Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji otrzymała dofinansowanie do projektu: Kompetencje zamawiane pielęgniarek w WSEI w Lublinie

Projekt realizowany jest: od 01-08-2016 do 30-06-2021

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Poprawa jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo (licencjat) Wyższej Szkoły Ekonomi i Innowacji w Lublinie, która przełoży się na zwiększenie o 25% liczby absolwentów w stosunku do średniej liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo (poziom licencjata pielęgniarstwa) z ostatnich 3 lat przed, oraz zwiększenie poziomu zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo.

W wyniku działań zaplanowanych w projekcie nastąpi:

 • Wzrost o min. 25% liczby absolwentów pielęgniarstwa w stosunku do średniej liczby absolwentów tego kierunku z ostatnich 3 lat,
 • Podniesienie kompetencji studentów pielęgniarstwa w zakresie zmieniających się trendów epidemiologicznych i demograficznych, jak również nabycie kompetencji w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych,
 • Wzmocnienie współpracy pomiędzy uczelnią a podmiotami leczniczymi jako potencjalnymi pracodawcami absolwentów kierunku Pielęgniarstwo,
 • Uatrakcyjnienie oferty poprzez system stypendialny oraz zapewnienie zatrudnienia dla najlepszych absolwentów.

Rezultaty projektu:

Na kierunku zostanie opracowany i wdrożony program rozwojowy, 249 os uzyska uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki, 350os nabędzie dodatkowe kompetencje poprzez udział zajęciach dodatkowych, 350 os odbędzie obowiązkowe i ponadprogramowe praktyki, realizowane zgodnie z wymogami ERJPiS.

Wartość projektu:

6 998 394, 70 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:

5 898 247, 05 zł

PARTNERZY STRATEGICZNI:

 1. Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 2. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
 3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
 4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
 5. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie

Liczba osób na kierunku Pielęgniarstwo objętych wsparciem w ramach programu to 350 osób, w tym 280 kobiet, 70 mężczyzn.

Projekt obejmie Studentów studiów I stopnia (licencjackie) na kierunku Pielęgniarstwo z 3 naborów:  2015/16, 2016/17,  2017/18

PLANOWANE DZIAŁANIA:

 1. Seminaria dla nauczycieli ze szkół średnich, krajów partnerskich, na temat przemocy relacyjnej
 2. Warsztaty dla młodzieży, ze szkół średnich, na temat przemocy relacyjnej
 3. 3 filmy krótkometrażowe
 4. Podręczniki dydaktyczne dla kadry pracującej z młodzieżą z 6 krajów partnerskich
 5. Wykorzystanie innowacyjnego narzędzia ewaluacyjnego, w wersji on-line.
 6. Międzynarodowa konferencja poświęcona problemom przemocy relacyjnej.

KRYTERIA REKRUTACYJNE:

Weryfikacja formalna: (spełnia/ nie spełnia)

 • kompletność dokumentów rekrutacyjnych
 • wymóg aby kandydat był studentem studiów I stopnia kierunek pielęgniarstwo WSEI

Kryteria merytoryczne: (max 6 pkt)

 • niepełnosprawność- umożliwiająca pracę w zawodzie pielęgniarki oraz odbycie praktyki u wskazanego z Partnerów (+1pkt)
 • obszar wiejski (+1pkt)
 • płeć (+1pkt – preferowani będą mężczyźni ze względu na dysproporcje pomiędzy liczbą studiujących oraz sfeminizowanie zawodu),
 • odpowiedni poziom motywacji (kryterium weryfikowane na podstawie ankiety wypełnianej przez studenta) (max 3 pkt)

O zakwalifikowaniu do udziału decydować będzie spełnienie w/w kryteriów liczba zdobytych pkt oraz kolejność zgłoszeń.

O zasadach przyznawania stypendiów będzie decydował Regulamin obowiązujący na Uczelni.

PROGRAM BĘDZIE ZAWIERAŁ

 1. Uczelniany program stypendialny dla studentów kierunku pielęgniarstwa:
  • Ma charakter motywacyjny, tzn. oparty o zasadę, że student może otrzymać stypendium najwcześniej po drugim semestrze kształcenia. Ponadto, z programu stypendialnego może korzystać maksymalnie 50% studentów na danym roku kształcenia, którzy w poprzednim roku kształcenia otrzymali najlepsze wyniki w nauce. Wartość miesięcznego stypendium – 660 zł.
  • Stypendia przyznawane będą na rok akademicki, przy czym stypendium może być wypłacane dla 1 studenta maksymalnie przez 4 semestry,
 2. Finansowanie zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia:
  • Zajęcia dodatkowe będą związane z profilem kształcenia i przyczynią się do nabycia lub podniesienia kompetencji przez studentów kierunku pielęgniarstwo w zakresie zmieniających się trendów epidemiologicznych i demograficznych, jak również do nabycia kompetencji w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych. 
 3. Dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk do wymogów ERJPiS,
 4. Finansowanie ponadprogramowych, płatnych praktyk zawodowych w wymiarze minimalnie 160 godzin. Praktyki ponadprogramowe będą organizowane wyłącznie w 8 POZ na terenie woj. lubelskiego/partnerów,
 5. Zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania studentów odbywających praktyki poza miejscem zamieszkania.

DODATKOWE INFORMACJE

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie prosimy o zgłaszanie się bezpośrednio do Biura Projektu:
Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej pokój 107
tel: 81 749 32 49
e-mail: artur.grzesiak@wsei.lublin.pl