Praktyczna nauka zawodu na kierunku Pielęgniarstwa stanowi najważniejszy element procesu dydaktycznego i jest obligatoryjną formą zajęć dla wszystkich studentów. Formy kształtowania umiejętności praktycznych studentów kierunku Pielęgniarstwo to m. in.

  • zajęcia praktyczne
  • praktyki zawodowe

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (ZP)

Realizowane w grupach według harmonogramu przygotowanego przez Dziekanat. Po zakończonych zajęciach praktycznych do Dziekanatu należy oddać listy obecności. Student w wyznaczonym terminie wynikającym z harmonogramu ma zgłosić się na zajęcia praktyczne do wskazanej placówki.

PRAKTYKI ZAWODOWE (PZ)

Można realizować w grupach według harmonogramu przygotowanego przez dziekanat lub organizować indywidualnie. W przypadku praktyk grupowych formalności dopełniane są przez Dziekanat.

Warunkiem przystąpienia do realizacji PZ jest zawansowana realizacja ZP ( min 60% zrealizowanych zajęć)

Po zrealizowanych ZP i PZ student jest zobligowany do napisania samokształceniowych prac zaliczeniowych dla obu form oddzielnie

Praktyka zaaranżowana samodzielnie przez Studenta w trybie indywidualnym. Student, który zaaranżuje sobie praktykę we własnym zakresie, jest zobowiązany dostarczyć podanie informujące o przyjęciu na praktykę. Na tej podstawie jest zawierana umowa o organizację praktyki pomiędzy Uczelnią a daną Instytucją. W przypadku praktyki realizowanej indywidualnie student samodzielnie załatwia formalności. WSEI nie pokrywa żadnych kosztów związanych z organizacją takiej praktyki.

Po zakończonej praktyce indywidualnej do pokoju 206 należy oddać podpisaną przez placówkę umowę lub skierowanie i listy obecności. Dokumentacja przyjmowana jest tylko w komplecie i powinna być złożona w ciągu dwóch tygodni od zakończenia praktyk.

Praktyka zaaranżowana przez Uczelnię ( praktyka grupowa). Opiekun praktyk po zebraniu informacji od Studentów wysyła harmonogramy PZ do Dziekanatu. Po zakończonych praktykach do dziekanatu należy oddać listy obecności. Student w wyznaczonym terminie wynikającym z harmonogramu ma zgłosić się na zajęcia praktyczne do wskazanej placówki

Po zakończonej praktyce grupowej do Dziekanatu należy oddać listy obecności.

Wypełnione podanie i kryteria składa się w pokoju 206 na dwa tygodnie przed rozpoczęciem praktyk do akceptacji. Następnie odbiera się skierowanie (jeśli WSEI ma porozumienie z placówką)   lub umowę (jeśli WSEI nie ma porozumienia z placówką).

W przypadku gdy praktyka odbywana będzie w placówce, z którą WSEI zawarła porozumienie, podanie dotyczące miejsca praktyk nie musi być podpisane przez placówkę. Na podstawie danych w podaniu przygotowane zostanie skierowanie.

W pozostałych przypadkach podanie powinno być podpisane przez Dyrektora placówki lub podłączona powinna być kserokopia zgody (jeśli w placówce było składane podanie zbiorowe). Z placówkami, z którymi WSEI nie ma porozumienia umowa o praktykę zawierana jest każdorazowo.

DANE KONTAKTOWE

W przypadku zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych realizowanych w grupach:

Joanna Tyburczyk-Nastaj – pokój 117 , tel. 749-32-12
e-mai: joanna.tyburczyk@wsei.lublin.pl

Aneta Gołofit – pokój 117 , tel. 749-32-12
e-mail: aneta.golofit@wsei.lublin.pl

W przypadku praktyk zawodowych realizowanych indywidualnie:

Agnieszka Dąbrowska  – pokój 207 , tel. 749-32-21
e-mail: agnieszka.dabrowska@wsei.lublin.pl

Artur Michalski  – pokój 207 , tel. 749-32-19
e-mail: artur.michalski@wsei.lublin.pl