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich + Kryteria projektowe (ankieta rekrutacyjna, zgoda na przetwarzanie danych os., udział w monitoringu losów absolwentów Posiadanie certyfikatu z języka angielskiego na poziomie B2 lub egzamin wstępny ze znajomości języka angielskiego.

Kryteria dodatkowe:

 • niepełnosprawność- umożliwiająca pracę w zawodzie pielęgniarki oraz odbycie praktyki (+1pkt)
 • obszar wiejski (+1pkt)
 • płeć (+1pkt – preferowani będą mężczyźni ze względu na dysproporcje pomiędzy liczbą studiujących oraz sfeminizowanie zawodu),
 • odpowiedni poziom motywacji (kryterium weryfikowane na podstawie ankiety wypełnianej przez studenta) (max 3 pkt.)

O zakwalifikowaniu do udziału decydować będzie spełnienie kryteriów liczba pkt. oraz jako ostatnie kryterium, kolejność zgłoszeń. W przypadku liczby chętnych przekraczających dostępne miejsca  – Egzamin przedmiotowy/punkty na świadectwie maturalnym.

Rekrutacja prowadzona jest w języku polskim

Rekrutacja prowadzona jest w języku angielskim

DODATKOWE INFORMACJE

Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej pokój 107
tel: 81 749 32 49