Profil praktyczny – studia I stopnia – od naboru 2019/2020

Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia i przygotowania do pracy zawodowej, podlegają zaliczeniu i są obowiązkowe dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu praktycznym.

 • Praktyka powinna zapewniać możliwość realizacji efektów uczenia się na określonym kierunku na Uczelni.
 • Praktyki studenckie mogą być realizowane w okresie wakacji letnich lub w ciągu roku akademickiego w czasie wolnym od innych zajęć dydaktycznych.
 • Praktyki są bezpłatne.
 • Uczelnia nie zwraca studentowi żadnych kosztów z tytułu odbywania praktyki zawodowej.

Punkty ECTS za zaliczenie praktyki – 32

WYMIAR CZASU PRAKTYK I PROGRAMY PRAKTYK

Wymiar praktyk wynosi 6 miesięcy. Praktyki zawodowe są realizowane w następujących częściach:

 • Część I praktyki zawodowej tzw. praktyka ogólna – realizowana w II semestrze studiów. Odbywa się w wymiarze czasowym 2-miesięcznym (320 godz. zajęć/240 godz. zegarowych), obejmuje wstęp do praktyk oraz praktykę ogólną i weryfikację efektów uczenia się.
 • Część II praktyki zawodowej tzw. praktyka kierunkowa – realizowana w IV semestrze studiów. Odbywa się w wymiarze czasowym 2-miesięcznym (320 godz. zajęć/240 godz. zegarowych), obejmuje samodzielną realizację przez studenta projektu dotyczącego firmy, instytucji, itd., w której odbywa on praktykę, oraz praktykę kierunkową i weryfikację efektów uczenia się. Miejscem odbywania praktyki są zakłady, firmy, instytucje, jednostki, których działalność umożliwia zrealizowanie ustalonych w programie praktyk efektów uczenia się związanych z modułami kierunkowymi oraz kompetencjami społecznymi.
 • Część III praktyki zawodowej tzw. praktyka specjalnościowa – realizowana w VI semestrze studiów. Odbywa się w wymiarze czasowym 2-miesięcznym (320 godz. zajęć/240 godz. zegarowych), obejmuje samodzielną realizację projektu związanego tematycznie z wybraną przez studenta specjalnością, praktykę specjalnościową i weryfikację efektów uczenia się, a także opracowanie raportu z odbytych praktyk zawodowych. Miejscem realizacji praktyki są specjalistyczne organizacje związane z kierunkiem studiów i wybraną przez studenta specjalnością.
 • Student może skorzystać z przedstawionej przez Uczelnię oferty praktyk zawodowych lub wskazać podmiot, w którym chce odbywać praktykę zawodową. Miejsce i termin realizacji danej praktyki ustala się z opiekunem praktyk i w porozumieniu z pracodawcami.
 • Praktyka zawodowa realizowana jest na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Uczelnią, organizatorem praktyki oraz studentem.
 • Odbywanie praktyk nie może kolidować z innymi zajęciami w toku studiów.
 • Student nie może powoływać się  na odbywanie praktyk jako  na okoliczność usprawiedliwiającą niewykonywanie jakichkolwiek innych obowiązków studenta.

PROGRAM PRAKTYK DLA KIERUNKU STUDIÓW

SPOSOBY REALIZACJI I ZALICZENIA PRAKTYK STUDENCKICH

 1. Praktyka samodzielnie zaaranżowana przez Studenta:
  Student, który organizuje praktykę we własnym zakresie, jest zobowiązany dostarczyć podanie ze zgodą pracodawcy informujące o przyjęciu na praktykę. Na tej podstawie zostaje zawarta umowa o organizację praktyki. Podanie dotyczące miejsca praktyk student powinien złożyć na dwa tygodnie przed rozpoczęciem praktyk.
 2. Praktyka organizowana przez Uczelnię:
  Student zwraca się do Uczelni z prośbą o pomoc w zorganizowaniu miejsca odbywania praktyki. W tym przypadku studenci przesyłają swoje CV na adres biurokarier@wsei.lublin.pl

Student w okresie odbywania praktyki jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

