Praktyki studenckie są jednym z elementów procesu dydaktycznego, stanowią więc obligatoryjną formę zajęć dla wszystkich Studentów Wyższej Szkoły Ekonomi i Innowacji w Lublinie, a jednocześnie są sposobem zdobywania przez nich konkretnych umiejętności zawodowych oraz wiedzy praktycznej.

SPOSOBY REALIZACJI PRAKTYK STUDENCKICH

 1. Praktyka zaaranżowana samodzielnie przez Studenta. Student, który zaaranżuje sobie praktykę we własnym zakresie, jest zobowiązany dostarczyć podanie informujące o przyjęciu na praktykę. Na tej podstawie jest zawierana umowa o organizację praktyki pomiędzy Uczelnią a daną Instytucją.
 2. Praktyka organizowana przez Uczelnię. Student zwraca się do Uczelni z prośbą o pomoc w zorganizowaniu miejsca odbywania praktyki. W tym przypadku uczelnia dostarcza studentowi listę placówek, w których może odbywać praktyki
 3. Zaliczenie praktyki studenckiej w ramach wykonywanej pracy zawodowej pod warunkiem, że wykonywane obowiązki na danym stanowisku pracy są pokrewne do obranego kierunku kształcenia. W tym celu do podania o zaliczenie praktyk należy dołączyć zaświadczenie o zatrudnieniu wraz z zakresem obowiązków.

WYMIAR PRAKTYKI

Praktyki zawodowe zgodnie z programem studiów na kierunku Psychologia (jednolite studia magisterskie) należy zrealizować w VIII semestrze. Wymiar praktyk wynosi nie mniej niż 100 godzin (realizacja w placówce), które powinny zostać zrealizowane w czasie 4 tygodni (lub dłużej). Praktyki zawodowe studenci studiów stacjonarnych realizują w okresie wakacyjnym. W przypadku studiów niestacjonarnych studenci mogą je odbywać w ciągu całego roku akademickiego.

WARUNKI ZALICZENIA

Po zakończonej praktyce do pokoju 206 należy złożyć:

 1. Podpisaną przez placówkę umowę
 2. Wypełniony dzienniczek praktyk
 3. Wypracowane w trakcie praktyki materiały zaliczeniowe w postaci:
  • studium przypadku
  • sondażu diagnostycznego
  • programu profilaktycznego, informacyjnego, edukacyjnego realizowanego w trakcie praktyki

UWAGA: Studenta obowiązuje przygotowanie jednej z trzech powyższych prac.

DOKUMENTACJA PRZYJMOWANA JEST TYLKO W KOMPLECIE I POWINNA BYĆ ZŁOŻONA W CIĄGU DWÓCH TYGODNI OD ZAKOŃCZENIA PRAKTYK