Praktyki zawodowe są integralną częścią programu kształcenia i przygotowania do pracy zawodowej, podlegają zaliczeniu i są obowiązkowe dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia.

 • Praktyka powinna odpowiadać charakterowi studiów na określonym kierunku w Uczelni.
 • Praktyki studenckie mogą być realizowane w okresie wakacji letnich lub w ciągu roku akademickiego, pod warunkiem, że nie będą kolidowały z godzinami zajęć dydaktycznych.
 • Praktyki są bezpłatne.
 • Uczelnia nie zwraca studentowi żadnych kosztów z tytułu odbywania praktyki zawodowej.

Punkty ECTS za zaliczenie praktyki – 16

WYMIAR CZASU PRAKTYK I PROGRAMY PRAKTYK

Wymiar praktyk wynosi 3 miesiące i praktyki zawodowe realizowane są w następujących etapach:

 • I etap  realizowany w wymiarze 25 godzin, prowadzony przez pracodawców, przygotowujący studenta do odbycia praktyki zawodowej na wskazanych stanowiskach pracy
 • II etap – realizowany u Pracodawcy, na wskazanych stanowiskach pracy  w wymiarze 3 miesięcy w kraju lub za granicą, którego profil działania umożliwia studentowi zrealizowanie celów praktyki oraz przypisanych efektów kształcenia
 • III etap – realizowany w wymiarze 25 godzin, podsumowujący osiągnięcia zakładanych umiejętności i efektów kształcenia przez studenta podczas praktyk zawodowych
 • Student może skorzystać z oferty praktyk zawodowych, przedstawionej przez Uczelnię lub wskazać podmiot, w którym chce odbywać praktykę zawodową. Praktyka zawodowa realizowana jest na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Uczelnią, organizatorem praktyki oraz studentem.
 • Odbywanie praktyk nie może kolidować z innymi zajęciami w toku studiów.
 • Student nie może powoływać się  na odbywanie praktyk, jako  na okoliczność usprawiedliwiającą nie wykonywanie jakichkolwiek innych obowiązków studenta.

SPOSOBY REALIZACJI I ZALICZENIA PRAKTYK STUDENCKICH

Student w okresie odbywania praktyki musi posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW. Dokument potwierdzający ubezpieczenie jest załącznikiem do umowy o praktykę.

 1. Praktyka zaaranżowana samodzielnie przez Studenta:
  Student, który zorganizuje sobie praktykę we własnym zakresie, jest zobowiązany dostarczyć podanie informujące o przyjęciu na praktykę. Na tej podstawie jest zawierana umowa o organizację praktyki. Podanie dotyczące miejsca praktyk student powinien złożyć na dwa tygodnie przed rozpoczęciem praktyk.
 2. Zaliczenie praktyk realizowanych przez Studenta:
  Warunkiem zaliczenia praktyki jest złożenie przez studenta „indeksu praktyki zawodowej” oraz „raportu z praktyki zawodowej” opisujących przebieg praktyki. „Indeks praktyki zawodowej” powinien być potwierdzony przez opiekuna studenta oraz przez koordynatora praktyk. „Raport z praktyki zawodowej” powinien być potwierdzony przez koordynatora praktyk.
 3. Praktyka organizowana przez Uczelnię:
  Student zwraca się do Uczelni z prośbą o pomoc w zorganizowaniu miejsca odbywania praktyki. W tym przypadku studenci przesyłają swoje CV na adres malgorzata.ludjan@wsei.lublin.pl lub magdalena.weclawska@wsei.lublin.pl
 4. Zaliczenie praktyki studenckiej w ramach wykonywanej pracy zawodowej:
  Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych WSEI w Lublinie mogą ubiegać się o zaliczenie w całości lub w części praktyki na podstawie udokumentowanej aktywności zawodowej w kraju lub za granicą, lub udokumentowanej nieodpłatnej formy zatrudnienia (np. wolontariatu, stażu), działalności gospodarczej, zgodnej z profilem i obszarem/obszarami kształcenia na danym kierunku i specjalności studiów. Warunkiem zaliczenia studentowi praktyki zawodowej jest udokumentowana forma aktywności zawodowej studenta w okresie nie krótszym niż czas trwania praktyki, określony w programie kształcenia dla danego kierunku. Praktykę zawodową można uznać za zaliczoną w całości, jeżeli prowadzona przez studenta aktywność zawodowa umożliwiła mu osiągnięcie efektów kształcenia zawartych w programie praktyki obowiązującej dla danego kierunku i specjalności, poziomu i profilu studiów, a czas jej trwania nie jest/nie był krótszy niż wymiar praktyk określony w programie. W przypadku gdy student nie spełnia w całości warunków umożliwiających zaliczenia odbycia praktyki zawodowej, może ubiegać się o zaliczenie części praktyki zawodowej. Zaliczenie odbycia praktyki zawodowej następuje na pisemny wniosek studenta składany do Dziekana najpóźniej na 90 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki zawodowej. Do wniosku student dołącza zaświadczenie z miejsca pracy, zawierające informacje o okresie zatrudnienia, zajmowanym stanowisku i zakresie powierzonych zadań, obowiązków i wykonywanych czynności.