 • Zaliczenie praktyk realizowanych przez Studenta:
  Po zakończeniu przez studenta realizacji poszczególnych części praktyki następuje weryfikacja efektów uczenia się – zakładowy opiekun praktyk oraz opiekun praktyk z ramienia Uczelni zatwierdzają uzyskane efekty uczenia się przypisane do danej części praktyk zawodowych. Ponadto w toku realizacji praktyki student jest zobowiązany złożyć do akceptacji opiekunów dwa opracowane samodzielnie projekty oraz raport z odbytych praktyk zawodowych. Zakładowy opiekun praktyk oraz opiekun praktyk z ramienia Uczelni każdorazowo dokonują stosownych wpisów w „Dzienniczku praktyki zawodowej”.
  Warunkiem uzyskania końcowego zaliczenia praktyk zawodowych jest złożenie przez studenta zatwierdzonego przez opiekuna praktyk z ramienia Uczelni, dokumentującego przebieg praktyk „Dzienniczka praktyki zawodowej” wraz z dołączonymi dwoma projektami oraz raportem.
 • Zaliczenie praktyki studenckiej w ramach wykonywanej pracy zawodowej:
  Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych WSEI w Lublinie mogą ubiegać się o zaliczenie poszczególnych części praktyki na podstawie udokumentowanej aktywności zawodowej w kraju lub za granicą, udokumentowanej nieodpłatnej formy zatrudnienia (np. stażu) lub własnej działalności gospodarczej, zgodnej z profilem i obszarem/obszarami kształcenia na danym kierunku i specjalności studiów. Warunkiem zaliczenia studentowi praktyki zawodowej jest udokumentowana forma aktywności zawodowej studenta. Poszczególne części praktyki zawodowej można uznać za zaliczone, jeżeli prowadzona przez studenta aktywność zawodowa umożliwiła mu osiągnięcie efektów uczenia się przewidzianych dla danej części praktyk, zawartych w programie praktyki obowiązującym dla danego kierunku i specjalności, poziomu i profilu studiów. Zaliczenie praktyki zawodowej następuje na pisemny wniosek studenta składany do Dziekana. Do wniosku student dołącza zaświadczenie o zatrudnieniu/stażu, zawierające informacje o okresie wykonywania pracy, zajmowanym stanowisku oraz zakresie powierzonych zadań, obowiązków i realizowanych czynności.

Profil praktyczny – studia II stopnia – od naboru 2019/2020

Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia i przygotowania do pracy zawodowej, podlegają zaliczeniu i są obowiązkowe dla wszystkich studentów studiów II stopnia o profilu praktycznym.

 • Praktyka powinna zapewniać możliwość realizacji efektów uczenia się na określonym kierunku na Uczelni.
 • Praktyki studenckie mogą być realizowane w okresie wakacji letnich lub w ciągu roku akademickiego w czasie wolnym od innych zajęć dydaktycznych.
 • Praktyki są bezpłatne.
 • Uczelnia nie zwraca studentowi żadnych kosztów z tytułu odbywania praktyki zawodowej.

Punkty ECTS za zaliczenie praktyki – 16

WYMIAR CZASU PRAKTYK I PROGRAMY PRAKTYK

Wymiar praktyk wynosi 3 miesiące. Praktyki zawodowe są realizowane w następujących częściach:

 • Część I praktyki zawodowej tzw. praktyka kierunkowa – realizowana w II semestrze studiów. Odbywa się w wymiarze czasowym 1,5-miesięcznym (240 godz. zajęć/180 godz. zegarowych), obejmuje samodzielną realizację przez studenta projektu dotyczącego firmy, instytucji, itd., w której odbywa on praktykę, oraz praktykę kierunkową i weryfikację efektów uczenia się. Miejscem odbywania praktyki są zakłady, firmy, instytucje, jednostki, których działalność umożliwia zrealizowanie ustalonych w programie praktyk efektów uczenia się związanych z modułami kierunkowymi oraz kompetencjami społecznymi.
 • Część II praktyki zawodowej tzw. praktyka specjalnościowa – realizowana w IV semestrze studiów. Odbywa się w wymiarze czasowym 1,5-miesięcznym (240 godz. zajęć/180 godz. zegarowych), obejmuje samodzielną realizację projektu z zakresu wybranej przez studenta specjalności, praktykę specjalnościową i weryfikację efektów uczenia się. Miejscem realizacji praktyki są zakłady, firmy, instytucje, których działalność umożliwia zrealizowanie ustalonych w programie praktyk efektów uczenia się związanych z modułami specjalnościowymi oraz kompetencjami społecznymi.
 • Student może skorzystać z przedstawionej przez Uczelnię oferty praktyk zawodowych lub wskazać podmiot, w którym chce odbywać praktykę zawodową. Miejsce i termin realizacji danej praktyki ustala się z opiekunem praktyk i w porozumieniu z pracodawcami.
 • Praktyka zawodowa realizowana jest na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Uczelnią, organizatorem praktyki oraz studentem.
 • Odbywanie praktyk nie może kolidować z innymi zajęciami w toku studiów.
 • Student nie może powoływać się  na odbywanie praktyk jako  na okoliczność usprawiedliwiającą niewykonywanie jakichkolwiek innych obowiązków studenta.

