Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji otrzymała dofinansowanie do projektu: Kompetencje, Wiedza, Innowacje – zintegrowany program rozwoju WSEI w Lublinie – etap II”.

Okres realizacji projektu: od: 2019-04-01 do: 2023-12-31

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Wzrost potencjału naukowo – badawczego Uczelni, poprawa efektywności zasobów ludzkich funkcjonowania i zarządzania uczelnią oraz podniesienie kompetencji studentów WSEI, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez wsparcie zmian organizacyjnych Uczelni i podniesienie kompetencji jej kadry dydaktycznej, zarządzającej i administracyjnej do IV.2023 r. jako kontynuacja rozpoczętej ewaluacji.

Dofinansowanie projektu

10 978 020,90 zł

w tym ze środków europejskich

10 648 678,90 zł

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań:

 • Działania restrukturyzacyjne w obszarze zarządzania uczelnią mające charakter długofalowej strategii zmierzającej do uzyskania statusu Akademii.
 • Dostosowanie i realizacja programów kształcenia na kierunku Ekonomia I° i II° do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażanie studentów w praktyczne.
 • Dostosowanie i realizacja programów kształcenia na kierunku Transport I° i II° do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności.
 • Zintegrowany System Planowania i Zarządzania Programami Praktyk i Staży dla Studentów w WSEI w Lublinie.
 • Akademię kompetencji Studentów.
 • Strategiczne Zarządzanie Uczelnią – nowa jakość w obszarze badań i dydaktyki.

Grupa docelowa:

 • Studenci zmodyfikowanego kierunku Ekonomia I i II stopnia,
 • Studenci zmodyfikowanego kierunku Transport I i II stopnia,
 • Studenci uczestniczący w wysokiej jakości stażach,
 • Studenci uczestniczący w module podnoszenia kompetencji,
 • Kadra dydaktyczna i zarządzająca i administracyjna WSEI,
 • Podmiot: WSEI w Lublinie – wdrażająca informatyczny system zarządzania uczelnią, realizująca działania mające na celu podniesienie kompetencje kadry, dostosowująca program kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych oraz działania restrukturyzacyjne.

DODATKOWE INFORMACJE

Centrum Projektów i Strategii Rozwoju pokój 107
tel: 81 749 32 49