PROGRAM PRAKTYK DLA KIERUNKU STUDIÓW

SPOSOBY REALIZACJI I ZALICZENIA PRAKTYK STUDENCKICH

 1. Praktyka samodzielnie zaaranżowana przez Studenta:
  Student, który organizuje praktykę we własnym zakresie, jest zobowiązany dostarczyć podanie ze zgodą pracodawcy informujące o przyjęciu na praktykę. Na tej podstawie zostaje zawarta umowa o organizację praktyki. Podanie dotyczące miejsca praktyk student powinien złożyć na dwa tygodnie przed rozpoczęciem praktyk.
 2. Praktyka organizowana przez Uczelnię:
  Student zwraca się do Uczelni z prośbą o pomoc w zorganizowaniu miejsca odbywania praktyki. W tym przypadku studenci przesyłają swoje CV na adres biurokarier@wsei.lublin.pl

Student w okresie odbywania praktyki jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

 • Zaliczenie praktyk realizowanych przez Studenta:
  Po zakończeniu przez studenta realizacji poszczególnych części praktyki następuje weryfikacja efektów uczenia się – zakładowy opiekun praktyk oraz opiekun praktyk z ramienia Uczelni zatwierdzają uzyskane efekty uczenia się przypisane do danej części praktyk zawodowych. Ponadto w toku realizacji praktyki student jest zobowiązany złożyć do akceptacji opiekunów dwa opracowane samodzielnie projekty. Zakładowy opiekun praktyk oraz opiekun praktyk z ramienia Uczelni każdorazowo dokonują stosownych wpisów w „Dzienniczku praktyki zawodowej”.
  Warunkiem uzyskania końcowego zaliczenia praktyk zawodowych jest złożenie przez studenta zatwierdzonego przez opiekuna praktyk z ramienia Uczelni, dokumentującego przebieg praktyk „Dzienniczka praktyki zawodowej” wraz z dołączonymi dwoma projektami.
 • Zaliczenie praktyki studenckiej w ramach wykonywanej pracy zawodowej:
  Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych WSEI w Lublinie mogą ubiegać się o zaliczenie poszczególnych części praktyki na podstawie udokumentowanej aktywności zawodowej w kraju lub za granicą, udokumentowanej nieodpłatnej formy zatrudnienia (np. stażu) lub własnej działalności gospodarczej, zgodnej z profilem i obszarem/obszarami kształcenia na danym kierunku i specjalności studiów. Warunkiem zaliczenia studentowi praktyki zawodowej jest udokumentowana forma aktywności zawodowej studenta. Poszczególne części praktyki zawodowej można uznać za zaliczone, jeżeli prowadzona przez studenta aktywność zawodowa umożliwiła mu osiągnięcie efektów uczenia się przewidzianych dla danej części praktyk, zawartych w programie praktyki obowiązującym dla danego kierunku i specjalności, poziomu i profilu studiów. Zaliczenie praktyki zawodowej następuje na pisemny wniosek studenta składany do Dziekana. Do wniosku student dołącza zaświadczenie o zatrudnieniu/stażu, zawierające informacje o okresie wykonywania pracy, zajmowanym stanowisku oraz zakresie powierzonych zadań, obowiązków i realizowanych czynności.